„Je gombík knoflíkem?“

Návrh funkcí velkomoravského gombíku

Tento článek není ničím jiným než příspěvkem do sto let staré diskuze, jakým způsobem mohly být využívány nejznámější velkomoravské šperky, tzv. gombíky. Pod pojmem gombík rozumíme kulovité, zpravidla kovové předměty s očkem, které jsou význačným projevem svébytného velkomoravského šperkařství (Lutovský 2001: 75). V současné chvíli známe přinejmenším 628 gombíků, které byly objeveny zejména na Moravě, v Čechách a na Slovensku (Pavlovičová 1996: 99). V omezené míře známe gombíky také v dalších sousedních zemích a na Balkáně, přičemž aktuálnější propočty spíše hovoří o zhruba 1000 špercích (osobní diskuze s Mgr. Jiřím Koštou).

Přidržíme-li se počtu 628, pak 525 kusů je kovových, 77 skleněných a 26 nemá udaný materiál (Pavlovičová 1996: 100). U kovových exemplářů rozbor následující: 183 stříbrných kusů, 152 kusů z pozlacené slitiny mědi, 85 bronzových kusů, 39 zlatých exemplářů, 27 pozlacených kusů (bez udání podkladového materiálu), 26 pozlacených stříbrných kusů, 8 měděných zástupců, 4 železné kusy a pouze 1 kus postříbřený. Nejběžnější způsob výroby představuje tepání kombinované rytím a vytlačováním, ve 123 případech se objevuje granulace a v 51 případech filigrán (k výrobním postupům více Čáp – Macháček 2011). Co se týče skleněných gombíků, 39 kusů je zelených, 12 modrých, 4 žluté, 2 bílé, 2 duhové, 1 růžový, 1 žlutozelený a 1 kus je tmavý. Pro následující článek bude zásadní otázka rozměrů. Velké množství gombíků nemá udaný rozměr (celých 38 %) a další část gombíků je fragmentární, nicméně u gombíků s popsanými rozměry jsou průměry následující: <10 mm (7,9 %), 11–20 mm (31,7%), 21–30 mm (17,4 %), >30 mm (4,7 %) (Pavlovičová 1996: 100). Průměr gombíků se pohybuje od 9–40 mm (Chorvátová 2009: 7).

614 gombíků pochází z kostrových hrobů, zatímco ostatní byly nalezeny jámách, na sídlištích či kontext nebyl nalezen (Pavlovičová 1996: 99). V tomto článku nás budou zajímat zejména ty šperky, které byly nalezeny v hrobech v těsné blízkosti kostry. Gombíky se v hrobech objevují samostatně, v párů a ojediněle též ve větším množství. Obecně lze říci, že se často nacházejí v dětských hrobech a hrobech dospělých žen, méně často v hrobech mužů; Milan Hanuliak v případě slovenských hrobů uvádí, že 45,8 % gombíků pochází z dětských hrobů, 25 % z ženských hrobů, 5,5 % z mužských hrobů a 8,5 % gombíků pochází z hrobů nedospělých lidí (Hanuliak 2004: 179). Níže se můžeme podívat na detailnější statistiky (Kostelníková 1973: 39; Pavlovičová 1996: 99):

Podle zjištěného pohlaví: Podle zjištěného věku: Podle zjištěné pozice:
213 ženy 299 děti (z toho 13 děti do jednoho roku) 228 pod lebkou
40 muži 75 dospělé (14-50 let) 76 na hrudi
159 bez udání pohlaví dospělého 6 (víc než 51 let) 47 při klíčních kostech
202 bez udání pohlaví dítěte 234 neznámo 25 u ramenou
68 u jiných částí kostry
170 neznámo
Počet gombíků Počet případů
1 79 (36,2%)
2 110 (50,5 %)
3 11 (5 %)
4 12 (5,5 %)
5 3 (1,4 %)
6 3 (1,4 %)
Počet gombíků Dětské hroby Ženské hroby Mužské hroby
1 43 20 15
2 78 26 7
3 7 4 1
4 9 2 1
5 2 1 -
6 1 2 -

Přestože se zdá, že je gombíků značné množství, ve skutečnosti se objevují ve zlomku hrobů. Na pohřebišti Staré Město – Na Valách byly gombíky objeveny v 92 hrobech z celkového počtu 1492 (6 %), na pohřebišti Břeclav – Pohansko jsou gombíky známy v 32 hrobech z celkového množství 407 (7 %), u šestého mikulčického kostela se gombíky našli v 7,9 % hrobů, u druhého mikulčického kostela byly nalezeny v 33 hrobech z 285 (11,5 %), na pohřebišti Uherské Hradiště – Horní Kotvice byly gombíky nalezeny v 5 hrobech z 252 hrobů (1,98 %) a na lokalitě Devín – Za kostolom byl objeven pouze jeden gombík z celkového počtu 122 hrobů (0,82 %) (Chorvátová 2009: 13–14). Drahé kovy, vysoce dekorativní styl užívající náročné šperkařské techniky a umístění hrobů v důležitých administrativních centrech poskytuje oprávněné důvody k domněnce, že gombíky souvisí s nejvyšší vrstvou velkomoravské společnosti, která sídlila ve velkých jihomoravských hradištích.

gombik
Gombík z hrobu 35/50 ze Starého Města (Hrubý 1955: Tab. 73).

První pokusy o určení funkce tohoto šperku byly podniknuty již roku 1918 Josefem Schránilem (Schránil 1918), který k problematice zaujímá takový postoj, že menší gombíky interpretuje jako spínadla, zatímco větší a křehčí kusy jako našívané ozdoby. Lubor Niederle se roku 1930 domníval, že gombíky plnily roli knoflíků a sloužily k zapínání tunik a kabátů, ježto jinou formu spon z našich zemí postrádáme (Niederle 1930: 81). Zdeněk Klanica (Klanica 1970) hledal analogie na východě a s jejich pomocí navrhl jednoduchou rekonstrukci oděvu, v němž gombíky fungují jako spínadla výstřihu. Josef Poulík (Poulík 1975: 69) dodává, že východní typ oděvů nebyl na Velké Moravě převzat a že gombíky sice mohly sloužit k zapínání pod krkem, osobně se však kvůli křehkosti spíše kloní k našívání na podklad. Miloš Šolle myšlenku našité aplikace gombíků odmítl (Šolle 1965: 128) a domníval se, že i když byl gombík spínadlem u krku použitým v jenom nebo dvou párech, dnešní knoflík nenahrazoval – zřejmě v tom smyslu, že gombík byl provlékán skrze očko namísto obšitou látkou (Šolle 1984: 168). Magdalena Beranová (1988: 132) se domnívala, že gombíky sloužily k zapínání, které bylo prováděno provlečením šperku poutkem. Nesmírně cennou práci odvedla Eva Pavlovičová, která k tématu přistupuje maximálně objektivně, a sama navrhuje novou teorii – jelikož gombíky absentují v prostých hrobech, předpokládá, že mohly být také součástí speciálního oděvu, například čepic, na nichž visely tak, aby vynikla jejich komplexní dekorace, která je tímto směrem navíc mnohdy orientována (Pavlovičová 1996: 99). Milan Hanuliak, který zpracoval slovenské hroby, se rovněž o větším počtu gombíků ze Slovenska domnívá, že sloužily k sepnutí oděvu v horní části hrudi (Hanuliak 2004: 179). Přesně s opačným tvrzením přichází Hana Chorvátová, která zastává názor, že gombíky byly našívané na honosných oděvech a nebyly spínadly, jelikož pojem gombík je anachronní a protože „se ke spínání oděvů používaly šňůrky“ (Chorvátová 2009: 12). Tento seznam zajisté není úplný, je však reprezentativním výčtem dosud vyslovených teorií, které se během sta let neustále opakují.

Nyní, na po počátku 21. století, v době rozvinuté historické rekonstrukce, vzniká potřeba blíže určit tento šperk a tím identifikovat přesnou podobu oděvu, který by bylo možné použít při rekonstrukci. V této práci zastáváme názor, že jistá část gombíků, nikoli však všechny, reprezentuje spínadla. Našimi hlavními argumenty jsou tyto:

