„Přátelství s bohem“

Amulety doby vikinské a jejich symbolika

English summary:
The article, “Friendship With the God,” is about amulets of the Viking Age and their symbolism. The main point revolves around the Viking Age statues, hlutir and heillir, which are known from the Old Norse written sources, and their function. In the light of other mentions from Old Norse sources, it is shown that the statues were considered to be “pocket friends”. These are the only visible traces of deep friendship between Old Norse man and his patron, Þórr, Freyr and Óðinn. This “friendship” was based on gifts (offerings) from the man’s side, and fulfilling the wishes and protecting man from the god’s side. The second part of the article is about the connection of the man-god relationship and what was called luck/fate (good future in modern language). Many words used for fate have the meaning “luck”, as well as terms hlutir and heillir are connected to fate and luck. In the Old Norse point of view, the luck was a specific element that could be received by sacrificing (gift giving) to the god. The article ends with the point that Old Norse people were pragmatic, and trusted to strong gods that brought them luck (good future) and fulfilled their wishes. As a result, Kristr became the popular god during the time.


„Člověk doby vikinské by netvrdil, že na bohy a další bytosti věří více než na kopce a moře. Tyto věci pro něj byly samozřejmé, vycházely z jeho znalostí, a nečinil rozdíl mezi hmotným a duchovním.“
Neil Price 2013: 166.

Amulet kladiva z norského Verdalu. Převzato z fotoportálu Unimus.

Ochrannými předměty a přívěsky doby vikinské se dlouhodobě zabývám a snažím se upozorňovat na jejich špatné používání v současném reenactmentu. Většina mužských reenactorů například používá pouze Þórova kladiva, která nejsou zhotovená podle předloh a kterým přisuzují různé významy – ve většině případů jde o symbol přináležitosti k jisté subkultuře (metal, Ásatrú, historický šerm), v jiných případech jde o osobní talisman (mužská síla, odkaz předků nebo estetická kvalita kladiva jako šperku). Přitom moderní bádání ukázalo, že počet amuletů kladiv v hrobech čítá 28% : 72% ve prospěch ženských hrobů (Jensen 2010: 107) a že kladiva hrála až do novověku úlohu svatebního symbolu přinášejícího plodnost v loži, případně symbolu zdraví, štěstí a prosperujícího potomstva (Boudová 2012: 34–37; Elgqvist 1934). Právě na tomto můžeme demonstrovat základní problém spojený s amulety a talismany – a totiž fakt, že na artefakty nahlížíme optikou dnešního člověka a že při prvním pohledu vidíme pouze dochovanou hmotnou kulturu, jejíchž duchovní přesah nám bez hlubší analýzy uniká. Musíme tak dát za pravdu Leszku Gardełovi, když ve své knize o amuletech píše: „Ačkoli [historické festivaly a rekonstrukce obecně jsou] vzrušujícími podniky, aktuální veřejná a akademická posedlost vikingy může současně vést (a vede) k řadě problémů a rozporů, které způsobují dramatické zkomolení našeho pojetí minulosti.“ (Gardeła 2014: 18)


Hned v úvodu musíme říct, toto téma je opředeno mnoha problémy. Je například velmi složité vymezit, co vlastně lze označovat za amulet či talisman. Zřejmě nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že se jedná o takový předmět, který byl navzdory všemu zdobení „vytvořen pro magické účely a který lze nosit u sebe“ (Zeiten 1997: 5). Třebaže předměty, které by mohly být amulety, jsou nacházeny majoritně ve funerálních výbavách (hroby: 650, poklady: 217, sídlištní nálezy: 296, náhodné nálezy: 196; viz Jensen 2010: 94–138), v drtivé většině případů nelze říci vůbec nic ke vztahu majitele a předmětu a způsobu, jakým byl předmět nošen. Zajímavým zjištěním by mohl být fakt, že ženské hroby obsahují téměř čtyřikrát více amuletů než hroby mužské (149 : 36; Jensen 2010: 107) a že mezi nejčastější způsoby nošení mohlo patřit zavěšení na krk (samostatně nebo jako součást náhrdelníku), nošení v brašně, zavěšení na opasek nebo všití na textil nebo mezi dva kusy textilu (Jensen 2010: 5). Dalším problémem je to, že náš pojem „amulet/talisman“ nepopisuje magické předměty z doby vikinské dostatečně výstižně – „‚amulet’ není nejlepším označením miniaturních symbolů doby vikinské, a přesto jde o termín zakotvený v tradici a žádný lepší neexistuje“ (Jensen 2010: 8).

Leszek Gardeła, který napsal zřejmě jednu z nejpřehlednějších a nejucelenějších knih o amuletech doby vikinské (Scandinavian Amulets in Viking Age Poland, 2014), vymezuje celkem 21 typů skandinávských amuletů – miniatur (str. 54–55):

 • zvířata
 • antropomorfní postavy a miniatury částí těla (paže, nohy)
 • amulety přírodního původu (fosilie, kosti, kameny, zvířecí zuby, drápy, byliny)
 • některé korálky
 • pouzdra
 • medvědí packy z hlíny
 • kříže
 • lunice
 • masky
 • kotvy
 • misky
 • trůny
 • hůlky
 • nářadí
 • zbraně
 • kola
 • některé prsteny
 • runové amulety
 • sekeromlaty z doby kamenné
 • Þórova kladiva
 • železná Þórova kladiva s náhrdelníky

V tomto příspěvku bych se chtěl detailněji věnovat antropomorfním postavám, konkrétně trojrozměrným mužským figurkám, a to zejména kvůli jejich důležitosti, na níž poukazuje shoda archeologických nálezů a literárních zmínek. Věřím, že právě na tomto typu magických předmětů lze nejnázorněji ukázat důvod vlastnictví amuletů.

hraci_kostka

Hrací figurka s obličejem nalezená roku 1805 v norském Asaku. Převzato z Undset 1878: 31, Fig. 25.

V archeologickém materiálu jsou takové miniaturní sošky či „idoly“ poněkud vzácné a jsou zaměnitelné s hracími figurkami nebo závažími (Jensen 2010: 9; Perkins 2001: 89). O jejich kultické funkci se dlouhodobě spekuluje. Můžeme vymezit různé typy a materiály. Já bych se chtěl zaměřit na ty sošky, u nichž můžeme nalézt shodu s písemnými prameny, což zahrnuje většinu trojrozměrných mužských figurek.

Čtyři figurky (Baldursheimur, Černihov, Eyrarland a Lund), které sdílí velmi podobné atributy, byly přesvědčivě interpretovány jako sošky boha Þóra (viz Perkins 2001: 101–127). O tom, že se nejedná o pouhé anonymní postavy, svědčí typické rysy spojované s Þórem a jeho popsanými vyobrazeními (mocný vous, trůn, výrazné kulaté oči, široký opasek či třímané nebo vyryté kladivo na zadní straně jedné z figurek). Figurka ze švédského Rällinge byla interpretována jako soška boha plodnosti Freye, zejména kvůli jeho erektovanému údu (Perkins 2001: 97). Obdobně je jednooká figurka ze švédského Lindby označována jako soška boha Óðina (Perkins 2001: 100). Výška všech šesti sošek se pohybuje mezi 3,5–7 cm a váha do 150 gramů (Perkins 2001: 125).

 

Ve staroseverských pramenech se takovéto figurky označují jako hlutir nebo heillir. Před hlubší analýzou se podívejme, jakým způsobem se o nich píše:

Poté král vzal dobré váhy, které vlastnil. Byly vyrobeny z čistého stříbra a byly celé pozlacené. K nim patřila také dvě závaží, jedno ze zlata, jedno ze stříbra. Obě závaží měla lidskou podobu a nazývaly se hlutir, a byly to vskutku věci, které lidé chtěli vlastnit.
(Sága o jómských vikinzích, kap. 31)

Ingimund se nikde necítil doma, a proto ho král Harald přinutil, aby odplul vyhledat své štěstí na Island. Ingimund odvětil, že to zrovna není to, co by si přál, a poslal na Island dva Finy ve zvířecí podobě, aby nalezli jeho hlutr, kterým byl Frey vyrobený ze stříbra. Finové se vrátili a pravili, že hlutr nalezli, ale nemohli jej uchopit […].
(Kniha o záboru země, kap. 179 [verze S])

Jednoho dne se přihodilo, že se král otázal, kde je Hallfreð. Kálf odpověděl: ‚Zřejmě se stále přidržuje svého zvyku, že potají obětuje, a nosí v brašně Þórovu podobiznu vyrobenou z [mrožího] klu. Tolik mu věříš, pane, a stále sis ho neprověřil.’ Král si nechal Hallfreða zavolat, aby odpověděl na otázku, a Hallfreð přišel. Král se ho zeptal: ‚Je pravda, co se o tobě říká, že nosíš Þórovu podobiznu ve váčku a obětuješ?’ ‚Není to pravda, pane,’ odpověděl Hallfreð, ‚prohledej můj váček. I kdybych chtěl, nemohl bych vykonat žádnou lest, protože jsem o tomto obvinění neměl potuchy.’ Žádná taková věc [hlutr], která by byla podobna Kálfovu popisu, se v jeho majetku nenašla.
(Sága o Hallfreðovi, kap. 6 [verze z Möðruvallabóku])

Povrchním čtením se můžeme dozvědět, že předmět nazývaný hlutr náležel do osobního vlastnictví, byl podobný závaží, vyznačoval se lidským vzezřením a že byl zřejmě velmi populární. Vyráběl se z různých materiálů (stříbro, mrožovina) a bylo možné jej uschovat brašně (púss) nebo peněžence/váčku (pungr). Fakt, že zmíněné hluty mají podobu bohů Þóra a Freye, nás bezpečně opravňuje spojit archeologicky dochované sošky s literárními zápisy.

Tím se dostáváme k otázce, jaký vztah měl starý Seveřan k bohům. Starý Seveřan pochopitelně věřil v existenci celého božského panteonu, ale pouze jednomu bohu „důvěřoval“ (trúa; doslova „věřit“), stejně jako Hrafnkel v Sáze o Hrafnkelovi, knězi Freyově (kap. 2), který „nemiloval jiného boha kromě Freye“. Takového božského patrona měl nejspíše každý průměrně věřící jednotlivec či rod, ačkoli škála přístupů k víře byla zřejmě širší a hraničila posedlostí/oddaností (např. berserkové, vědmy) na jedné straně a ateismem na straně druhé (viz Kniha o záboru země, kap. 12 [verze S]: „Žil muž jménem Hall Bezbožný a byl synem Helgiho Bezbožného. Ani jeden nechtěl obětovat a oba věřili ve svou vlastní moc.“). Nejčastěji se pro označení patrona používá označení fulltrúi („důvěrník“), vinr („přítel“) nebo ástvinr („nejdražší přítel“). Při bližším čtení ság se můžeme dozvědět, že nejoblíbenějšími patrony byli Þór, Frey a Óðin, přičemž tato triáda byla podle Adama Brémského (kniha IV, kap. XXVI) vypodobněna také v uppsalské svatyni. Zatímco Þór a Frey z pramenů vyvstávají jako patroni široké masy (obyčejného lidu, statkářů a námořníků) a stavěly se jim svatyně (které bohové zpětně ochraňovali), Óðin mohl být spíše patronem elit, válečníků a nepříliš početné inteligence (např. básníků). O popularitě této triády, zejména pak Þóra, vypovídají také dochovaná vlastní jména – např. Þorstein, Freyvið a Óðindísa – nebo četnost amuletů kladiv. Snaha zajistit dítěti štěstí udělením jména obsahující jméno Þór byla ve Skandinávii běžná i po době vikinské, což je zřejmé například u islandského biskupa a světce Þorláka Þórhallssona z 12. století.

K pochopení širších souvislostí se můžeme podívat, jakým způsobem staří Seveřané o vztahu k patronům referovali. Jako první zvolím případ takzvaných „trůních sloupů“ (ǫndvegissúlur/setstokkar), což byly vyřezávané sloupy stojící nejblíže čestných sedadel v síních. Pevně věřím, že vlastnictví těchto sloupů a nakládání s nimi lze nejlépe porovnat s vlastnictvím trojrozměrných figurek.

Umělecké ztvárnění záborce s vyplavenými trůními sloupky. Autor: Anders Kvåle Rue.

Hrólf Ǫrnólfsson ze Ságy o lidech z Eyru (zejm. kap. 3 a 4) byl natolik horlivým milovníkem Þóra a strážcem jeho svatyně, že přijal jméno Þórólf Mostrarskegg, a když se později odebral na Island: „vrhl přes palubu své trůní sloupky, které stávaly ve svatyni. Na jednom z nich byl vyřezán Þór. Þórólf pronesl, že se usadí na Islandu tam, kam se Þórovi zachce připlout k zemi.“ V jiné (a starší) verzi stejného příběhu z Knihy o záboru země (kap. 85 [verze S]) je Þórólf Mostrarskegg „velkým obětníkem“ (blótmaðr mikill), který „věřil v Þóra“ (trúði á Þór) a který „vybídl, aby Þór připlul k zemi tam, kde chce, aby se Þórólf zabydlel, a slíbil, že celou svou zemi zasvětí Þórovi a pojmenuje ji po něm.“ Þórólfův případ nesmíme brát jako ojedinělý, neboť v Knize o záboru země se explicitně zmiňuje 5 dalších posádek, které vykonaly stejný zabírací rituál (Ingólf Árnason, Loðmund Starý, Þórð Bradáč Hrappsson, Hrollaug Rǫgnvaldarson, Hástein Atlason), přičemž v jednom dalším případě se dozvídáme, že záborec odmítl vykonat tento rituál (Hreiðar Vrána Ófeigsson). Tentýž rituál se zmiňuje také dvakrát v Sáze o lidech z Lososího údolí (sourozenci Bjǫrn Ketilsson a Auð Hloubavá Ketilsdóttir). Z těchto zmínek je očividné, že sloup s vyřezanou podobiznou nebyl ve staroseverském světonázoru pouze pasivním kusem dřeva, nýbrž božím zhmotněním, skrze které bůh mohl jednat. Je to Þór, který za součinnosti s osudem vybírá nové místo pro svého svěřence. Totéž lze spatřit i v případě Ingimundova hlutu Freye, který svému vlastníkovi určuje, kde se usadit (Sága o lidech z Vatnsdalu, kap. 12): „Frey chce patrně zanést svůj hlutr tam, kde si přeje, aby se mu postavilo čestné sídlo.“ Z úryvků je zřejmá také komunikace, lépe řečeno dohoda s bohem (v době, kdy neexistovaly smlouvy, byla dohoda / slib posvátnou garancí) – Þórólf se svěřuje do Þórovy ochrany, a svou část dohody dodrží: po přistání k zemi zabral nejbližší mys, pojmenoval jej Þórsnes, konal na něm význačný sněm, nejbližší řeku nazval Þórsár a postavil velkou svatyni, do níž umístil posvátné sloupy a ve které pořádal oběti. Sněmoviště a přilehlý kopec Helgafell byla údajně tak posvátná místa, že se na nich nesměla vykonávat potřeba, nesměla na nich být prolita krev a nesmělo se na ně hledět, pokud člověk nebyl umytý. V Knize o záboru země se navíc můžeme dočíst, že vrhnutí sloupů přes palubu bylo „starým zvykem“ (forn siðr; kap. 371 [verze S]); a věřím, že mnohem důležitější je zmínka o Ingólfovi, který „vrhl přes palubu své trůní sloupky pro štěstí [til heilla]“ (kap. 8  [verze S]). Jako pravděpodobné se zdá, že vrhnutí sloupů přes palubu vykonávaly movitější záborci, kteří v několika případech organizovali duchovní život ve svém původním kraji, spravovali svatyně a téže funkci hodlali zastávat i v nové domovině; viz Þórhadd Starý (Kniha o záboru země, kap. 297 [verze S]), který byl „knězem [hofgoði] v þrándheimské svatyni v Mæri. Zachtělo se mu odplout na Island a před plavbou strhl svatyni a vzal s sebou půdu a sloupy ze svatyně. A když připlul do Stǫdvarfjordu, uložil na celý fjord ‚mærskou svatost’ [Mærina-helgi] a nedovolil tam porazit jediné dobytče, třebaže bylo domácí.“ Zájemce o detailnější pohled na islandské záborové rituály odkazuji na Słupecki 1996.

img247

Antropomorfní dřevěná postava z Wolinu. Převzato z Gardeła 2014: 91, Fig. 3.32.