 • Jak můžeme demonstrovat následujícím katalogem, pro raně středověké evropské odívání je naprosto příznačné, že ženské oděvy jsou spínány párovými šperky. Je navíc zřejmé, že je věnován velký důraz na efektivní a estetické zapínání výstřihu, klopy či límečku u krku, které je v mnoha částech Evropy prováděno knoflíkem ne nepodobným gombíku. Lze se domnívat, že střední Evropa v tomto trendu, stejně jako v mnoha dalších, jistě nebyla pozadu oproti okolnímu světu.
 • Zřejmě poprvé v historii máme možnost oděvy kvalitně rekonstruovat a poučit se ze zkušeností lidí, kteří tyto oděvy nosí. Kovová spínadla se ukázala být nesmírně praktickými a vkusnými součástmi oděvů, která umožňují oděvu dokonale padnout na tělo. Nakolik je mi známo, všichni výše zmínění badatelé byli či jsou pouze teoretiky, kteří neměli možnost pobývat v ručně tkaných oděvech delší časové období. Například Klanicovy navržené rekonstrukce svědčí o tom, že si autor dobové odívání značně idealizoval. Doposud vyslovené protichůdné teorie vnímáme jako souboj „našitý gombík = ozdoba“ vs. „spínací gombík = není ozdoba“ (viz Chorvátová 2009: 11–12: „Gombíkům se poměrně jednoznačně přisoudila funkce spínadla a považují se za funkční součást oděvu […]. Názory badatelů, kteří je považovali za ozdobu šatů, stáli v ústraní.“), který je pokřiveným pohledem na dobové oděvnictví a odráží nepochopení tehdejší mentality. Obecně řečeno, u každého šperku je důležitá jeho estetická hodnota. V případně spínadla je šperk našit na podklad, ale současně je využita jeho schopnost fixovat či odjímat části oděvů podle potřeby. Plně se shodujeme s názorem, že čím větší šperk, tím méně pravděpodobně byl využit právě k takovému fixování.
 • Častým protiargumentem využití gombíku jakožto spínadla je jeho křehkost či dekorace provedená jemnou granulací či filigránem. Rozhodně souhlasíme s názorem, že plechové šperky jsou křehké a že u granulovaných a filigránových kusů může dojít ke snadnému poničení. Současně ale chceme naznačit, že:
  1. Jistou míru rizika poškození šperku lze očekávat i při prostém našití.
  2. Jakákoli manipulace s honosným oděvem musela být velmi pečlivá, a to jak při procesu nošení, tak při čištění. Lze očekávat, že gombíky byly nošeny na oděvech z nejlepších dostupných látek (Březinová 1997: 146–169; Kostelníková 1973: 38–40), a to při ceremoniálních příležitostech.
  3. Z oblasti Velké Moravy známe textilní očka, která svědčí o připevnění gombíků na podklad i o fixaci gombíků. Korpus těchto nálezů vynikajícím způsobem zpracovala Šárka Krupičková (2019; před ní Kostelníková 1973: 33, 38) a má vzrůstající tendenci. Pokud odhlédneme od Velké Moravy například směrem do Čech (Radim) či Ruska (Pskov, Gnězdovo, Kavkaz), lze najít hmotné doklady gombíkům podobných knoflíků se zachovanými očky.
  4. Některé gombíky nesou známky mírného poškození, jiné gombíky se zdají mít křehkou filigránovou dekoraci pouze na vrcholku (např. Milošević 2000: 349–350, heslo IV. 250, e–g).
  5. Ne všechny musely být nošené jako spínadla. Variant nošení mohla být celá řada, jak bude ukázáno níže.
  6. Konečně experimentální pokusy o nošení dutých a křehkých gombíků jakožto spínadel jsou nesmírně vzácné. V podstatě jediný řádný experiment podnikl badatel a reenactor Mgr. Petr Luňák Ph.D., který své poznatky shrnuje následovně: duté gombíky jsou funkčními spínadly pouze v případě, že nesou nízkou váhu. V případě těžkých plášťů či kožichů jsou nefunkční, stejně jako nefungují u spodního oblečení, kde tlačí, deformují se a nevynikne jejich dekorace. Gombíky se osvědčily při sepnutí krátkého pláště, výstřihů a klop na mužských i ženských šatech. Experimenty byly prováděny jak s hrubě granulovanými gombíky, jejichž granulky se občasně vydrolily, tak s filigránovými kusy, které používání vydržely bez úhony. Tepané gombíky doktor Luňák prozatím nezkoušel.

Z tohoto důvodu předkládáme sumář všech možných variant použití, které mají nějakou oporu v soudobém evropském oděvnictví. Řada z nich je sporná a hlavní zájmovou skupinou, tedy archeology i reenactory, bude zřejmě napadena. Jakákoli zpětná vazba bude velmi vítána, zejména pak detailní analýzy pozic gombíků v hrobových celcích, opomenutá ikonografie, analogie i literatura. Tento článek současně slouží jako apel nabádající k přesné rekonstrukci gombíků a experimentování s jejich funkcemi.

pohansko
Pozice gombíků v hrobu č. 336 v Břeclavi – Pohansku.
Kalousek 1971: 183, Obr. 336.


1. Párový šperk
 • 1a – sepnutí peplu (volných šatů) na ramenou
  Peplos je oděvem s jednoduchou konstrukcí, který se pohodlně nosí a je vhodný do teplého počasí. Je znám z antiky i raného středověku, např. Anglie (Owen-Crocker 1986: 42f.), Finska (Lehtosalo-Hilander 1984), baltských zemí (Zariņa 1988) a Ukrajiny (Vasìna 2003).

gombik-1Rekonstrukce peplu s dvoubodovým zapínáním.
Walton Rogers 2007: Fig. 5.14, kresba Anthony Barton.

iba
Zástěra vyrobená dílnou Vesna Craft. Veronika Tabáková.

 • 1b – sepnutí zástěry na hrudi
  Níže vyobrazená zástěra odpovídá skandinávské módě, která ovlivnila velkou část Evropy od Islandu po Rusko (ke konstrukci např. Geijer 1938: 153–156). Ke spínání těchto zástěr byly užívány různé druhy párových zdobených broží, které byly opatřené železnými jehlami. Ač je tato analogie sporná, pro podobné uchycení by svědčil fakt, že některé velkomoravské gombíky na sobě nesou známku dvou poutek, namísto toho, aby byly na podklad přímo našity (Kostelníková 1973: 38).

gombik-4Skandinávský typ ceremoniální zástěry.
Geijer 1938: 154, Abb. 49.

 • 1c – středové zapínání kabátu
  Myšlenka, že by gombíky mohly spínat hedvábný kaftan s úplně či po pás otevřenou přední stranou, je poměrně stará a často se pojí s vyobrazením z Menologia Basilea II. (zhruba rok 1000), na kterém Bulhaři odění do kaftanu zabíjejí křesťanské světce (Klanica 1970: 424). Nutno dodat, že by v úvahu musely přijít jen gombíky, které se v hrobových celcích objevují pouze ve větších počtech (Kostelníková 1973: 39). Tento typ oděvu se navíc, jak se zdá z vyobrazení orantů na mikulčicích nákončí, na Velké Moravě neuplatnil do té míry, že by se stal dominantní. Je přesto zajímavé o této možnosti uvažovat, poněvadž se zdá, že ač byly v Evropě oděvy tohoto typu spíše exotické, lze jejich užívání doložit jak na Kyjevské Rusi (např. Pskov, kde byl nalezen poměrně dobře zachovalý kus oděvu s knoflíky visícími na poutkách, viz Zubkova – Orfinskaja 2015: 380; též je vyobrazen v Izborniku Svjatoslava z 11. století), tak ve Skandinávii (Ewing 2006: 109; Geijer 1938: 143, Abb. 38) a dost možná v dnešním Maďarsku (Fodor 1996: 52–54). Původní pravlast těchto kaftanů však musí ležet v Asii, což dokládají jak vyobrazení (např. znázornění Omurtaga byzantským Janem Skylitzesem v 11. století), tak bohatý nálezový fond z kavkazské Moščevé Balky (Jerusalimskaja 2012: 214, Il. 131).

balka-kaftan
Zachovaný kaftan z Moščevé Balky.
Jerusalimskaja 2012: 214, Il. 131.

 • 1d – sepnutí středového výstřihu či límečku
  Zapínání středového výstřihu či límečku na dva a více knoflíčků se uplatnilo zejména v Rusku. Nálezy jsme našli v povodí horní Volhy, a to v mužských i ženských hrobech (Stepanova 2017: Fig. 106, 183, 185). Tato varianta zapínání límečku je také navrhnuta pro rekonstrukce oblečení Kyjevské Rusi (Vasìna 2003: 261) a navrhuje ji také Zdeněk Klanica pro konstrukci velkomoravského oděvu sepnutého gombíky, které umístil vedle sebe (Klanica 1970: 422, Obr. 1). Navzdory analogiím párové gombíky nenasvědčují umístění pod sebou, a máme-li přijmout tuto variantu, pak pouze s gombíky umístěnými vedle sebe, jak naznačuje Klanica.

volhaHrob 87 a 101 v lokalitě Berezovtskii a hrob 3 v lokalitě Kozlovo.
Stepanova 2017: Fig. 106, 183, 185.

gombik-10Šaty vyrobené dílnou Vesna Craft. Veronika Tabáková.

gombik14Navržené zapínání párových velkomoravských gombíků.
Klanica 1970: 422, Obr. 1.

 • 1e – sepnutí klopy se dvěma rozparky u krku
  Symetrické umístění dvou gombíků by mohlo vysvětlovat sepnutí klopy se dvěma prostřihy po stranách límečku. Klopa v tomto případě tvoří “bryndáček“, cíp textilu, který vybíhá směrem ke krku. Takovéto řešení je zaznamenáno u jedné z tunik v norském Guddalu (viz Vedeler Nilsen 1992).

gombik-6Střih tuniky BRM 31/2 z Guddalu. Vedeler Nilsen 1992: 34, Fig. 9.

 • 1f – sepnutí rozparků směřujících na ramena
  Umístění gombíků na ramenou by mohly odpovídat nepříliš dobře zdokumentované výstřihy, tvořené z přední strany půlkruhem, zatímco zadní strany jsou ponechány rovné. Z takto konstruovaného výstřihu do stran vybíhají rozparky, které je možné fixovat podle potřeby. Pod ilustrací uvádíme tři zdroje, které značně kolísají v čase i prostoru.

vystrihNahoře vlevo: výstřih dětské tuniky, Egypt, 7.–8. století.
Nahoře vpravo: tunika biskupa Bernarda de Lacarre, Francie, 12.–13. století.
Dole: dalmatika svatého Štěpána z Muretu, Francie, 13. století.

 • 1g – sepnutí dvojité klopy u krku
  Dvojitá klopa opatřená očky, kterou spatřujeme jak v středoasijské turkické tradici (např. Kubarev 2000), tak v arabské (např. al-Mughirův pyxis, truhla z Leyre) či byzantské ikonografii (např. fresky kostela v Pancarliku, Menologion Basilea II.), poskytuje praktické a elegantní zapínání s knoflíčky umístěnými symetricky u krku. Tento nesmírně rozšířený rys se objevuje jak u tunik, tak u kaftanů. Najít zafixované klopy je v ikonografii složité, jelikož nejsnadněji se identifikují klopy rozepnuté. Rozepnuté klopy nápadně podobného druhu lze spatřit na oděvu sokolníka na nákončí ze Moravského Jána (Klanica 1970: 425, Obr. 5), což by mohlo naznačovat, že tato varianta měla na Velké Moravě své zastoupení.

turkicka_tradiceStředoasijské sošky turkické tradice (Kubarev 2000).

gombik-7Verze Olega Kozlenka s arabskými a byzantskými předlohami.

gombik-8Gaome Jenkins a její verze s gombíky, zapnutý stav.

 • 1h – sepnutí klopy či bočního rozparku
  V případě této varianty lze uvažovat o klopě, která je zpola přišitá k oděvu, či o hlubokém rozparku, který vybíhal z výstřihu. Nakolik je nám známo, nálezové situace velkomoravských gombíků tuto variantu nedovolují, ale svislá řada malých knoflíčků nalezená v kyčelní oblasti kostry z radimského hradiště by tuto variantu mohla naopak umožňovat (Schránil 1918). Dlouhé rozparky či případně jedna strana překrývající druhou je rys, se kterým se setkáváme u kaftanů, o nichž byla řeč v 1c. Užití tato varianta nalezla opět mezi kočovníky, což potvrzují nálezy z Kavkazu (Jerusalimskaja 2012: Il. 116, Il. 140) i Maďarska (Fodor 1996: 54).

balkaZachovaný kaftan z Moščevé Balky.
Jerusalimskaja 2012: 194, Il. 116.

gombik-11Tunika s klopou vyrobená dílnou Vesna Craft. Veronika Tabáková.

 • 1i – ozdoba šňůrek určených k zavazování výstřihu na jeden uzlík
  V souvislosti s nošením gombíků se často zmiňuje kamenná soška z balkánské Biskupije (11. století), jež vyobrazuje muže, z jehož vrchní části tuniky visí na šňůrkách kulovité předměty interpretované jako slavné velkomoravské šperky (Klanica 1970: 425). Výstřih na jeho tunice se zdá být poměrně nápadný, široce rozevřený. Pokud je naše představa správná, šňůrky s gombíkovitými koncovkami mohly sloužit k zapínání takového výstřihu. Lze si dobře představit, že podobné řešení operující s textilními šňůrkami bylo užíváno u ženských šatů raného středověku, u nichž byl hluboký výstřih z důvodu kojení potřebný (Pernoudová 2002: 165); příklad můžeme najít například u šatů z ruského Pskova (Zubkova – Orfinskaya – Mihailov 2010: 297). Vyobrazení analogické sošce z Biskupije můžeme nalézt v anglosaském Eadwigově žaltáři (British Lib., MS Arundel 155, fol. 93r, 1012–1023), kde je Goliáš zřejmě oděný do typické dánské módy – tuniky se čtvercovým výstřihem, v jehož okraji je zašitá šňůrka (opět s kulovitými koncovkami), jíž lze zavázat hned u krku (Ewing 2006: 17, 90). Jak se zdá, toto řešení se v důsledku politické situace v zemi stalo v 11. století poměrně populární, a tak jej nelze vztahovat pouze ke skandinávskému oblečení.

gombik-13
Kamenná soška z Biskupije. http://gliptoteka.mdc.hr.

gombik-12
Ženské šaty spínané u krku šňůrkami. Julia Kovalevskaja.

gombik-24
Eadwigův žaltář (British Lib., MS Arundel 155, fol. 93r, 1012–1023.

 • 1j – ozdoba a zarážka na šňůrkách se dvěma uzlíky
  Alternativní řešení, podobné vyobrazení z kamenné sošky z Biskupije, představuje tunika z dánského Viborgu z 11. století (Fentz 1992). Tato lněná, střihově netypická košile, která má boční rozparek u výstřihu, má čtvercový výstřih obehnán kolem dokola zašitou šňůrkou. Ta na přední straně ústí do dvou uzlíků, skrze které jsou do kříže provlečeny volné konce šňůrek, jež dále volně visí a jsou ukončeny dalšími uzlíky sloužícími jako zarážky. 

viborgKošile z Viborgu a její výstřih. Fentz 1992: kresba 23 a 21.

 • 1k – dvoubodové sepnutí pláště
  Někteří autoři se domnívali či domnívají, že párové gombíky sloužily k sepnutí pláště (Kalina 2010: 10), což je ještě více umocněno faktem, že Velké Moravy takřka nejsou známa jiná spínadla. S touto variantou experimentovali někteří reenactoři s různým výsledkem. Za nejzdařilejší považuji variantu prezentovanou skupinou Moravia Magna – Historical Craft, která přišila párové gombíky na tuniku, a plášť se dvěma očky pověsila za tyto gombíky. Dalším řešením je našití gombíků přímo na okraje pláště. Další možnost naznačuje soška z Biskupije, která je někdy interpretována jako vyobrazení muže s pláštěm, který je zapínán na dva řemínky zakončenými gombíky (Kostelníková 1973: 37). Ve archeologické expozici zámečku Pohansko je vystaven obraz, na němž je vyobrazen ženský přehoz s našitými gombíky, který je možné stáhnout pomocí šňůrky upevněné za poutka gombíků či za gombíky samotné.

Gombíky našité na tuniku, za něž je pověšený plášť. Výroba: Moravia Magna – Historical Craft.

gombik-20
Miloš Bernart s pláštěm fixovaným dvěma gombíky.

gombik-21Tomáš Humaj s pláštěm fixovaným dvěma gombíky.

 • 1l – šperk na náhrdelníku, koncovky řetízků
  Podle Pavlovičové jsou v 19 hrobech z České a Slovenské republiky gombíky použity jako součásti náhrdelníku (Pavlovičová 1996: 99). Jako příklady si můžeme uvést hrob 119/49 ve Starém Městě (Hrubý 1955: 436, Tab. 58) či hrob 20 z Kopčan (Hanuliak 2004: 179, Tab. LIV:8). Další případy uvádí Chorvátová (2009: 12). Zmínit v této souvislosti můžeme raně středověké oděvy z Kavkazu a Egypta, na kterých lze nalézt očka umístěná na ramenou (Jerusalimskaja 2012: 74, Il. 43, 206–7, Il. 124; egyptská paralela viz zde) – do takových oček byly zasouvány knoflíky, které byly umístěny na koncích řetízků, jež nebylo tím pádem potřeba navlékat na krk. Pokud by byly gombíky koncovkami řetízků, nacházely by se symetricky na ramenou.

hanuliak
Náhrdelník z lokality Kopčany, hrob 20. Hanuliak 2004: 326, Tab. XLVI:8.

veronika_nahrdelnikGombíky jako součást náhrdelníku. Veronika Tabáková.

balka3
Ženské šaty z Moščevé Balky (Jerusalimskaja 2012: 206–7, Il. 124). Oděv, který má přes celou vrchní část našitou ohromnou připínací klopu, na níž jsou, kromě jiného, našitá očka k připínání řetízků s korálky.

balka-retizek
Řetízek z Moščevé Balky (Jerusalimskaja 2012: 74, Il. 43), zakončený korálky či knoflíky, které je možné zasunout do oček.

 • 1m – našitá ozdoba
  Podle řady badatelů měly gombík představovat našité ozdoby, aniž by přitom plnily funkci spínadla (viz Chorvátová 2009: 11–12). Toto je dosti dobře možné u granulovaných a velmi velkých kusů. Přímé doklady tohoto ovšem nemáme. Denáry knížat Oldřicha a Břetislava zpodobňují gombíkům podobné kuličky na hrudi, ale jsou příliš schématické a bližší určení neumožňují (Schránil 1918). V okolní Evropě lze s určitostí nalézt drahé šperky našívané na oblečení, ale není nám znám žádný našívaný šperk ve formě kulovitého přívěsku. Ačkoli gombíky mohly být jednoduše připevněné na drahém textilu, kde plnily svůj reprezentační účel, zavrhovat bychom neměli ani myšlenku, že na našitá poutka s gombíky bylo možné připnout kus oděvu, jakož i šperk nebo jiný předmět (viz 1l).

gombik-18
Tomáš Humaj se svou verzí.

gombik-19Šaty vyrobené dílnou Vesna Craft. Veronika Tabáková.

chorvatova
Navržená rekonstrukce oděvu s našitými gombíky.
Chorvátová 2009: 14, Obr. 2.

 • 1n – ozdoba hlavy, čapky či čelenky
  Občasně se lze setkat s názorem, že gombíky mohly být ozdobou hlavy. Kupříkladu Eva Pavlovičová se domnívá, že gombík byl našit na čapku tak, aby by v horizontální poloze a vynikla jeho dekorace (Pavlovičová 1996: 99). Vilém Hrubý se na základě 11 staroměstských hrobů domníval, že se gombíky nosily jako ozdoba účesu a společně s náušnicemi, díky čemuž se objevují v oblasti spánků (Hrubý 1955: 92). Pravdou je, že připojení k čapce, šátku, čelence či zapletení do vlasů by mělo řadu slovanských paralel (Ristovska 2010). Některé velké ozdoby v maďarských hrobech (zejména z lokality Sárrétudvari-Hízóföld) jsou interpretovány tak, že mohly být zaplétány do vlasů (Nepper Ibolya 2002: 237. káp), což by mohlo být další zajímavé použití. Nejméně jedna čapka z Moščevé Balky má na spáncích našité gombíkům podobné knoflíčky, za které je možné upnout spodní část čapky na způsob ušanky (Jerusalimskaja 2012: 186, Il. 112)

temple_ringsNěkteré navržené metody nošení „koltů“ a záušnic. Ristovska 2010: Pl. 6, 9, 14.

haidu2
Kresebná rekonstrukce hrobu č. 118 z Sárrétudvari-Hízóföld, Maďarsko.
Převzato z Nepper Ibolya 2002: 388, 237. káp.

celenkaPoužití gombíků jako ozdoba čelenky. Veronika Tabáková.

 

2. Nepárový šperk
 • 2a – sepnutí peplu na jednom rameni
  Stejné údaje, jako v případě 1a.

gombik-2Rekonstrukce peplu s jednobodovým zapínáním.
Walton Rogers 2007
: Fig. 5.11, kresba Anthony Barton.