Jako další příklad jsem vybral prosbu Þorkela Vysokého ze Ságy o Víga-Glúmovi (kap. 9): „A než se Þorkel odebral z Þverá, zašel do Freyovy svatyně, přivedl k ní starého vola a pravil: ‚Frey je dlouho mým důvěrníkem [fulltrúi], dostal ode mne mnoho darů a skvěle je oplatil, a tak ti nyní daruji tohoto vola za to, aby Glúm nedobrovolně odešel z Þverárlandu, tak jako já. A ukaž znamení, zda jsi ho přijal či nikoli.’ Pak volka udeřil tak silně, že zařval a padl mrtev, což považoval za znamení dobrého přijetí.“ V tomto úryvku je patrnější, že přátelská dohoda mezi člověkem a bohem je založená na výměně darů. Þorkel se svým důvěrníkem Freyem mají pevné a dlouhodobé přátelství, které utužují po tradičním staroseverském způsobu (Výroky Vysokého: 41–42, 44):

„[…]
Kdo si dávají         a oplácejí dary,
těch přátelství dlouho potrvá.

Příteli svému        přítelem buď
a darem mu oplácej dar.
Posměch hleď         posměchem přebít
a faleš falší.
      […]
Víš-li o druhu,         jemuž věřit můžeš
a dobrého chceš od něho dosáhnout,
svěř mu svou mysl,    dar si s ním pokaždé vyměň
     a na návštěvu k němu choď.

Rovněž Egil Skallagrímsson ve své básni Ztráta synů (strofy 22–24) mluví o svém přátelství s Óðinem. Egil se snaží smířit se smrtí svých synů, kterou dává Óðinovi za vinu, a nakonec se upokojuje zjištěním, že od svého patrona získal básnický um i statečnou mysl, což jsou dary nesmírné hodnoty: „S pánem oštěpu jsem měl dobrý vztah, ve všem jsem mu pevně věřil, než se mnou přítel vozů, soudce vítězství, přetrhl přátelství. Viliho bratru neobětuji, protože nechci. Na druhou stranu, Mímiho přítel mi nabídl náhradu za škodu. Válce uvyklý odpůrce vlka mi dal bezvadné umění i mysl učinit z jasných nepřátel úskočné zbabělce.

Příklad Þorkela z předchozí ukázky nápadně připomíná zprávu, kterou zanechal arabský cestovatel ibn Faldan o ruských plavcích obětujících ve frekventované obchodní stanici (Risala, § 85):

Když lodě připlují k molu, každý z nich se vylodí s chlebem, masem, cibulí, mlékem a kvasem. Odebírá se k vysokému vzpřímenému kusu dřeva, který má lidský obličej a je obklopen malými postavami, což jsou dlouhé kusy dřeva zasazené v zemi. Když dojde k velké postavě, padne k zemi a říká: ‚Pane, přišel jsem z daleké země a mám s sebou tolik dívek ceněné na tolik a tolik za hlavu a soboly tolik sobolů ceněných tolik a tolik za kůži’. Pokračuje, dokud nevyjmenuje všechno své zboží, a poté praví: ‚A přinesl jsem tuto oběť,’ přičemž pokládá předměty, které přinesl, před postavu, a pokračuje: ‚Přeji si, abys mi poslal obchodníka s mnoha dináry a dirhemy, který ode mě koupí, co jen budu chtít, bez smlouvání o ceně, kterou stanovím.’ Poté odplouvá. Když má potíže s prodejem a musí zůstat mnoho dní, vrací se se druhou a třetí obětí. Když se jeho přání nesplní, přináší oběť každý den ke každé z postav a žádá je o přímluvu se slovy: ‚Toto jsou ženy, dcery a synové našeho pána.’ Obchází postupně každou postavu a vyptává se, prosí o přímluvu a pokorně se klaní. Někdy se mu pak podaří dobrý obchod a po rychlém prodeji říká: ‚Můj Pán splnil mé přání, musím se mu proto oplatit.’ Sežene určitý počet ovcí nebo krav a porazí je, část masa nechá na hostinu a zbytek hází před velký kus dřeva a malé okolo něj. Uvazuje kravské nebo ovčí hlavy na kus dřeva zabodnutý v zemi. V noci přicházejí psi a všechno snědí, ale původce toho všeho říká: ‚Můj pán je se mnou spokojen a snědl mou oběť.’

Shodné rituální praktiky – hostiny a věšení zvířat na kůly nebo stromy – jsou popsané i v jiných pramenech. Já zvolím pouze dva z nich:

Bylo starým obyčejem, že když všichni hospodáři konali oběť, sešli se tam, kde stála svatyně, a přinesli si s sebou všechny věci, které při slavnosti potřebovali. Na tuto slavnost si s sebou všichni lidé přinesli pivo. Pobíjely se tam všechny druhy dobytka a taktéž koně. Všechna prolitá krev se nazývala ‚hlaut’ a zachytávala se v ‚miskách na hlaut’ [hlautbollar]. Byly též vyrobeny ‚proutky na hlaut’ [hlautteinar], které sloužily jako postřikovače a jimiž se zbarvovaly celé oltáře, vnější i vnitřní zdi svatyně a taktéž lidé. Maso se však uvařilo na hostinu pro přítomné. Uprostřed svatyně na podlaze se nacházel oheň a nad ním byly zavěšeny kotlíky. Nad oheň se také zavěsili poháry a pořadatel hostiny, který byl náčelníkem, požehnal poháry a všechno obětní maso. A jako z prvního se pilo z poháru zasvěceného Óðinovi a připíjelo se na slávu a moc krále, ale poté se pilo z poháru zasvěceného Njǫrðovi a poháru zasvěceného Freyovi a připíjelo se na úrodu a mír. Poté podle zvyku mnoho lidí vypilo ‚nejlepší pohár’ [bragafull]. Hosté posléze také pili z pohárů za své zesnulé přátele, a takový pohár se nazýval vzpomínkový.
(Sága o Hákonu Dobrém, kap. 16)

Al-Tartuší [Ibrahim ibn Jakub] uvedl, že [ve Šlesviku / Haithabu] konají hostinu, na které se sházejí, aby velebili své božstvo, jedli a pili. Pokud někdo vykonává oběť, umístí do dveří svého domu kůl a oběť na něj pověsí, ať už je to kráva, beran, kozel nebo prase, aby lidé věděli, že obětoval ke slávě svého božstva.
(al-Qazwini: Athar al-bilad; ed. Samarra´i 1959: 191)

Ze všech těchto zmínek vystupuje důvěrný vztah mezi člověkem a bohem, který je založen na důvěře a pomoci. Trojrozměrné figurky jsou hmotným projevem tohoto vztahu. Lze se domnívat, že sošky měly jistou funkci při obětování, například mohly být namáčeny do krve nebo jim byly přinášeny dary. Starý Seveřan si tak mohl být jistý, že svého důvěrného přítele má stále na blízku a může se na něj kdykoli obrátit. Je příznačné, že jak s hluty, tak s trůními sloupů se pojí zájmeno svůj/svoje, což je jen dalším důkazem, že tyto předměty byly považovány za osobní vlastnictví. Jen těžko si lze představit, jak vážná mohla být ztráta nebo zničení takto intimního předmětu, který mohl být totéž co mobilní telefon pro moderního člověka.

Mastková forma na odlévání křížků a kladiv. Nalezená v dánském Trendgårdenu, 2. polovina 10. století,

Konečnou kapitolou, kterou bych chtěl v tomto článku nastínit, je otázka, nakolik obětování a přátelství s bohem souvisí se štěstím a osudem. Staří Seveřané byli, přinejmenším drtivá většina z nich, pragmatičtí a nelze si představit, že by slepě uctívali boha, který je nepodporoval. Krásným svědectvím může být zmínka o záborci Helgim Hubeném (Kniha o záboru země, kap. 218 [verze S]), který „byl velmi přelétavý ve víře: věřil v Krista, ale při plavbě na moři nebo v nesnázích se obracel na Þóra. Když pak Helgi spatřil Island, dotazoval se Þóra, kde by měl zabrat zemi, a odpověď mu nařídila plout na sever okolo země a nakázala mu, aby neodbočoval na západ ani na východ.“ Pro starého Seveřana bylo důležitým kritériem pro volbu boha to, že podporoval jeho věc, tedy jeho štěstí a osud. Pod štěstím/osudem si v tomto případě musíme představovat kombinaci jistot a aktuálních přání, například bezpečí, zdraví, finanční zajištění, příznivý vítr, vyhnání jisté osoby z kraje a podobně. V jednom z předchozích úryvků jsme mohli vidět, že záborec vrhl trůní sloupky přes palubu „pro štěstí“ – dnešním jazykem řečeno – pro dobrou budoucnost. Stejně tak v ságách často nacházíme „hledání štěstí na Islandu“. V ojedinělých případech nacházíme srovnávání Þóra a Krista, které spočívá právě v tom, který z bohů přináší více štěstí; viz Þórhall ze Ságy o Eiríkovi Zrzavém (kap. 8): „Rudovousáč se teď osvědčil jako lepší než tvůj Kristus. Toto jsem od něj dostal za báseň, kterou jsem složil o svém důvěrníku Þórovi. Málokdy mě zklamal.“ V souvislosti s Kristem a příchodu křesťanství do Skandinávie je třeba říci, že Kristus byl mnohdy “řazen vedle starých bohů […]. Lidé se mu zaslibovali v časech nemocí, válek a jiných světských obtíží, ale nedávali se poté automaticky křtít. Kristus byl volen jako jeden z možných fulltrúi, silný bůh, pomáhající ke světskému blahu.” (Bednaříková 2009: 101)