 • 2b – sepnutí středového výstřihu či límečku
  Samostatná spínadla výstřihů a límečků bychom mohli najít snad každém koutě raně středověké Evropy. Některé gombíky k této variantě přímo vybízejí – kupříkladu v Žižicích byl jeden drobný gombík nalezen u krku kostry (Kalina 2010: 11). Zdeněk Klanica navrhuje tuto metodu pro rekonstrukci velkomoravského oděvu (Klanica 1970: 422, Obr. 1). Řadu analogií můžeme nalézt také v Rusku, u ženského i mužského oděvu (Stepanova 2017: Fig. 108, 165, 194).

gombik-23Šaty vyrobené dílnou Vesna Craft. Veronika Tabáková.

gombik-15Navržené zapínání samostatných velkomoravských gombíků.
Klanica 1970: 422, Obr. 1.

 • 2c – sepnutí bočního rozparku u výstřihu
  Boční rozparek, který vybíhá z výstřihu, se zdá mít dlouhou tradici nejen v evropském oděvnictví. Zmínit můžeme vyobrazení ve Svatohavelském zlatém žaltáři (St. Gallen, Stiftsbibliothek. Cod. Sang. 22, fol. 2; 9. století) a skandinávské tuniky z Bernuthsfeldu (Schlabow 1976: Abb. 149–150) a Viborgu (Fentz 1992), které mají boční rozparky výstřihů, jež by umožňovaly jednoduché sepnutí pomocí jednoho gombíku. Stejné řešení má dalmatika Rogera II., vyrobená v Palermu ve 12. století (Bauer 1998). Téže rozparky lze spatřit u oděvů z raně středověkého Kavkazu (Orfinskaja 2001: Рис. 2. 26). Podobný rys uplatňují také skvěle zachované dětské tuniky z raně středověké Sýrie (Pfister 1951: Tunika č. 119) a Egypta, které mají rozparek orientovaný směrem k levému rameni a je možné ho zapnout textilním knoflíkem či šňůrkami (viz např. zde, zde, zde, zde, zde, zde).

gombik-25Tunika z Bernuthsfeldu. Schlabow 1976: Abb. 149–150.

Boční rozparek zapínaný gombíkem. Reenactor Roman Král.

 

 • 2d – sepnutí klopy kryjící výstřih
  Tuniky z norského Skjoldehamnu (12. století) a turecké manazanské jeskyně (8.–11. století) aplikují límeček a středový výstřih, který je překryt zpola přišitou klopou na boku zapínanou knoflíkem či korálkem (Beatson 2008–13Løvlid 2009: Fig. 39, Fig. 41). Toto řešení se zřejmě vyskytuje i v byzantské ikonografii. Jestliže se ve většině mužských hrobů objevuje samotný gombík, může odpovídat právě variantám 2b, 2c, 2d.

gombik-27Schématický nákres tuniky z norského Skjoldehamnu.
Rebecca Lucas, http://www.medieval-baltic.us/skjold.html

gombik-28
Schématický nákres byzantské tuniky z turecké manazanské jeskyně.
Peter Beatson 2008-13.

gombik-29
Mozaika v kostele Nea Moni na ostrově Chios, Řecko, 11. století. Peter Beatson.

 • 2e – sepnutí pláště
  Řada dobové i pozdější evropské ikonografie ukazuje kruhové spínadlo pláště na pravém rameni. Jak jsme již naznačili výše, experiment ukázal, že gombík je schopný nést lehký či krátký plášť poměrně dobře. Množství kulovitých spínadel plášťů je zobrazeno v Kodexu vyšehradském (XIV.A.13) z 11. století. Ze stejné doby pochází Izbornik Svjatoslava, který rovněž znázorňuje podobné spínadlo pláště. Konečně musíme zmínit také plášť z Moščevé Balky, který je sepnut kulovitým spínadlem (Jerusalimskaja 2012: 203, Il. 121).

gombik-30Spínadla plášťů z kodexu vyšehradského (XIV.A.13), 11. století – 3r, 4v, 13v, 29v.

balka2Plášť z Moščevé Balky, který je sepnut kulovitým spínadlem.
Jerusalimskaja 2012: 203, Il. 121.

 

Literatura

Bauer, Rotraud (1998). The mantle of King Roger II and related textiles in the Schatzkammer of Vienna. The Royal Workshop at the court of Palermo. In: Rosalia Varoli-Piazza (ed.). Interdisciplinary Approach to the Study and Conservation of Medieval Textiles: interim meeting, Palermo 22–24 Ottobre 1998, Palazzo Steri, Rome, 15–20.

Beatson, Peter (2008–13). A Byzantine Shirt from Manazan Caves, Turkey. Dostupné z:
http://members.ozemail.com.au/~chrisandpeter/manazan_shirt/manazan_instructions.htm

Beranová, Magdalena (1988). Slované, Praha.

Březinová, Helena (1997). Doklady textilní výroby v 6. – 12. století na území Čech, Moravy a Slovenska. In: Památky archeologické 87, 124–179.

Čáp, Pavel – Macháček, Jiří (2011). Tajemství výroby velkomoravského šperku. Archeologický experiment, Praha.

Ewing, Thor (2006). Viking Clothing, Stroud.

Fentz, Mytte (1992). Vikingeskjorten fra Viborg, Viborg.

Fodor, István (1996). The Ancient Hungarians : exhibition catalogue, Budapest.

Geijer, Agnes (1938). Birka III. Die Textilfunde aus den Gräbern, Stockholm.

Hanuliak, Milan (2004). Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.–10. storočí na území Slovenska, Nitra.

Hrubý, Vilém (1955). Staré Město: Velkomoravské pohřebiště „Na Valách“, Praha.

Chorvátová, Hana (2009). Kultúrno-historický význam gombíkov. In: Studia mediaevalia Bohemica, 1/1, 7–19.

Izbornik Svjatoslava = Изборник великого князя Святослава Ярославовича 1073 года / [С предисл. Геннадия Карпова], Санкт-Петербург 1880.

Jerusalimskaja 2012 = Иерусалимская, А.А. (2012). Мощевая Балка. Необычный археологический памятник на Северокавказском шёлковом пути, СПб.

Kalina, David (2010). Raně středověké gombíky z Čech, Praha : Univerzita Karlova v Praze [bakalářská práce].

Kalousek, František (1971). Břeclav-Pohansko. 1, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště, Brno.

Klanica, Zdeněk (1970). Velkomoravský gombík. In: Archeologické rozhledy XXII, 421–446.

Kostelníková, Marie (1973). Velkomoravský textil v archeologických nálezech na Moravě, Praha.

Krupičková, Š. – Ottenwelter, E. – Březinová, H. (2019). Exact evidences of the use of spherical buttons (gombíky): two case studies from Moravian finds – Exaktní doklady používání gombíků: dva příklady z moravských nálezů a jejich paralely. In: Přehled výzkumů 60-2, Brno, 57-77.

Kubarev 2000 = Кубарев Г.В. (2000). Халат древних тюрок Центральной Азии по изобразительным материалам // Археология, этнография и антропология Евразии. №3(3). Новосибирск, стр. 81–85.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa (1984). Ancient Finnish costumes, Helsinki.

Løvlid, Dan Halvard (2009). Nye tanker om Skjoldehamnfunnet, Bergen: Universitetet i Bergen [magisterská práce].

Lutovský, Michal (2001). Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha.

Milošević, Ante (2000). Hrvati i Karolinzi. Katalog, Split.

Nepper Ibolya, Módyné (2002). Hajdú-Bihar megye 10–11. századi sírleletei, 1. rész, Budapest-Debrecen.

Niederle, Lubor (1930). Příspěvky k vývoji byzantských šperků ze IV.–X. století, Praha.

Orfinskaja 2001 = Орфинская, О. В. (2001). Текстиль VIII-IX вв. из коллекции Карачаево-Черкесского музея: технологические особенности в контексте культуры раннесредневековой Евразии, Москва.

Owen-Crocker, G. R. (1986). Dress in Anglo-Saxon England, Manchester.

Pavlovičová, Eva (1996). K vypovedacej schopnosti gombíka u naddunajských Slovanov v 9. storočí. In: Slovenská archeológia XLIV–1, 95–153.

Pernoudová, Regine (2002). Žena v době katedrál, Praha.

Pfister, R. (1951). Textiles de Halabiyeh (Zenobia), Paris.

Poulík, Josef (1975). Mikulčice – sídlo a pevnost knížat velkomoravských, Praha.

Ristovska, Natalija (2010). ‘Temple Pendants’ in Medieval Rus’: How were they Worn? In: Ch. Entwistle & N. Adams (ed.), ‘Intelligible Beauty’: Recent Research on Byzantine Jewellery, London, 203–211.

Schlabow, Karl (1976). Textilfunde der Eisenzeit in Norddeutschland, Neumünster.

Schránil, Josef (1918). Typy pravěkých a ranně středověkých knoflíků v Čechách. In: Zprávy Waldesova musea knoflíků – sbírka spínadel šatních všech způsobů a dob III., 3./4., 1918, 57–61.

Stepanova, Iuliia (2017). The Burial Dress of the Rus’ in the Upper Volga Region (Late 10th–13th Centuries), Leiden.

Šolle, Miloš (1965). Ohlas velkomoravského šperku v Čechách. In: Velká Morava – Almanach Moravského muzea, 125–128.

Šolle, Miloš (1984). Staroslovanské hradisko, Praha.

Vasìna, Zìnaïda (2003), Ukrainian Chronicle of Clothing, Kyiv.

Vedeler Nilsen, Marianne (1992). Draktmaterialet fra Guddal: Funksjon og visuell kommunikasjon, University of Bergen).

Walton Rogers, Penelope (2007). Cloth and Clothing in Early Anglo-Saxon England, AD 450–700, York.

Zariņa, Anna (1988). Lībiešu apģērbs 10.–13. gs., Riga.

Zubkova – Orfinskaja 2015 = Зубкова Е.С. – Орфинская О.В. (2015). Текстиль из камерных погребений Старовознесенского некрополя Пскова // Древнерусский некрополь Пскова X – начала XI в.: В 2 т. Т. 2. Камерные погребения древнего Пскова X в. (по материалам археологических раскопок 2003 – 2009 гг. у Старовознесенского монастыря), СПб., стр. 373–394.

Zubkova E.  Orfinskaya O.  Mihailov K. (2010). Studies of the Textiles from the 2006 Excavation in Pskov. In: North European Symposium from Archaeological Textiles X. Ancient Textiles series Vol. 5, Oxford, 291298.

Lov sobů na Lendbreenu

Pozice Lendbreenu v Norsku.

Třebaže oteplování naší planety sebou nese mnoho negativních dopadů, archeologii poskytla tato globální hrozba přinejmenším jednu drobnou satisfakci – a sice možnost zkoumat nálezy, které byly ukryty pod ledem. Z toho důvodu svévolně vzniklo odvětví archeologie, jež hledá, vyprošťuje a konzervuje právě takové objekty ukryté pod ledovci, takzvaná glaciální archeologie. A ačkoli je toto odvětví prozatím v plenkách, slaví ohromné úspěchy. Může za to především perfektní stav artefaktů, které jsou pomocí médií prezentovány širšímu publiku. Nejznámějším objevem na tomto poli je bezesporu tzv. Ötzi, prehistorický muž nalezený roku 1991 v Tyrolských Alpách. Vzhledem k zaměření tohoto projektu se však budeme zabývat jiným příkladem.

Již zhruba 10 let v Norsku funguje projekt Secrets of The Ice (“Tajemtví ledu”), který formou pěších průzkumů zkoumá vybrané lokality, zveřejňuje nálezy a varuje před efekty oteplování, které může ledovce do roku 2100 nenávratně vymazat z mapy. Výsledky projektu jsou dechberoucí a dosahují značné popularity, o čemž svědčí desítky tisíc fanoušků na sociálních sítích. Jednou z lokalit, kterou Secrets of The Ice zkoumá, je ledovec Lendbreen, rozkládající se mezi komunami Lom a Skjåk v národním parku Breheimen. Lendbreen je vhodným lovištěm sobů, kteří odnepaměti lákali lovce, a cestu přes ledovec také volili lidé, kteří nechtěli obcházet hory skrze údolí, což činí zacházku přinejmenším 15 km. Nejstarším dokladem lidské návštěvy je 3300 let starý luk, avšak je dosti možné, že se objeví i starší, jelikož zatím tají svrchní vrstvy, datovatelné do doby železné a středověku. Ledovec se zdá být kontinuálně navštěvován po staletí, a tak není divu, že někdy došlo ke ztrátě nebo úmyslnému odhození rozbitých či nepotřebných předmětů. Nejpozoruhodnější je možný doklad tábora s loveckým vybavením a předměty denní potřeby.

Dřevěná kvedlačka z Lendbreenu. Radiokarbonová datace ukázala, že je okolo tisíce let stará. Fotku pořídila Vivian Wangen z Kulturně historického muzea v Oslu.

Vlněný palčák datovaný do doby vikinské.

Lovecký tábor se nacházel v závětrné rozsedlině poblíž ledovce v nadmořské výšce ca. 1900 m. n. m., přibližně na prostoru 70×70 m. Jelikož se na místě nalezl stanový kolík, předpokládá se, že lovci na místě pobývali několik dní a nocovali, namísto každodenního sestupu do údolí (zhruba 8-10 km). Průměrná roční teplota na Lendbreenu za posledních sto let činí 0,8°C, přičemž průměrné hodnoty v létě činí 10°C a v zimě -8°C. Mezi květnem a říjnem se průměrné teploty pohybují v kladných číslech, a v noci spadne ukazatel teploměru jen zřídkakdy pod -5°C. Na ledovci však vane konstantní vítr o rychlosti kolem 5 km/h. I v současné době je okolí ledovce pokryto sněhem po více než polovinu roku. Lidé, kteří se z různých důvodů vydávali na ledovec, tudíž museli být řádně vybaveni na pobyt v chladu a pro pohyb na ledu. Dokládá to vlněné oblečení, např. kompletní tunika datovaná k roku 300 n. l., velký kus modře obarvené látky z 10. století, vlněná rukavice či kompletní kožená bota, která na vnější straně není zbavena chlupu. Fragmentů takto vyrobené obuvi bylo na Lendbreenu objeveno více. K transportu osob se mohlo využívat lyží, sněžnic, maček či cestovních holí, z nichž některé byly vyryty runovými nápisy. Nález koňské čelisti, koňského trusu, středověké podkovy a součástí postroje svědčí o tom, že lovci a cestující vystoupali na ledovec s koňmi, kteří mohli táhnout náklad (vybavení, potraviny a úlovky) na hřbetu anebo na saních, jejichž fragment je rovněž znám. Nálezy fragmentů saní jsou známy i z jiných norských ledovců.

Kompletní kožešinová bota s řemínkem v nálezovém stavu. Autorkou fotky je Vivian Wangen.

Mezi nejběžněji nacházené lovecké vybavení patří stovky nálezů strašáků. Jedná se o asi metr dlouhé tyče, které mají pod horním koncem zářez pro provázek či řemínek. Na těchto byly zavěšení obdélníkové tlouky z tenkého dřeva. Takto zkonstruovaný nástroj pod náporem větru vytváří zvuk, kterého se sobi obávají. Lovci proto strašáky rozmisťovali v liniích, což zvířata navádělo přímo k místu, kde číhali lovci. Tato technika je dobře známa ze sámského prostředí, kde se používala ještě v 18. století. Samotný lov probíhal pomocí luků a kopí/oštěpů, a to zejména v létě, kdy se sobi stahují na ledovec, aby se ochladili a zbavili otravného hmyzu. Nálezy kompletních či téměř kompletních šípů, a to včetně omotávek a letek, jsou na Lendbreenu a v jiných horských oblastech Norska poměrně běžnými nálezy. Raritním předmětem je však kompletní kopí/oštěp, nalezené roku 1974.

Kopí datované do druhé poloviny 9. století (C34256). Železný hrot je 455 mm dlouhý a je nasazený na březovém ratišti s délkou 1950 mm. 80 mm ratiště bylo zasazeno do tulejky a pojištěno z jedné strany ohnutým hřebem. Šířka ratiště v místě ústí tulejky činí 25 mm, konec ratiště je tlustý pouze 10 mm. Za foto a popis děkuji Vegardu Vikemu.

Malý nožík z Lendbreenu, zhruba tisíc let starý. Rukojeť je vyrobena z břízy. Celková délka činí kolem 15 cm.  Fotografii pořídil Espen Fintad z opplandské rady.

Mezi další pozoruhodné nálezy z Lendbreenu patří také dřevěná kvedlačka, která svědčí o vaření na cestách, kompletní nožík s dřevěnou rukojetí, dřevěná jehlice, množství šitých fragmentů z kůže a březové kůry a dřevěné lopaty. Na jiných norských horách byly nalezeny mnohem větší nože, které mohly sloužit k porcování masa. Toto je samozřejmě pouze výčet, který však demonstruje šíři používaných předmětů.

Kvalita a četnost ledovcových nálezů ukazují, jak velký potenciál se skrývá v tomto odvětví, které může poodhalit denní životy pradávných lidí, kteří se vydávali do hor. Přejeme všem archeologům ze Secrets of The Ice, jakož i dobrovolným pomocníkům, mnoho úspěchů!


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.

Archaeology of Viking Age Faroe Islands

I have to privilege to present you the article of Czech archeologist, linguist, re-enactor and my friend Ľubomír Novák. This article is an English translation of his two previous articles on Faroese archaeology: Archeologie bez nálezů: nejstarší minulost Faerských ostrovů and Archeologie (skoro) bez nálezů: doba vikinská na Faerských ostrovech.


Archaeology of Viking Age Faroe Islands

Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.,
lubomir_novak@nm.cz

«Maðr er nefndr Grímr kamban; hann byggði fyrstr manna Færeyjar. En á dǫgum Haralds hins hárfagra flýðu fyrir hans ofríki fjǫldi manna; settusk sumir í Færeyjum ok byggðu þar, en sumir leituðu til annarra eyðilanda.»
“There was a man named Grímur Kamban who was the first to settle in the Faroe Islands. In the days of Harald Fairhair, a great number of men were seeking refuge from the tyranny of the King; some men settled themselves in the Faroe Islands and farmed there, while other men sought out other deserted places.”
(Færeyinga saga, 1)

 

Map of the Færoe Islands (source: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Map_of_the_Faroe_Islands_en.svg)According to the Saga of the Faroemen (Færeyinga saga; Fae. Føroyingasøga) from the beginning of the 13th century, the Faroe Islands were first settled by Grímur Kamban. Originally, it was supposed, that Grímur Kamban settled the Faroes during the rule of Norwegian king Harald Fairhair (c. 872-930) as in the same time many people fled from Norway and colonised Iceland, Shetland, Orkneys and many other places in North Atlantic. The Faroese Saga, however, does not bring the oldest information concerning human presence on the islands – Irish monk Dícuill in his Liber De Mensura Orbis from ca. 825 mentions an archipelago northwards from Britain that was settled by Irish hermits for some hundred years.

Many other islands lie in the northerly British Ocean. One reaches them from the northerly islands of Britain, by sailing directly for two days and two nights with a full sail in a favourable wind the whole time…. Most of these islands are small, they are separated by narrow channels, and for nearly a hundred years hermits lived there, coming from our land, Ireland, by boat. But just as these islands have been uninhabited from the beginning of the world, so now the Norwegian pirates have driven away the monks; but countless sheep and many different species of sea-fowl are to be found there…” (Dícuill, Liber De Mensura Orbis, 7.2)

Viking farm at Kvívík on Streymoy eroded by sea waves (source: https://vikingexplorer.files.wordpress.com/2012/07/21_kvivik.jpg)There is quite a long tradition of archaeological study of the Faroe Islands; however, there are no many suitable locations where excavations may take place. On the individual islands of the archipelago there is a relatively little space suitable to establish a settlement, thus almost all contemporary Faroese settlements (býlingar) are located on places of older villages – one can state, that approximately a half of the present villages existed already in the 15th century. Majority of Faroese villages (and towns) is located on the shore of the individual islands, there is virtually no inland settlement – such statement fits as well for contemporary settlement pattern as well as for the mediaeval settlement. For the Viking Age settlement there are typical shepherd shielings (ærgi, locally argi, ergi or eyrgi – this word comes from Old Irish áirge; Modern Irish áirí, Scottish Gaelic àirigh or àiridh, Manx eary; cf. also Old Norse ǽrgi or Danish erg) which are located in Faroese inland areas and reflect pastoral economy based on sheepherding. Indeed, the name of the Faæroe Islands (ON Færeyjar, Fae. Føroyar) is supposed to mean “Sheep Islands”.