Můj kamarád Ondřej Vaverka měl v roce 2014 na semináři „Fate and Destiny in Old Norse Culture“ přednášku „Terminology of individual’s, family’s and world’s Fate in selected Old Norse sources“, jejímž výsledkem bylo, že staří Seveřané oplývali velkým arzenálem výrazů pro osud, z nichž velká část je shodná se výrazem „štěstí“. Pojmy hlutir a heillir, které se užívaly pro trojrozměrné figurky, patří mezi ně; a fakt, že doslovný překlad by mohl znít „losy“ a „štěstíčka“, již nemůže být překvapující. Chtěl bych rovněž poukázat na to, že v současné době slovo štěstí často nabývá významu vnitřního pocitu blaženosti a spokojenosti, což stojí proti staroseverskému štěstí, které je vnější okolností, souvisí s lepší budoucností a je možné si jej naklonit svým přičiněním. Proto věřím, že staroseverské štěstí mělo mnohem konkrétnější podobu, než naše abstraktní niterné štěstí. Staroseverské štěstí a vztah k podporujícímu bohu bych rád demonstroval citací ze zřejmě nejlepší vikinské beletrie, Zrzavého Orma (Bengtsson 1985: 24, 90):

Ale jsem přesvědčen, že jsi muž, jejž provází štěstí, a možná že přinášíš štěstí nám všem. Že ti štěstí přeje, to jsme již viděli třikrát; klopýtl jsi na kamenech ve chvíli, kdy proti tobě svištěly dva oštěpy; dále, nikdo z nás není vázán pomstou za Åla, kterého jsi zabil; a nakonec, nesrazil jsem tě, protože jsem chtěl získat veslaře místo něho. Proto soudím, že tvé štěstí je veliké a může nám být jen na prospěch […].’

‚Já jsem přesvědčen, že žádný z nás nemůže přesně vědět, jak mocný je který bůh a jak dalece nám může být na prospěch; a proto snad bude nejlépe, když nezanedbáme jednoho pro druhého. A tolik je jisto, že jeden z nich nám už na této plavbě tuze prospěl, a to je svatý Jakub; neboť jeho zvon dodává lodi pevnosti a s veslováním nám také pomohl. Proto na něj nesmíme zapomínat.’ Muži souhlasně přikyvovali, že dobře mluví, a tak obětovali maso a pivo Ægirovi, Alláhovi a svatému Jakubovi a hned měli větší odvahu.

graf

Graf pozitivních a negativních staroseverských slov spojených se štěstím/ osudem. Autor: Ondřej Vaverka.

Shrnutí a závěr

Na úvodu článku jsem ukázal, že bez detailního průzkumu archeologického a písemného materiálu není možné činit jakékoli závěry o nošení amuletů a jejich funkci. Následně jsem vypočetl všechny druhy magických předmětů, které byly používané ve vikinské Skandinávii. Speciálně jsme se zaměřili pouze na trojrozměrné mužské figurky, které byly přesvědčivě interpretovány jako sošky bohů Þóra, Freye a Óðina a které jsou mimochodem cenným materiálem k módě, kovolitectví a umění doby vikinské. Ve světle četných písemných zmínek, které se týkaly popisu kultu, jsem ukázal, že tyto sošky byly považovány za kapesní přátele a sloužily ke komunikaci se svými patrony/přáteli. Obsah této komunikace byl považován za důvěrný a měl podobu žádosti+příslibu nebo darů (ve formě obětin). Oproti tomu známe i kolektivní oběti spojené s hostinami, které měly důležitou sociální úlohu. Přátelství s bohem se však zcela jistě netýkalo pouze obětování, kterého si jakožto nejhlubšího projevu přátelství můžeme všímat v pramenech; věřím, že na přátelství nebo předurčení k přátelství mohou odkazovat i vlastní jména obsahující jména bohů.

Dalším a posledním bodem tohoto článku bylo konstatování, že rituální konání a přátelství s bohem do značné míry souvisí se snahou zajistit si lepší budoucnost, která se v staroseverském prostředí označuje jako osud / štěstí. Figurky jako jedny z mála hmotných památek nabízí skvělý vhled do staroseverské víry, vztahu jedince s bohem a vykreslují staré Seveřany jako pragmatické a přitom věřící, přátelské a štědré obchodníky na všech úrovních, jak fyzických, tak duchovních. „Vidím, že toto se přihodí každému, kdo nechce obětovat,“ pronáší první trvalý záborec Islandu Ingólf Árnason, velký obětník a přítel boha, nad mrtvolou svého pobratima Hjǫrleifa, který „nechtěl nikdy obětovat“ (Kniha o záboru země, kap. 7, 8 [verze S]). Právě v takovém světle, podle mého soudu, bychom měli vnímat jakékoli dochované rituální jednání, včetně nošení některých amuletů a jiných hmotných pozůstatků.

 

Bibliografie

Adam Brémský : Činy biskupů hamburského kostela, přel. L. Hrabová, Praha 2009.

al-Qazwini : Athar al-bilad; in: SAMARRA’I, Alauddin Ismail (1959). Arabic Sources on the Norse: English Translation and Notes Based on the Texts Edited by A. Seippel in ‘Rerum Normannicarum fontes Arabici’, Wisconsin (doktorská práce): 191–193.

Ibn Fadlan : Risala = Ibn Fadlan and the Rusiyyah, přel. J. E. Montgomery. Dostupné na adrese: https://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/montgo1.pdf.

Egil Skallagrímsson : Ztráta synů = Egill Skallagrímsson, Sonatorrek, in: Den norsk-islandske skjaldedigtning: Forste bind B1 Rettet Tekst, ed. Finnur Jónsson, København 1912.

Snorri Sturluson : Sága o Hákonovi Dobrém = Saga Hákonar góða, ed. Nils Lider & H.A.Haggson. In: Heimskringla Snorra Sturlusonar I, Uppsala 1870.

Kniha o záboru země = Landnámabók I-III: Hauksbók, Sturlubók, Melabók, ed. Finnur Jónsson. København 1900.

Sága o Eiríkovi Zrzavém = Eiríks saga rauða, ed. Einar Ól. Sveinsson & Matthías Þórðarson, Íslenzk fornrit IV, Reykjavík 1935. Do češtiny přeloženo jako: Sága o Eiríkovi Zrzavém , přel. L. Heger, in: Staroislandské ságy, Praha 1965, 15–34.

Sága o Hrafnkelovi, knězi Freyově = Hrafnkels saga Freysgoða, ed. Jón Jóhannesson, Austfirðinga sǫgur, Íslenzk fornrit XI, Reykjavík 1950. Do češtiny přeloženo jako: Saga o Hrafnkelovi knězi Freyově, přel. K. Vrátný, Praha 1920.

Sága o jomských vikinzích = Jómsvíkinga saga, ed. Ólafur Halldórsson, Reykjavík 1969.

Sága o lidech z Eyru = Eyrbyggja saga, ed. Einar Ól. Sveinsson & Matthías Þórðarson, Íslenzk fornrit IV, Reykjavík 1935. Do češtiny přeloženo jako: Sága o lidech z Eyru, přel. L. Heger, in: Staroislandské ságy, Praha 1965, 35–131.

Sága o lidech z Lososího údolí = Laxdæla saga, ed. Einar Ól. Sveinsson, Íslenzk fornrit V, Reykjavík 1934. Do češtiny přeloženo jako: Sága o lidech z Lososího údolí, přel. L. Heger, in: Staroislandské ságy, Praha 1965, 187–319.