Hiberno-Norse ringed pin from a grave at Tjørnuvík on Streymoy (source: S. Dahl – J. Rasmussen: Víkingaaldargrøv í Tjørnuvík. In: Fróðskaparrit 5, 1956, Fig. 6)In its beginnings the Faroese archaeology focused on understanding of the original settlement of the islands, which was connected with the Viking Age, eventually there was an attempt to find some traces of an older, pre-Viking settlement. Historical sources mention so-called papar (i.e. fathers = priests or monks), who lived in the Faroe Islands before the coming of Norsemen. Several Faroese place-names contain words of Irish origin or point to presence of the Irish: e.g. the village of Vestmanna (Old Faroese Vestmannahǫfn) on Streymoy – vestmaður (pl. vestmenn) ‘Westerner, Westerling’ is an archaic name for the Irish, thus the village (or better harbour – Fae. havn, ON hǫfn) was more likely founded/settled by people originally from Ireland and/or Scotland, or by Norsemen who came there from Norse colonies in the British Isles. Of Irish origin are names of islands of Mykines (from Old Irish *muccinis ‘pig island’; cf. ModIr. muc inis; ScG. muc innis, Mnx. muc innis/insh/innys/ynnys) and (Stóra and Lítla) Dímun (from OIr. dímuin ‘two hills/tops’; cf. ModIr. dhá mhuin; ScG. dhà mhuin, Mnx. ghaa vooin); also the Mannafelsdalur plain (under the Skælingsfjall mountain on Streymoy) more likely comes from Old Irish Mag inna bFál (cf. Middle Irish Maġ na ḃFál, ModIr. Magh na bhFál, ScG. Magh na Fàl, Mnx. Magh ny Vaal) ‘plain of the wall’ (instead of Fae. ‘dale of fallen men’) – the plain used to be an important place on Faroese history as there ran the border between the Faroese sýslur (sg. sýsla ‘district’). On the Mannafelsdalur plain there took place annual meeting of the alþing and probably here it was decided to accept the Christian faith in 999 AD.

Section of Viking house at Sandur on Sandoy (source: M. J. Church – S. V. Arge – K. J. Edwards – Ph. L. Ascough – J. M. Bond – G. T. Cook – S. J. Dockrill – A. J. Dugmore – Th. H. McGovern – C. Nesbitt – I. A. Simpson: The Vikings were not the first colonizers of the Faroe Islands. In: Quaternary Science Reviews 77, 2013, Fig. 2)Presence of the Irish in the Faroe Islands prior to the Norse colonisation (landnám) may be observed in combination of several sources, such data, however, cannot fully prove Dícuill’s description of a set of Atlantic Islands with the Faroese Islands as the Dícuill’s islands also may be ascribed to Shetland (?) – Irish words in Faroese toponymy may have appeared also during the landnám. Another source may be a genetic analysis of the contemporary Faroese population – it shows, that the Faroese (as well as the Icelanders) have ‘Celtic’ (i.e. Hiberno-Scottish/ Gaelic) ancestors: 87% of Faroese men are genetically of Norse/Scandinavian origin, on the other hand, 84% of Faroese women are of Hiberno-Scottish origin. Genetics brings valuable information, but it cannot tell the date – the Hiberno-Scottish origin of Faroese women thus may be explained in two ways. (1) The landnám of the Faroe Islands had two directions, part of the Faroese originated in Norway, another part settled the islands from Scotland and Ireland – in both cases the settlers were probably ‘ethnic’ Norse (mainly among men). The colonisers from the British Isles brought Gaelic women with them. The Gaelic women may have been slaves as well. Such hypothesis may be indirectly supported by the beginning of the Faroese Saga – the byname of Grímur Kamban probably comes from Old Irish cambán ‘crooked’ (ModIr. camán, ScG. caman, Mnx. camane). (2) The Faroe Islands were settled by the Gaels even before the landnám, the high ration of women of ‘Celtic’ origin may be explained by genocide of original male population, women were either then enslaved or the Norse settlers married them. A third interpretation is at hand as well – a combination of the two theories given above.

Southern wall of the Viking house at Sandur on Sandoy (source: S. V. Arge: Viking Faroes: Settlement, Paleoeconomy, and Chronology. In: Journal of the North Atlantic 7, 2014, Fig. 5)Archaeology is thus the only possibility to answer the question concerning the earliest settlement of the Faroe Islands. Origins of Faroese archaeology can be set to the year 1898, when was founded the Faroese Antiquary Society (Føroya Forngripagoymsla) – a company connected mostly with the name of the Faroese nationalist leader and poet Jóannes Patursson (1866–1946), who pushed for beginnings of collecting archaeological finds in the Faroe Islands. The Faroese antiquarians initially focused on research of the landnám of the Faroe Islands, along with the development of archaeology as a discipline also the research focus changed, the focus on archaeology of the Viking period, however, continues today. As I mentioned above, a complication for Faroese archaeologists is the fact that virtually all spots suitable for human settlement have been taken already during the landnám, however, with increasing population of the archipelago old villages grew in size and new villages have been established as well. The continuity of the settlement pattern complicated archaeological study as many archaeological features have been disrupted or destroyed by younger activities. Another problem is geological processes – present coastline differs from the situation ca. 1000 years ago as the archipelago gradually sinks. Such feature is well observable e.g. in Kvívík on Streymoy, where were unearthed two Viking Age houses, lower parts of both of the houses have eroded by the sea.

For understanding of the older history of the Faroe Islands it is necessary not to focus just on traditional archaeological methods based mainly on artefactual studies since there are known only few archaeological finds. Archaeological research of last two decades focuses on collection of environmental data – such data brought unexpected results. According to a research of the Icelandic botanist Jóhannes Jóhansen presence of plantain (Plantago lanceolata; Fae. jóansøkugras) was found that on all of the islands of the Faroese archipelago. Plantain does not occur naturally in the Faroes; it had to be brought there by men. Samples obtained on various places with Viking Age sites showed occupation since the second half of the 7th century, i.e. long before presumed come of Northmen. Much more interesting are samples acquired at Sandur on Sandoy dated to 390 BC and even from the Saksunarvatn inlet by the village of Saksun on Streymoy – here the oldest date shows interval 3330-3145 BC! Saksunarvatn is not the only site that shows rather an old sign of human presence in the Faroes, other prehistoric evidence of plantain pollen comes from Hoydalur on Streymoy – 1905 BC. Evidence of plantain pollen shows human presence in the Faroe Islands in the Aeneolithic period, however, there are no other data to validate human settlement, we cannot even tell anything about its duration or from where were the islands colonised.

Excavations of a Viking Age longhouse at á Sondum at Sandur on Sandoy yielded layers that contained charred barley seeds dated to the 4th century AD. By the analysis of charred barley it was possible to identify two settlement stages that preceded the Norse landnám – a younger stage from the period of 6th-8th centuries AD and an older stage dated to the 4th-6th centuries AD. Barley, as well as plantain, does not occur naturally, thus its presence on Sandoy testifies human presence. Evidence of human presence from the period of the 6th-8th centuries in not only proved by palaeobotanical data from á Sondum, comparable data are known as well from other sites as e.g. Tjørnuvík on Streymoy, Gøta on Eysturoy or Hov on Suðuroy; older settlement horizon is attested as well at Argisbrekka by the village of Eiði on Eysturoy. As for the supposed prehistoric settlement of the Faroes, also the pre-landnám habitation on the Faroes brings rather more questions than answers. It is certain, that there was grown barley between the 4th and 8th centuries AD in the Faroe Islands. According to testimony of Dícuill we may also suppose sheep breeding, but there are no other data. As for the interpretation of prehistoric pollen samples from Saksunarvatn we have no information on ethnicity or geographic origin of these settlers. It is known from written sources, that Irish monks settled uninhabited areas of the Atlantic Ocean, however, palaeobotanical data from the Faroes can be interpreted not only as an evidence of hermits from the British Isles.

According to recent archaeological and palaeobotanical research in the Faroe Islands it is more than obvious that the Norse landnám is not linked with the first colonisation of the archipelago, which was rather a necessary stop on a journey between the British Isles or Norway further towards Iceland. Importance of the Faroes increased just after the discovery of Iceland and Greenland – economic matters allowed the local population to retain good condition for the development of their own culture. The preceding settlement was probably only a short-term occupation of the isles, present state of knowledge cannot precisely determine how long the islands were occupied in prehistory or before the landnám. An unanswered question still remains from where came the forgotten inhabitants of the Faroes before the coming of Norse (and British) colonisers in the Viking Age. Despite the fact that research confirming pre-landnám settlement of the Faroe Islands brings more questions than answers, they are a valuable source for understanding the past of this piece of land hidden in the waves of the Atlantic.

Title page from the Færoese Saga (source: http://heimskringla.no/images/1/1b/Færeyinga_saga_manuskript.jpg)The beginnings of the Viking Age on the Faroes is conventionally set to 825 AD – according to Dícuill, in this year Norse pirates drove out Irish monks inhabiting an archipelago located two days and two night sail from the northernmost islands of Britain. Other testimony in also the Faroese Saga (the Saga as such was compiled by Carl Christian Rafn in the beginning of the 19th century from several Icelandic saga manuscripts, it is supposed, that there was an original pre-13th-century Saga of the Faroe Islanders, such saga is, however, not preserved), which mentions the first Norse settler – Grímur Kamban (ON Grímr kamban). By the testimony of the Saga, it was originally supposed, that Grímur Kamban settled the Faroes in the days of Harald Fairhair, but according to Dícuill, it is now supposed, that Grímur Kamban arrived with the Norse pirates mentioned by Dícuill around 825 AD and the main colonisation of the Faroes took place later during the rule of Harald Fairhair. The Faroese Saga is a valuable source concerning the history of the Viking Age Faroes during ca. 960–1035 AD, lot of events described in the Saga, however, take place in Norway, so other sources of knowledge of Faroese history are needed as well. Archaeology of the Faroes was in its beginnings connected with an attempt to find evidence of Viking settlement – such aim was linked with growing national self-awareness of the Faroese and also with an effort to gain independence on Denmark.

Viking trade routes in the Northern Atlantic (source: Steffen Stummann Hansen: Aspects of Viking-Age Society in Shetland and the Faroe Islands. In: D. Waugh (ed.): Shetland’s Northern Links: Language and History. Lerwick (: The Scottish Society for Northern Studies), 1996, s 118.)

As the Faroese antiquarians initially tried to prove ancient Norse settlement of the archipelago, their main source was the study of the Faroese Saga. Such happened in case of a burial mound by Hov on Suðuroy – the mound was identified with a burial of a “great idolater” Havgrímur of Hov. The mound was dug in 1835 by a local farmer; finds of fragments of iron and a skull cannot be further investigated, but it is judged that they may have belonged to a high status person as was Havgrímur from the Saga – for this reason the mound is today called Havgrímsgrøv ‘grave of Havgrímur’.

The first archaeologically excavated site in the Faroes were ruins at Fransatoftir by Hvítanes on Streymoy, which have been excavated in the beginnings of the 1930’s – originally it has been supposed that these ruins come from the period of the Scanian War (1675–1679), the excavations, however, unearthed a Viking Age house. Regarding the Faroese Viking Age archaeology, one of the most important excavations was a research of a landnám farm at niðri á Toft at Kvívík on Streymoy. The excavations took place in 1940’s and were led by the first Faroese archaeologist Sverri Dahl. More information yielded excavations from the 1980’s at á Toftanesi at Leirvík on Eysturoy – during these excavations there were used modern archaeological methods that yielded new, unexpected results.

Reconstruction of the farm in Leirvík on Eysturoy (source: Steffen Stummann Hansen – Inga Merkyte – Joanna Bending: Toftanes, a Viking Age Farmstead in the Faroe Islands: archaeology, environment and economy. Acta Archaeologica 84/1. Oxford (: Willey, Blackwell), 2013, s. 188)Norse farms belong to the best known sources of knowledge of the Viking Age Faroes. In Kvívík there were unearthed relics of two stone buildings – a longhouse (Fae. skáli, langhús) and a byre (fjós), the byre was later enlarged by a barn (løða). Both buildings were built of two dry stack walls made of stone and turf; the walls were filled with earth. The longhouse was a hall structure with a long hearth (langeldur) in the middle of the house; along the walls there were earthen benches (bekkur, pl. bekkir) which were joined with a pole structure that supported the roof. The Kvívík byre was internally arranged by several wooden partitions for livestock housing; in the middle there was a groove, which led cattle feces out of the byre. The Kvívík farm is a typical representative of a Viking Age farmstead in the North Atlantic, similar farms have been found also on other sites in the Faroes, e.g. at heima á Oyrini and á Toftanesi at Leirvík and at vesturi í Horni at Syðrugøta on Eysturoy or at við Hanusá at Sørvágur on Vágar. All Faroese farms show many common features – apart from the same construction type they all have the same orientation in north-east direction with entrance facing east – moreover, such features are not characteristic just for the Faroese longhouses, the same orientation has been observed in Orkney, Shetland, Iceland and Greenland as well. All villages were located by the sea on a place, where it is possible to pull a ship ashore – this feature is linked to boat-houses; such structures are archaeologically unknown, their existence, however, may be supposed by references in the Faroese Saga.

Wooden bowls (source: Steffen Stummann Hansen – Inga Merkyte – Joanna Bending: Toftanes, a Viking Age Farmstead in the Faroe Islands: archaeology, environment and economy. Acta Archaeologica 84/1. Oxford (: Willey, Blackwell), 2013, s. 102)Faroese archaeologists tried to find places mentioned in the Faroese Saga – such happened for villages of Gata (Fae. Gøta) on Eysturoy and Sandvík (Fae. Sandvík, earlier also Hvalvík) on Suðuroy; villages such as Hof (Fae. Hov) on Suðuroy, Dímun on Stóra Dímun, Skúfey (Fae. Skúvoy/Skúgvoy) on Skú(g)voy, Sandey (Fae. Sandoy) on Sandoy, Þórshǫfn (ON Tórshavn) on Streymoy and Svíney (Fae. Svínoy) on Svínoy often bear their Saga name even today, their existence has not been, however, proved archaeologically. An exception may be only the village Sandey named after the island on which it is located may be identified with the modern village of Sandur – there on the site of við Kirkjugarð (i.e. ‘by the Church’) was found and partially unearthed a large cemetery; moreover at the site of undir Junkarisfløtti there was mainly by use of methods of natural sciences found out, that at this place there should have been an important centre of the southern part of the archipelago. Such interpretation of Sandur is supported by the fact that there stood an early 11th century church; at Sandur there were also identified remains of a boat-shaped longhouse. Another important centre of the Faroes, the village of Kirkjubøur, which later became the seat of the Faroese bishop of the Faroes, is not mentioned in the Saga. There is a question why, as we have to suppose an existence of an important settlement at Kirkjubøur even before the Christianisation of the Faroes, otherwise it would be impossible that there would be established an important centre of Faroese ecclesial history. Such site may be linked with the nearby village of Velbastaður (ON *Vébólstaðr; cf. ON ‘pagan shrine’).

Soapstone bowl (source: Sverri Dahl: Um tíðarfesting av føroyskum fitisteinsfundum. In: Fróðskaparrit 4, 1955, s. 76)There are no many archaeological finds from the Faroes. The finds are usually objects of daily use. Pottery is less common, instead of ceramic vessels were used vessels made of soapstone; pottery more often appears in the late Viking Age. According to material it may be judged, that majority of the pottery production was made locally. Common finds are whorls and weaving weights, which prove a developed textile production – according to the Faroese Saga (and other sagas as well) it is known, that the Faroese exported so-called vaðmál (Fae. vaðmal), i.e. homespun woollen cloth. Other common finds include net and line sinkers, which prove importance of fishing in the Faroes. Jewellery finds are quite rare – there have been find glass (usually blue and yellow) and amber beads, at Leirvík there was also unearthed a bronze brooch decorated in Borre style, the brooch has analogies in Trelleborg, Hedeby, Birka and Novgorod; and a ringed pin of so-called Hiberno-Norse style, which is a typical artefact of the Viking Age North Atlantic. An exceptional find is a jet (lignite) arm ring, which shows links with the British Isles. At Kvívík there was found a skin shoe.

Kvívík shoe (source: Margarethe Hald: Primitive Shoes. Copenhagen (: National Museum of Denmark), 1972, s. 160)

Hnefatafl from Leirvík on Eysturoy (source: Steffen Stummann Hansen – Inga Merkyte – Joanna Bending: Toftanes, a Viking Age Farmstead in the Faroe Islands: archaeology, environment and economy. Acta Archaeologica 84/1. Oxford (: Willey, Blackwell), 2013, s. 94)In comparison to other areas of the Viking world there are quite well attested wooden finds from the Faroe Islands – in many cases these finds represent building waste, but there are also many wooden tools or their fragments. Kitchen utensils such as bowls and spoons even show preference of specific kinds of wood used for their production; except for kitchen utensils there are also finds of barrel and bucket fragments and a large scale of other utility tools. An interesting find is a two-sided gaming board from Leirvík – on one side there is a game field for the Viking game called hnefatafl (Fae. nevatalv), on the other side there is Nine Men’s Morris. Wood was used also for toys such as boats or horses. Juniper branches were used for ropes.

Færoe Islands in the Viking age (source: Símun Vilhelm Arge – Guðrún Sveinbjarnardóttir – Kevin J. Edwards – Paul C. Buckland: Viking and Medieval Settlement in the Faroes: People, Place and Environment. In: Human Ecology 33/5, Historical Human Ecology of the Faroe Islands, 2005, p. 603)There are not many known Viking Age graves in the Faroes – except for the Havgrímsgrøv burial mound on Suðuroy, also other mound has been excavated unprofessionally – the mound Øttisheygur by Giljanes on Vágar. The biggest excavated cemetery is yviri í Trøð at Tjørnuvík on Streymoy. At Tjørnuvík there were excavated several graves, the first certain Viking Age grave was excavated in May 1956. The graves were oriented head towards the north and all except one were covered with stones. An exception was a single grave without a stone mound – this grave was surrounded by stones in the shape of a Viking ship. There are only few finds; one grave yielded a Hiberno-Norse ringed pin. Other cemeteries were unearthed at Syðrugøta on Eysturoy and at við Kirkjugarð at Sandur on Sandoy. Still unexcavated is the burial mound Tormansgrøv by Vágur on Suðuroy – this mound resembles Havgrímsgrøv in many aspects.

Toys – wooden boats from Lerivík on Eysturoy (source: Steffen Stummann Hansen – Inga Merkyte – Joanna Bending: Toftanes, a Viking Age Farmstead in the Faroe Islands: archaeology, environment and economy. Acta Archaeologica 84/1. Oxford (: Willey, Blackwell), 2013, s. 100)

Glass beads from Leirvík on Eysturoy (source: Steffen Stummann Hansen – Inga Merkyte – Joanna Bending: Toftanes, a Viking Age Farmstead in the Faroe Islands: archaeology, environment and economy. Acta Archaeologica 84/1. Oxford (: Willey, Blackwell), 2013.s. 93)Majority of raw materials for production of objects of daily use were imported to the Faroe Islands – there were only a few trees on the Faroes, especially juniper and willow; valuable source of wood was also driftwood from North America or Siberia. Local sources of wood disappeared shortly after the landnám and wood was usually imported; wood was used mainly for tool production or for buildings; instead of firewood was used dried peat. Alike it was with other raw materials – of local origin was only tuff and basalt, other materials such as soapstone and slate were imported, same as iron or non-ferrous metals. Imported material was often re-utilised – e.g. shards of soapstone vessels were used again for spindle-whorls or sinkers. All luxury objects were of course imports. Main commercial ties of the Faroe Islands were connected to the Norwegian trade routes, whether directly from Bergen or Trondheim, or with intermediate stop in Shetland; the second direction of (not only) business contacts aimed for the British Isles, particularly to Shetland and the Hebrides. The Faroe Islands played an important role, especially as an intermediate stop on the way to Iceland – this is also mentioned in Icelandic sagas.