Sága o lidech z Vatnsdalu = Vatnsdæla saga, ed. Einar Ól. Sveinsson, Íslenzk fornrit VIII, Reykjavík 1939. Do češtiny přeloženo jako: Saga o lidech z Vatnsdalu, přel. E. Walter, Turnov 1929.

Sága o Víga-Glúmovi = Víga-Glúms saga, ed. Jónas Kristjansson, Eyfirðinga sǫgur, Íslenzk fornrit IX, Reykjavík 1956..

Výroky Vysokého = Hávamál. Do češtiny přeloženo jako: Výroky Vysokého. In: Edda. Přel. L. Heger, Praha 1962: 34–70.

Boudová 2012 = BOUDOVÁ, Eliška (2012). Tórovo kladivo: Význam Tórova kladiva v mýtu a kultu. Masarykova univerzita [bakalářská práce]. Dostupné na adrese: http://is.muni.cz/th/362009/ff_b/.

Bednaříková 2009 = BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila (2009). Ansgar a problémy misií na evropském severu. In: Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha. = Christianity during Period of St. Adalbert, Kraków: 85–103.

Bengtsson 1985 = BENGTSSON, Frans G. (1985). Zrzavý Orm, Praha.

Elgqvist 1934 = ELGQVIST, Eric (1934). Brudhammare och hammarsäng. In: Folkminnen och Folktankar, XXI: 1–19.

Gardeła 2014 = GARDEŁA, Leszek (2014). Scandinavian Amulets in Viking Age Poland, Rzeszow.

Jensen 2010 = JENSEN, Bo (2010). Viking Age Amulets in Scandinavia and Western Europe, Oxford.

Perkins 2001 = PERKINS, Richard (2001). Thor the Wind-Raiser and the Eyrarland Image, London. Dostupné na adrese: http://www.vsnrweb-publications.org.uk/Text%20Series/Thor_the_Windraiser/Thor.pdf.

Price 2013 = PRICE, Neil (2013). Belief and ritual. In: WILLIAMS, G. – PENTZ, P. – WEMHOFF, M. (eds) Vikings: Life and Legend, London: 162–195.

Słupecki 1996 = SŁUPECKI, Leszek Paweł (1996). ” … kastaði fyrir borð ǫndvegissúlur sínum“. Obrzęd zajmowania ziemi przez pierwszych osadników islandzkich. In: Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, vol. 1, Wrocław: 89–95.

Undset 1878 = UNDSET, Ingvald (1878). Norske Oldsager i fremmede Museer : en oplysende Fortegnelse, Kristiania.

Zeiten 1997 = ZEITEN, Miriam K. (1997). Amulets and Amulet Use in Viking Age Denmark. In: Acta Archaeologica 68, 1–74.

Cesta do Valhally: život a smrt staroseverských elit

S veškerou svou úctou a respektem věnuji tento článek svému věrnému příteli Kryštofu Haldovi.

Runový kámen ze Sjörupu.

Valhalla. Síň padlých bojovníků, která se stala synonymem pro poslední místo odpočinku hrdinů. V populární literatuře a filmech se její jméno skloňuje ve všech pádech, zatímco odborná literatura podává suchý religionistický obraz, který se, alespoň pokud je mi známo, příliš nevyjadřuje ke každodennosti staroseverské aristokracie (výjimku tvoří např. Nordberg 2004). Přestože nejsem religionista, dovolte mi poskytnout svůj pohled, kterým bych chtěl zbořit nebo upravit několik populárních představ laické veřejnosti. Článek je třeba brát s jistou rezervou, protože, jak jsem již předestřel, jsem na poli religionistiky spíše nadšenec a badatel než profesionál, a také proto, že naše omezené prameny mají svoje limity. A také nevíme, do jaké míry byla představa odchodu do Valhally společná všem oblastem Skandinávie. V článku operuji s tím, že tato představa mohla být v celé Skandinávii jednotná. Přes menší nuance v pohřbívání aristokracie předpokládám, že cíl posmrtné cesty mohl být totožný, a ačkoli bylo archeologicky prokázáno, že pohřební ritus v jednotlivých krajích varioval, skandinávské aristokratické hroby se příliš nemění a řídí se nadkrajovými modely (můžeme klasicky rozeznávat hroby žárové a kostrové; viz např. Müller-Wille 1976Svanberg 2003).

Mezi laiky je oblíbená představa, že se do Valhally může dostat každý, kdo zemře se zbraní v ruce. A je pravda, že tuto myšlenku mohou podporovat i některé dobové prameny. O Ásbjǫrnovi, o kterém se zmiňuje runový kámen ze Sjörupu (DR 279), jeho nejbližší napsali:

Ten neutekl       od Uppsaly,
nýbrž se bil       dokud zbraň třímal.“

A ještě výmluvnější je Sága o pobratimech (kap. 3), ve které jeden z hlavních hrdinů Þorgeir vlastní sekeru, “která poslala mnoho lidí k večeři [tj. do Valhally]. A Gylfiho oblouzení (kap. 20) doslova říká, že “Óðin je také zván Otcem padlých, protože jeho osvojenými syny jsou všichni ti, kteří padnou v bitvě. Pro ty chystá Valhallu a Vingólf a říká se jim pak einherjar.”

My si však musíme uvědomit, koho tito padlí bojovníci představují. Nejde o obyčejné řadové a sezónní pěšáky, u nichž je nepravděpodobné, že vzývali jako své božstvo Óðina, vlastníka Valhally a hlavu panteonu. Óðin je totiž hlavně bohem válečných velitelů a družin. Gylfiho oblouzení později dodává (kap. 39), že Óðinem zve mezi einherjar pouze “krále a jarly a jiné mocné muže“. Chci poukázat na to, že bojovníci, kteří odcházeli do Valhally, museli být celoživotními bojovníky – nebo přinejmenším se jejich život musel točit kolem boje, který byl zároveň jejich obživou. Jenže v takovém případě se nesmíme soustředit na smrt v boji jako na jediný faktor, který podmiňuje odchod do Valhally. Daleko spíše by se v potaz měl brát život této speciální válečnické vrstvy. A při detailním zkoumání denního života válečné aristokracie můžeme zjistit, že mezi životem na tomto a onom světě existuje mnoho paralel.

 

Složení družiny a vzájemné vztahy

Toto téma je již detailně popsáno v článku “Družiny a bojová bratrstva“, přesto si v krátkosti připomeňme některé stěžejní informace. Centrální postavou družiny (drótt) byl pán (dróttin), kterého chránili vybraní družiníci (drengjar). Tito družiníci pocházeli z významných rodů a pán díky nim navazoval vztahy s jejich rody a získal v nich své spojence. Mezi družiníky se počítali také skaldové a extatičtí bojovníci berserkové (berserkir).

Rekonstrukce předvikinské družiny. Skupina Wulfheodenas.

Při vstupu do družiny skládali bojovníci pokrevní bratrství, a tak vytvářeli umělý rod. A nešlo pouze o formalitu, protože v případě smrti bojovníka vystrojila družina pohřeb ve stejném stylu, jako by to udělal skutečný rod. Družiníci tedy byli sobě rovní bratři. Vzájemné vztahy spočívaly v loajalitě, štědrosti a věrné službě. Dróttin po válečnících vyžadoval ochranu a reprezentaci a za tuto riskantní službu k nim byl štědrý; kromě stravy a střechy nad hlavou je obdarovával špičkovým válečným vybavením, šperky, oblečením nebo například otrokyněmi.

A nyní k paralelám v posmrtném světě. V drtivé většině zmínek (ne-li ve všech) odcházejí do Valhally historicky doložení králové (např. norský král Hákon Dobrý a jeho bratr Eirík Krvavá sekera), jejich věrní a legendární hrdinové. Ve všech případech odcházejí do Valhally proto, že je povolal Óðin, a to osobně či prostřednictvím valkýr. Legendární hrdinové (a dost možná i někteří králové) byli chápáni jako přímí potomci Óðina, což je automaticky opravňovalo vstoupit do Valhally. Rozhodně můžeme říct, že posmrtný pobyt s bohy je výsadou válečnické elity. Je příznačné, že pouze ti, kteří v pozemském světě zastávali vysoké funkce, mohou pobývat s bohy a zúčastnit se největší kosmologické události, ragnarǫku.

Z výše zmíněného úryvku je patrné, že Óðin a einherjové žijí ve Valhalle v podobném vztahu jako pozemští družiníci (otec – adoptivní synové). Označení “osvojení / adoptivní synové” se však spíše vztahuje k faktu, že se Óðin ujímá padlých: Óðin nahrazuje dróttina, kterého padlý opustil, a buduje si vlastní drótt, který bude potřebný na obranu bohů při ragnarǫku. Na jisté vazby v mytologické sféře ukazuje také kenning, který použil Eilíf Guðrúnarson ve své básni Þórsdrápě (Þórsdrápa 9: 1-4): “slavné keře znalé bitvy, vikingové slibem připoutaní ke Gautovu sídlu“; třebaže výsledek kenningu označuje bohy, je patrné, že se bohové řídí stejnými vztahy jako pozemští bojovníci.

Z různých literárních fragmentů získáváme informace o tom, že se družiny řídily válečnickými zákony. Jejich obdoby z mytologického prostředí mi však nejsou známy.

 

Síň, její funkce, obsluha a hodování

Toto téma bylo detailně rozebráno ve článku:

 • STARÝ, Jiří. Co se přihází na hostinách: K podobě společného stolování na starém Severu. In: Souvislosti: Revue pro literaturu a kulturu, 14/3, Praha 2003: 84-101.

Přesto se můžeme pokusit o krátké shrnutí. Síň (hǫll/skáli) hrála v životě družiny velice důležitou roli – v královské síni se spalo, odehrávaly se v ní hostiny a přijímání hostů, měly tedy důležitou sociální úlohu. Ságy věnují hodně pozornosti právě pitkám a picím rituálům, při kterých se pilo pivo a medovina. Alkohol servírovaly ženy.

Valhalla, ústřední bod Ásgarðu, je idealizací královské síně. Idealizace spočívá částečně v jejích rozměrech a kapacitě (Píseň o Grímnim 23):

Pět set dveří             a desetkrát čtyři
            vím, že Valhalla má.
Osm set einherjů     z jedné brány naráz
          vyrazí do boje s vlkem.

Rekonstruovaná síň na Lofotech.

Idealizace je však nejvíce zřejmá ve výjimečně militantním prostředí, čemuž se nelze divit, když je síň určena bojovníkům. Je písemně i archeologicky potvrzeno, že na stěnách reálných staroseverských síní visely zbraně, což Valhalla kopíruje a rozšiřuje: její krov je vyroben z kopí, střecha je ze štítů a na stěnách visí zbraně a štíty.

Je patrné, že hodování, konzumace alkoholu a vepřového je spolu s bojem nejčastější aktivita einherjů. Není to překvapivé, jestliže si uvědomíme, že pitky byly u dvora poměrně časté (jak bude řečeno v následující kapitole). Valkýry roznášející alkohol jsou paralelou k ženám, které plnily poháry v reálných síních. Zajímavostí je, že gotlandské obrazové kameny a různé stříbrné přívěšky vyobrazují ženské postavy (nejspíše valkýry) s poháry, jak jdou vstříc jezdci na koni. Tyto scény jsou interpretovány jako vítání padlých bojovníků ve Valhalle a lze najít paralelu ve skaldské poezii (Eiríksmál 1), ve které Óðin sní o příchodu významného válečníka:

Co je to za sen, jenž se mi zdál těsně před rozbřeskem, že jsem připravoval Valhallu pro pobité vojsko. Probudil jsem einherje, nařídil jsem jim nastlat slámu na lavice a umýt pivní poháry a valkýry [měly] nosit víno, jakoby měl dorazit vůdce.“ (doslovný překlad)

V tomto bodě bych se ještě rád dotkl uložení do hrobu. Fakt, že pohřby můžeme dělit na inhumaci a kremaci, zatím ponechme stranou, protože tyto způsoby uložení do hrobu variovaly. Co je však stejné pro celou předkřesťanskou Skandinávii je to, že tělo a duše jsou nedělitelné – jinak řečeno, tělo a duše odpočívá na stejném místě (viz Starý 2007: 119). To znamená, že válečník po smrti dlí buď ve svém hrobu, nebo ve Valhalle. Četné archeologické nálezy hrobových výbav a písemné zmínky nám dovolují tvrdit nejen to, že podle obecné představy žil člověk dále v posmrtném životě, ale také to, že v posmrtném životě využíval pohřební výbavu, kterou mu pozůstalí vložili do hrobu. Tak se můžeme v Sáze o Egilu Skallagrímssonovi dočíst:

A ráno za přílivu vložili Skallagríma na loď a veslovali s ním na Digranes. Na kraji mysu dal Egil postavit mohylu a do ní byl uložen Skallagrím a jeho kůň, jeho zbraně a řemeslnické náčiní.” (Sága o Egilu Skallagrímssonovi, kap. 60; v českém překladu kap. 58)

Specifickou kapitolu tvoří mohyly a komorové hroby, protože samotnou hrobku můžeme vnímat jako metaforu na stavbu či hodovní síň, kde se uskutečňují hostiny a výměny darů. V několika hrobech bylo nalezeno naporcované maso, určeno k přímé konzumaci. Podobnou úlohu mohou hrát i vědra a podobné domácí vybavení, které jen posiluje představu, že mrtví budou v posmrtném světě nějakým způsobem spojeni s hospodářstvím nebo síní – v mytologii jsou velice často (ne-li vždy) sídla posledního odpočinku popisována jako síně. Mohyly a posvátné kopce se v písemných pramenech běžně objevují jako cesty do Jiného světa, jako zdroj inspirace a cenných předmětů (viz Kozák – Ratajová 2008). Mohyla představuje nejen dobře viditelný monument postavený pozůstalými, ale také spojení pozemského světa s mýtickým světem včetně Valhally; jinak řečeno, vstup do mýtického světa na lokální úrovni. Mrtvý bojovník odpočívající v mohyle neustále cestuje do Valhally, což je nejvíce patrné v Druhé písni o Helgim, vítězi nad Hundingem (strofa 49), ve které mrtvý hrdina pronáší svým druhům strofu, že je čas vyjet do Valhally (Starý 2007: 119):

Přišel čas spěchat     po zrudlých stezkách,
hnát plavé koně         po cestách ptáků;
na západ musím         po nebeském mostě,
než vítězný lid            Salgofnir vzbudí.

 

Cestování

Tím se dostáváme k otázce cestování. Cestování bylo důležitou složkou života staroseverských elit, má se například za to, že plavba přes moře byla přechodovým rituálem dospívajících chlapců. Obecně lze říci, že nejrychlejšími dobovými dopravními prostředky byly lodě a koně a družiny jich poměrně často využívaly k zahraničním i vnitrozemským cestám. Většinu času družiny trávily na cestách mezi dvorci, které dróttin objížděl, aby udržoval vztahy, vybíral daně a nechal se pohostit. Musíme si totiž uvědomit, že se nacházíme v době, kdy se teprve buduje státní aparát, a panovník musel objíždět všechna důležitá sídla a sněmy (tzv. vláda z koně) a ukazovat se. V takovém případě byl dvůr tam, kde se právě nachází panovník.

Když pomineme družinu jako celek a soustředíme se na jednotlivé družiníky, dá se zjistit, že se často cestovalo i mezi jednotlivými panovnickými dvory. To se týká zejména skaldů, kteří cestovali za svou “klientelou”. Známe skaldy, kteří sloužili i pěti panovníkům.

Jestliže jsme řekli, že elity rády a často cestovaly, nás jistě nepřekvapí písemné zmínky a archeologické nálezy svědčící o honosných pohřbech v lodích, kde se vedle těl lidí nacházejí i těla koní. Jak jsme si ukázali na konci předchozího bodu, koně sloužili stejnému účelu jako v pozemském světě, to jest k přesunu mezi jednotlivými síněmi a místy.

 

Kulturní aktivity

V několika svých předchozích článcích jsem se pokusil naznačit, že síně byly kulturními stánky své doby, které živě komunikovaly s okolím na lokální i zahraniční úrovni. Velmožský dvůr byl útočištěm umělců všeho druhu – řemeslníků, básníků, vypravěčů, šašků, cvičitelů psů, hudebníků a kejklířů. Družiny byly hlavními příjemci této vysoké kultury.