Brooch from Leirvík on Eysturoy (source: Steffen Stummann Hansen – Inga Merkyte – Joanna Bending: Toftanes, a Viking Age Farmstead in the Faroe Islands: archaeology, environment and economy. Acta Archaeologica 84/1. Oxford (: Willey, Blackwell), 2013, s. 85)An evidence for contacts with Scandinavia is above the imports mentioned above also a unique coin hoard from the very end of the Viking Age from heima á Sandi at Sandur on Sandoy. The hoard was found by an accident in 1863 while digging a grave. The 98 coins, dated from the end of the 10th century to the second half of the 11th century AD, are really a unique find. Together with the coins was found also a silver arm ring. The coins from this hoard are not the only coins found in the Faroes – in a nearby cemetery at við Kirkjugarð there was unearthed a fragment of a Central Asian Samanid Kufic coin.

Samanid coin from Sandur on Sandoy (source: Símun Vilhelm Arge: Forn búseting heima á Sandi. In: Frøði 5, 2001, s. 10)

Owners marks from Leirvík on Eysturoy (source: Steffen Stummann Hansen – Inga Merkyte – Joanna Bending: Toftanes, a Viking Age Farmstead in the Faroe Islands: archaeology, environment and economy. Acta Archaeologica 84/1. Oxford (: Willey, Blackwell), 2013, s. 98)The most important part of the Faroese economy was sheep herding together with cow and swine breeding. Significant was also fishing and catching of sea birds. In agriculture prevailed barley cultivation; agriculture, however, played only a minor rôle when compared to livestock breeding. Sheep herding was important for the ancient Faroemen in two ways – the first one was meat and milk, the other was wool. Due to a toponymic study it is known, that there were shepherd’s shielings in the Faroes, such shielings were quite distant from villages. The shielings are known as ærgi in the Faroese language – the word is of Old Irish origin and it points to a similar sheep herding in Scotland – sheep herding on ærgi was typical for the Viking Age Faroe Islands, but it changed by the end of the 13th century AD as it may be understood from a legal document called the Sheep-letter (Fae. Seyðabrævið).

Archaeology is not the only source that can help to understand Norse settlement of the Faroes – helpful may be also toponymy (as it was demonstrated in case of ærgi above), e.g. names of villages Ørðavík (from ON *Hǫrðavík ‚inlet of people from Hordaland‘) on Suðuroy and Signabøur (ON *Sygnabǿr ‚village of people form Sogn‘) on Streymoy point to the origin of their settlers from Hordaland (ON Hǫrðaland) and Sogn in Norway. The rune stone from the village of Sandavágur on Vágar, dated to ca. 1200 AD, reminds a settler from Norwegian Rogaland: »Þorkæll Ǫnondarson, austmaðr af Rogalandi, bygði þenna stað fyrst« (Fae. Torkil Onundarson, eystmaður av Rogalandi, bygdi henda stað fyrst) – ‘Þorkell Ǫnundarson, Easterner/Easterling from Rogaland was the first settler in this area’.

Hiberno-Norse ringed pin from Leirvík on Eysturoy (source: Steffen Stummann Hansen – Inga Merkyte – Joanna Bending: Toftanes, a Viking Age Farmstead in the Faroe Islands: archaeology, environment and economy. Acta Archaeologica 84/1. Oxford (: Willey, Blackwell), 2013, s. 89)Archaeology of the Faroe Islands in many aspects proved information written in the Faroese Saga, modern archaeological methods may, however, bring even more answers on questions concerning the Norse settlement of the archipelago. Problem of archaeological excavations is the fact that many present villages disappeared under modern buildings as present villages lie roughly on the same places as earlier settlements. Another complication is gradual sinking of the Faroes and thus many monuments are eroded by the sea. Despite the fact that there are only little archaeological finds from the Faroe Islands, we can quite well study life conditions of the local population in the Viking Age. According to the context of found artefacts can be concluded that the apparent isolation of the archipelago from the outside world did not prevent their contact with the surrounding areas – Norway, Iceland, Shetland, Orkney, Hebrides, and also Denmark.


I hope you liked reading this article. If you have any question or remark, please contact me or leave a comment below. If you want to learn more and support my work, please, fund my project on Patreon or Paypal.


Selected bibliography:

Thomas D. Als – Tove H. Jorgensen – Anders D. Børglum – Peter A. Petersen: Highly discrepant proportions of female and male Scandinavian and British Isles ancestry within the isolated population of the Faroe Islands. In: European Journal of Human Genetics 14 (2006), pp. 497–504. <http://www.nature.com/ejhg/journal/v14/n4/full/5201578a.html>

Símun Vilhelm Arge: The Landnám of the Faroes. In: Arctic Anthropology 28, 1991, pp. 101-120. <http://www.jstor.org/stable/40316279?seq=1#page_scan_tab_contents>

Símun Vilhelm Arge: Viking Faroes: Settlement, Paleoeconomy, and Chronology. In: Journal of the North Atlantic 7 (2014), s. 1-17. <http://www.bioone.org/doi/abs/10.3721/037.002.sp701>

Símun Vilhelm Arge – Guðrún Sveinbjarnardóttir – Kevin J. Edwards – Paul C. Buckland: Viking and Medieval Settlement in the Faroes: People, Place and Environment. In: Human Ecology 33/5, Historical Human Ecology of the Faroe Islands, 2005, pp. 597-620. <https://www.jstor.org/stable/4603592?seq=1#page_scan_tab_contents>

Mike J. Church – Símun Vilhelm Arge – Kevin J. Edwards – Philippa L. Ascough – Julie M. Bond – Gordon T. Cook – Steve J. Dockrill – Andrew J. Dugmore – Thomas H. McGovern – Claire Nesbitt – Ian A. Simpson: The Vikings were not the first colonizers of the Faroe Islands. In: Quaternary Science Reviews 77 (2013), pp. 228-232. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379113002230>

Sverri Dahl: The Norse settlement of the Faroe Islands. In: Medieval Archaeology 14, 1970, London, s. 60-73. <https://archaeologydataservice.ac.uk/archiveDS/archiveDownload?t=arch-769-1/dissemination/pdf/vol14/14_060_073.pdf>

Hans Jacob Debes: Problems Concerning the Earliest Settlement in the Faroe Islands. In: Fróðskaparrit 38-39 (1989-1990), pp. 23-34. <http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=929942&issId=49308&lang=i>

Jóhannes Jóhansen: Jóansøkugras (Plantago lanceolata) og forsøgulig búseting í Føroyum. In: Fróðskaparrit 34-35 (1986-1987), pp. 66-75. <http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=929666>

Ditlev L. Mahler: Sæteren ved Argisbrekka. Økonomiske forandringer på Færøerne i vikingetid og tidlig middelalder. Tórshavn (: Faroe University Press), 2007. <https://books.google.cz/books?id=48QZm8HU0gwC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false>

Carl Christian Rafn: Færeyinga saga oder Geschichte der Bewohner der Färöer im isländischen Grundtext mit färöischer, dänischer und deutscher Übersetzung. Kopenhagen (: Schubothe), 1833. <https://books.google.cz/books?id=3bddAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false>

Steffen Stummann Hansen: Aspects of Viking-Age Society in Shetland and the Faroe Islands. In: D. Waugh (ed.): Shetland’s Northern Links: Language and History. Lerwick (: The Scottish Society for Northern Studies), 1996, p. 118. <http://ssns.org.uk/resources/Documents/Books/ShetlandNL_1996/10_Hansen_ShetlandNL_1996_pp_117-135.pdf>

Steffen Stummann Hansen – Inga Merkyte – Joanna Bending: Toftanes, a Viking Age Farmstead in the Faroe Islands: archaeology, environment and economy. Acta Archaeologica 84/1. Oxford (: Willey, Blackwell), 2013. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aar.2013.84.issue-1/issuetoc>

Arne Thorsteinsson: Forn búseting í Føroyum. In: Fróðskaparrit 26 (1978), pp. 54-80. <http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=928540>

Jonathan Wylie: The Faroe Islands: Interpretations of History. Lexington (: University Press of Kentucky), 1987. <https://books.google.cz/books?id=SkeKjJC4GeoC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false>

George Vaughan Chichester Young: From the Vikings to the Reformation: A Chronicle of the Faroe Islands Up to 1538. Douglas (: Shearweter Press), 1979. <https://books.google.cz/books?id=SkeKjJC4GeoC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false>

Jan Petersen

Můj přítel Šimon Tesař, který studuje norštinu, se rozhodl napsat shrnující článek o významném norském archeologovi Janu Petersenovi, jehož jméno je v českém prostředí poměrně neznámé. Tuto práci jsme doplnili obrázky a přeložili jsme ji do angličtiny. Doufáme, že se Vám článek bude líbit!

Článek si můžete stáhnout zde (v českém PDF):


My friend Šimon Tesař who studies Norwegian language decided to write a comprehensive article about important Norwegian archaeologist Jan Petersen, since there is no such an article in Czech or English on the internet. The article was supplemented by pictures and translated to English. We hope you will like it!

The article can be downloaded here (in English PDF):


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.


I hope you liked reading this article. If you have any question or remark, please contact me or leave a comment below. If you want to learn more and support my work, please, fund my project on Patreon or Paypal.