Staroseverští družiníci, to nebyl jen pouhý boj a pití alkoholu, nýbrž se bazírovalo i na jejich dvorských mravech, etice a vybraném jazyku (otázka zní, zda toto platilo také o bersercích, jejichž myšlení se omezovalo pouze na boj). Družiník, ač byl na základě fyzických prvků nebo politických vazeb vybrán do funkce bodyguarda, nebyl nekulturním hromotlukem, nýbrž inteligentním a morálně správným mužem vybraných ctností, pěstovaných již od mládí spolu s bojem, byl “výkvětem síní“. Od družiníka se rovněž očekávalo, že bude schopný rozumět složité skaldské poezii.

Široký kulturní program, který jsem výše vyjmenoval, bychom v bojově laděné Valhalle těžko hledali. Hlavní aktivita, které se mytologičtí einherjové účastní, je hromadný trénink, což je vlastně bitevní příprava na ragnarǫk. Není tak náhoda, že se v některých skaldských básních bitva označuje jako “hra” (leikr). Jak píšu v článku o hnefataflu, v některých honosných hrobech byly uloženy deskové hry, které nemohly být určeny k ničemu jinému než kulturnímu vyžití konkrétního válečníka (hnefatafl jako bitevní simulátor navíc zdokonaloval válečníkovu strategii a bystřil jeho úsudek). Totéž podporuje také Havraní píseň (Hrafnsmál, strofa 16) básníka Þorbjǫrna hornklofiho, který popisuje štědře odměněné válečníky Haralda Krásnovlasého, kteří se baví hraním v kostky:

Bohaté dary                               válečníci berou,
co v Haraldových síních            vrhají v kostky;
jsou obdařeni zlatem                a zářivými meči,
hunským kovem                        a ženami z východu.“

Analogii nacházíme také ve Vědmině písni, podle které bohové “hráli v kostky, v hojnosti žili, nic jim ze zlata nescházelo.” Je příznačné, že válečníci v době míru hráli deskové hry. Þorbjǫrn hornklofi ve své básni vlastně propaguje Haralda Krásnovlasého tím, že říká, že jeho bojovníci jsou odměňováni za pobyt a zábavu v síni, tedy že Harald je mimořádně štědrý.

V anglosaském hrobu ze Sutton Hoo byla mezi pohřební výbavu uložena lyra, která naznačuje, že posmrtnému světu nebyla cizí ani hudba. Nezbývá nám než konstatovat, že tyto nuance neleží v zájmu dochované mytologie, a proto jakákoli detailnější debata bude fabulace. Na základě analogií z pozemského světa však můžeme říct, že síně jsou obecně místem radosti, hluku a kultury.

V mytologii dále není zachyceno, že by se padlý bojovník věnoval lovu, který hrál jinak v pozemském životě družiníka velkou úlohu. Vzhledem k tomu, že jsou v hrobech uložena lovecká zvířata, jako dravci a psi (a to včetně návnad), musíme opět konstatovat, že mytologie neodráží všechny aktivity einherjů, nýbrž staví do popředí jejich bojové dovednosti.

 

Osud, čest, boj, smrt, pověst

Za každou lidskou bytostí a jejími činy musíme spatřovat, alespoň z pozice starých Seveřanů, působení osudu, daného a nezměnitelného. Jedinec svému osudu samozřejmě mohl vzdorovat, ale jak ukazují četné staroseverské literární památky, osud takového člověka vždycky dostihl. Proto bylo lepší jít svému osudu vstříc s hlavou vztyčenou a podnikat dobrodružství.

V tomto článku i článku o vikinském boji jsme si ukázali, že staroseverská společnost byla velice militantní a byla zvyklá nosit na každém kroku zbraně. V době neexistence výkonné moci je logické, že každý bude chránit zájmy své i svého rodu a bude se bránit. A aby toho nebylo málo, staroseverská společnost byla výjimečně háklivá na jakékoli slovní urážky a utrhání na cti. Čest byla totiž něco, co si člověk budoval celý život a určovalo to jeho cenu. Člověk si mohl čest získat svou moudrostí, odvahou či válečnými dovednostmi.

Skandinávie byla před centralizací moci a zformování zemí (tj. do let 950-1050) rozdělena do malých království – jinými slovy, moc byla rozložena do mnoha center, což v sobě neslo problém častých válek a permanentní válečné zkušenosti. A tak není divu, že se mužští členové staroseverské elity už od mládí učili bojovat a rozvíjet válečné dovednosti. Oprávněně se předpokládalo, že se během svého života setkají s bojem, buď jako obránci, nebo jako útočníci. Dnes bychom tento život ve vojenském prostředí osudem nejspíš nenazvali, ale podle tehdejšího měřítka byl válečnický osud standardizován takto: narození do dobře situovaného rodu – vojenská výchova – válečná tažení a vláda – smrt – posmrtný život.

Převzato z HJARDAR, Kim – VIKE, Vegard. Vikinger i krig, Oslo 2011: 76.

Boj byl jediným akceptovaným způsobem, jak lze dosáhnout míru, cti a pověsti zároveň. A rozhodně ho nelze považovat za jednorázovou aktivitu, nýbrž za způsob života, který formuje lidskou psychiku; na některé skupiny lidí má větší, na jiné zase menší dopad. Skaldské adorace válek, popisy Óðina, ritualizace boje a bojiště a idealizace Valhally jsou toho živým důkazem. Vstup do Valhally byl umožněn pouze těmto celoživotním vojákům, jimž bylo narozením do určité společenské kasty předurčeno bojovat či vést vojsko a umírat. Při takovém způsobu života je pochopitelné, že v životě družiníků hrála velkou roli válečná zranění a bolest.

Smrt odděluje pozemský a posmrtný život, završuje osud a posouvá lidskou existenci do jiné úrovně, pozemským vědomím špatně postihnutelné. Za svá zranění a smrt je bojovník odměněn pobytem s Ásy, který extrahuje a maximalizuje to nejdůležitější z jeho života. Padlého přežívá pověst, ozvěna jeho cti, kterou si mezi sebou lidé tradují a která může žít věčně. Pak je tu však otázka, zda idealizovaná Valhalla není jen výsledek snahy vyrovnat se se smutkem tím, že se smrti dá důvod a zasadí se do širšího, světového kontextu. Zdá se totiž, že “cesta do Valhally” (vega til Valhallar) byla pevně spojena s postavou panovníka a natolik institucionalizovaná, že když roku 961 první křesťanský král Norska Hákon Dobrý zemřel, byla na jeho počest složena báseň, v níž odchází do Valhally. Dost možná s tím má co dělat fakt, že se někteří pohanští králové považovali za Óðinovy potomky, kteří byli po smrti pozváni Óðinem do Valhally.

hroby_lode

Skandinávské žárové a kostrové hroby uložené v lodích a člunech. Převzato dle Müller-Wille 1976: 124, Abb. 53.

Závěr

V předkřesťanské (předvikinské a vikinské) Skandinávii se setkáváme s bohatě vybavenými mužskými hroby (Vendel, Valsgärde, Gokstad, Birka, Hedeby a mnoho dalších lokalit), které ukazují na jisté podobné prvky v pohřebním ritu – muži byli na onen svět vypraveni v lodích, s koňmi, šperky a bojovou výbavou. Ve specifické skupině skaldských básní z 10. století (Eiríksmál, Hákonarmál), v některých eddických písních a ve Snorriho Eddě se objevuje jméno Valhǫll, které označuje síň padlých prominentních bojovníků. A je pravděpodobné, že tuto síň lze spojit s posledním místem odpočinku vznešených mužů pohřbených v mohylách a jiných hrobech.

Cílem tohoto článku je poukázat na to, že Valhalla nebyla domovinou všech válečníků, nýbrž jen určité skupiny, a že vstup nebyl podmíněn pouze smrtí na bojišti, nýbrž i životním stylem, ve kterém měl boj důležité místo. Zároveň chci poukázat, že Valhalla odráží životní podmínky, ve kterých tato určitá skupina žila.

A na úplný závěr bych chtěl poznamenat, že staroseverský život smrtí nekončí, pokračuje dál za změněných podmínek. A pokud v hrobech nacházíme pohřební výbavu, je tam umístěna primárně proto, aby ji mrtvý využíval v posmrtném světě, sekundárně proto, aby rod demonstroval svou movitost během velkolepého pohřbu, a zatřetí proto, aby pozůstalí projevili úctu a uložili mrtvého s jeho každodenním předměty i domácími mazlíčky.


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.


Zdroje

Gylfiho oblouzení = Gylfaginning, online. Česky vyšlo: In: Snorri Sturluson. Edda a Sága o Ynglinzích. Přel. Helena Kadečková. Praha 2003: 37–101.

Píseň o Grímnim = Grímnismál, online. Česky vyšlo: In: Edda. Přel. Ladislav Heger, Helena Kadečková (ed.). Praha 2004: 85-97.

Sága o Egilu Skallagrímssonovi = Egils saga Skallagrímssonar. Online. Česky vyšlo: Saga o Egilovi, synu Skallagrímově. Přel. Karel Vrátný, Praha 1926.

Sága o pobratimech – Fóstbræðra saga, online.

Vědmina píseň. Přel. Ladislav Heger. In: Edda, Praha 1962: 17–33.

Þorbjǫrn hornklofi : Píseň o Haraldovi (Havraní píseň). Originál online zde. Citovaný úryvek byl použit z překladu dr. Jiřího Starého, který je k dispozici v seminárním aparátu jím vyučovaných předmětů. Překlad a obsáhlý komentář v: Þorbjǫrn hornklofi : Haraldskvæði (Hrafnsmál), ed. R. D. Fulk. In: Skaldic poetry of the Scandinavian Middle Ages. Vol. 1, [Poetry from the kings’ sagas 1 : from mythical times to c. 1035], ed. Diana Whaley, Turnhout 2012: 91117.

KOZÁK, Jan – RATAJOVÁ, Kateřina. Funkce mohyl podle staroseverských ság. In: Archeologické rozhledy, 60/1, Praha 2008: 3-35. Online.

MÜLLER-WILLE, Michael. Das Bootkammergrab von Haithabu, (Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu ; Bericht 8), Neumünster 1976.

NORDBERG, Andreas. Krigarna i Odins sal : Dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion, Stockholm 2004.

STARÝ, Jiří. Duše ve starogermánském náboženství? In: Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha 2007: 117-146.

SVANBERG, Fredrik. Death Rituals in South-East Scandinavia AD 800-1000 : Decolonizing The Viking Age Vol. 2, Stockholm 2003.

Železo a kámen v kosmologické perspektivě

Při pročítání knihy Jense Petera Schjødta Initiation between Two Worlds; Structure and Symbolism in Pre-Christian Scandinavian Religion jsem narazil na zajímavou pasáž (str. 237) ohledně používání železa a kamení ve staroseverské mytologii. Nejsem sice religionista, ale přesto se pokusím k tomuto tématu nějakým způsobem vyjádřit.

Na první pohled je patrné, že zde máme co dělat s otázkou řádu a chaosu, kultury a přírody. Prameny zásadně spojují bohy/lidi se železem, zatímco obry s kamenem. Do doby, než jsem si přečetl Schjødtovu pasáž, jsem si tohoto striktního rozdělení prakticky nevšiml. Kde má ale toto rozdělení svůj původ?

Kámen je dnes chápán jako neživá složka přírody, ale je otázka, zda tak byl viděn i starými Seveřany. Ásové, kteří na počátku světa zabili Ymiho, vytvořili kameny z jeho zubů a kostí (viz Gylfiho oblouzení 8). Kámen tedy chápán spíše jako něco organického původu. Každopádně – kámen je z pohledu mytologie starší surovina než železo.

“Tu řekl Gangleri: Co si pak počali synové Borovi, když věříš, že jsou bohy?
Vysoký dí: O tom bych mohl dlouho vypravovat. Odnesli Ymiho doprostřed Ginnungagapu a udělali z něj zemi – z krve udělali moře a jezera, z masa zem, z kostí skály. Balvany a kamení udělali ze zubů a stoliček a ze zlámaných kostí.

(Gylfiho oblouzení 8. In: Snorri Sturluson. Edda a Sága o Ynglinzích. Přel. Helena Kadečková. Praha 2003: 44)

Ve Vědmině písni (Vǫluspá) nacházíme strofu (7) o tom, jak si bohové osvojili kovářské dovednosti. Lze předpokládat, že toto umění pak předali lidem. Zpracování železa je tedy dodatečná (a nepůvodní), v očích starých Seveřanů povznášející činnost pocházející od Ásů. Bohové pomocí metalurgických znalostí zkulturňují lidstvo (nesmíme zapomínat, že lidstvo samo o sobě je rovněž božským výtvorem).

Sešli se Ásové
na Idské pláni,
co posvátné chrámy
postavili;
vyzdili výheň,
tepali zlato,
zrobili kleště,
kdejaký nástroj.

(Vědmina věštba 7. In. Edda. Přel. Ladislav Heger, Helena Kadečková (ed.). Praha 2004: 26)

Proto se zdá, že znalost zpracování kovu představuje kulturní výdobytek, který stojí v opozici k využívání kamene. Někteří skaldové používají kameny k dehonestaci či k vytvoření antipatií k dané osobnosti; kameny nabývají význam kulturní zaostalosti. Už to, že byl člověk opsán pomocí jména obra, znamenalo “povětšinou posměch nebo pohanu” (Jazyk básnický 39. In: Snorri Sturluson. Edda a Sága o Ynglinzích. Přel. Helena Kadečková. Praha 2003: 118). Kámen sám o sobě reprezentuje tvrdost, nehostinnost a nepřívětivost. Dokonale tak zapadá do staroseverského vidění světa:

centrum periferie
 Miðgarðr  Útgarðr
pastviny skály
 innihús  útihús
 innangarðs  útangarðs
 důvěrný  cizí
 známý  neznámý
 my oni
 uvnitř  vně
 řád, jistota, bezpečí  chaos, klam, ohrožení

(Starý – Kozák, 2010: 42)

Z tabulky vyplývá, že Útgarð je chápán jako místo, ve kterém vládne chaos, což by mohlo být zavádějící. Současné bádání se totiž snaží poukázat na fakt, že obyvatelé Útgarðu, tj. obři, rovněž žijí v kulturním světě; žijí v rodech a jsou spřízněni vazbami, sňatky i přísahami (Starý – Kozák, 2010: 48-49). Chaos, který tuto zemi naplňuje, pramení z jeho pradávnosti a odlišnosti od Miðgarðu. A není vždy jen negativní, nýbrž má i pozitivní aspekty – je naplněn tvořivou potencí a silou, za kterou neustále cestují bohové, kteří si zpět odvážejí nové kulturní výdobytky (Starý – Kozák, 2010: 48). Postačí, když si zmíníme například brousek, který vzešel ze souboje Þóra proti Hrungnimu.

Je paradoxní, že v tomto souboji, ve kterém železo překonalo kámen (kladivo Mjǫllni × zbraň-brus), vznikl nástroj, bez něhož by se železné nástroje v praxi neobešly. Tento fakt vnáší světlo do mytologických vztahů mezi lidmi a obry. Stejně jako železo a kámen, tak i bohové/lidé a obři jsou si navzájem jednou opaky, jindy komplementy.

Kámen je považován za starší surovinu, kterou Ásové svým zásahem a vytvořením Miðgarðu zatlačili do periferie, Útgarðu. Kámen přitom nahradili železem, jehož výroba byla technologicky poměrně náročná a drahá. Jakékoli narážky ze strany skaldů musíme vnímat jako předsudky a dehonestující označení úhlavního nepřítele, za jejichž řádky musíme vidět především osud světa. K tomu snad lze jen dodat to, že pojmy jako chaos a řád jsou pojmy dané lidmi. Obři, kteří byli v představách starých Seveřanů více než reální, jistě mají na danou věc svůj názor a lze předpokládat, že bychom se v obří tvorbě mohli dočíst opačné závěry.

Železo a kámen, z dnešního pohledu dvě banální a každodenní věci, poskytují jedinečný subjektivní vhled starých Seveřanů do vnímání kosmologie a kultury.


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.


Zdroje:

Gylfiho oblouzení [Gylfaginning]. In: Snorri Sturluson. Edda a Sága o Ynglinzích. Přel. Helena Kadečková. Praha 2003: 37–101.

Jazyk básnický [Skáldskaparmál]. In: Snorri Sturluson. Edda a Sága o Ynglinzích. Přel. Helena Kadečková. Praha 2003: 102–144.

Vědmina věštba [Vǫluspá]. In. Edda. Přel. Ladislav Heger, Helena Kadečková (ed.). Praha 2004: 25-40.

SCHJØDT, Jens Peter. Initiation between Two Worlds; Structure and Symbolism in Pre-Christian Scandinavian Religion,  Odense 2008.

STARÝ, Jiří – KOZÁK, Jan. Hranice světů: Staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích. In: Religio, 18/1, Brno 2010: 31-58. Online.