Plavaní u starých Seveřanů

Plavání je činnost stará jako lidstvo samo a čtenáři může přijít poněkud zvláštní, že jsem se o podobném tématu rozhodl psát. Byl jsem totiž konfrontován s názorem, že staří Seveřané v době vikinské neplavali. Jako argument přitom slouží názor, že v chladné vodě nelze plavat. A k tomu bych se rád krátce vyjádřil.

Množství staroseverských slov, které se vztahují k plavání (sund), je přímo alarmující a musí o něčem vypovídat (viz slovníkové heslo, cf. sund). Z pozice člověka žijícího ve 21. století sice můžeme říci, že Seveřané neplavali v chladné vodě, ale staroseverská literatura nás okamžitě vyvede z omylu. Nerad bych v této své práci dokazoval, že staří Seveřané plavali, protože články o tomto tématu již existují, ale rád bych zde vystihl základní rysy severského plavání, přičemž primárně odkazuji na online titul:

ORME, Nicholas. Early British Swimming, 55 BC-AD 1719, Exeter 1983: 14-21. Online.

V písemných pramenech plavání podstupují pouze muži, kteří plavou nazí, ve spodním oblečení nebo normálně oděni (oblečeni jsou zejména při delších vzdálenostech, když si odění nemohou odložit na břeh). Můžeme rozlišovat dva aspekty plavání:

  • praktický: objevování, cestování, záchrana, útěk atd.
  • zábavný: kratochvíle, závodění

Na první pohled se mi zdá, že plavby z praktických příčin se častěji odehrávají v moři, zatímco za zábavou Seveřané častěji chodí k řekám, ale samozřejmě to není pravidlo. Plavat se muselo i přes řeky, které neměly brod a také například Kniha o záboru země (verze Sturlubók, kap. 93) vypráví o muži, který pro zábavu plaval v moři:

“Bratranec Eiríka Zrzavého se jmenoval Þorkel farserkr. Odplul s Eiríkem do Grónska a zabral Hvalseyjarfjord a široký kus země mezi Eiríksfjordem a Einarsfjordem. Usadil se ve Hvalseyjarfjordu a pochází od něj hvalseyjarfjordský rod. Byl velice silný. Když chtěl rozveselit svého příbuzného Eiríka a nebyla po ruce žádná loď, která by plavbu zvládla, plaval za starým skopcem na ostrov Hvalsey a přinesl ho na svých zádech. To jest délka půl námořní míle [cca 4 km].”

Řeka Hítará, ve které závodil Bjǫrn a Gretti.

Je obvyklé, že se plavání spojuje s elitami (viz např. Píseň o Rígovi, strofa 35, kde jarl “závodí v plavání), ale to je dáno spíše okruhem, ve kterém se dochované prameny pohybují. Rozhodně by bylo lepší říci, že plavání je obecně spojované se silnými muži, nezávisle na postavení. “Bylo skutečnou poklonou prohlásit o zdatném plavci, že ‚plave jako tuleň’ (er syndr sem selr)” (Starý 2005). Prakticky známe dva typy závodění ve vodě, a sice plavání do dálky (svimma) a potápění (kafsund). Muži se poměřovali v obou disciplínách a chlubili se svými dovednostmi, jako například norští králové bratři Eystein a Sigurð: “Nato řekl král Sigurd: ‚Zato si vzpomínám, jak se nám vedlo při plavání: mohl jsem tě potopit, kdykoliv jsem chtěl.’ Král Eystein odpověděl: ‚Neplaval jsem hůře než ty a jako potapěč jsem také nebyl horší'” (Sága o synech Magnúsových 21; Starý, 2003: 91). Harald Krutý se například honosí, že “občas plave” (hefk sund numit stundum). V Sáze o Grettim (kap. 58) zase závodí Gretti Ásmundarson s Bjǫrnem Hítdælakappi:

Bjǫrn a Gretti byli tak skvělí plavci, že bez přestání dovedli plavat po celém toku řeky Hítará od místa, kde vytéká z jezera [Hítarvatn], až k jejímu ústí do moře [cca 30 km].” (Saga o Grettim. Přel. Ladislav Heger, Praha 1957: 168.)

Závodění podobného typu je popsáno také v Béowulfovi (verše 506-580), kde hrdina Béowulf závodí s Brekou po sedm nocí. Zdá se, že se v pramenech častěji objevuje druhý typ klání, a sice závody “v potápění, jejichž cílem bylo potopit protihráče a udržet ho co nejdéle pod vodou. (…) Dobrý v potápění (kafsyndr) je ten, kdo je schopen potopit svého soupeře” (Starý, 2003: 99, pozn. 32 a 33). Příklad takového zápasu ve vodě můžeme najít v Sáze o lidech z Lososího údolí (kap. 40):

“Jednoho krásného podzimního dne se vypravili lidé z města k řece Níd, k závodům v plavání. Když to Kjartan viděl, řekl svým druhům, aby šli také závodit a užili zábavy. Učinili tak. Byl tam pak muž, který vynikal nad všechny ostatní.

Kjartan se zeptal Bolliho, chce-li se pustit o závod s tím mužem z města.

‚Myslím, že bych na něho sotva stačil,’ odpověděl Bolli.

‚Nevím, kam se poděla tvá odvaha,’ divil se Kjartan, ‚a zkusím to tedy já.’

‚Jen zkus, když myslíš.’

Kjartan skočil do vody a plul k muži, který byl nejlepším plavcem, a stáhl ho pod vodu a chvíli ho držel pod hladinou a pak ho pustil. Ale nebyli dlouho nad vodou a tu uchopil ten muž Kjartana a stáhl ho dolů a zůstali pod vodou déle, než se Kjartanovi líbilo. Pak se vynořili, ale nepromluvili spolu slova. Ještě potřetí se ponořili a tentokrát zůstali pod vodou nejdéle. Kjartan si netroufal domyslit, jak ta hra skončí, a zdálo se mu, že ještě nikdy nebyl v postavení, které by vyžadovalo tolik odvahy. Konečně se opět vynořili a plavali k břehu.” (Sága o lidech z Lososího údolí. Přel. Ladislav Heger. In: Staroislandské ságy, Praha 1965: 252–53.)

Sága o Egilu Skallagrímssonovi (kap. 30) jasně ukazuje, že podobný druh zábavy mohl mít využití v praktickém životě:

Tu jednou večer, když ostatní lidé odešli spat, Skallagrím šel k moři a sestrčil do vody loď osmiveslici, kterou měl, a vesloval k ostrovům Midfjordským. Tam spustil kotvici s přídy lodi, pak se spustil s lodi do vody a potopil se a vynesl z moře kámen a zdvihl jej do lodi. Pak vystoupil také sám do lodi a vesloval k zemi a přinesl kámen ke své kovárně a položil jej u dveří kovárny a koval pak na něm železo.” (Saga o Egilovi, synu Skallagrímově. Přel. Karel Vrátný, Praha 1926, 63.)

Ostrov Drangey, na kterém pobýval Gretti Ásmundarson.

Nejen, že staří Seveřané plavali často a rádi, ale také měli různé plavecké pomůcky. Asi nejznámější a nejzáhadnější je “plovací blána”, kterou si plavci připevňovali mezi prsty (lét fitja saman fingrna) a o které mluví Sága o Grettim (kap. 75).

Ačkoli hrdina Gretti mnohdy podstupuje plavbu za nejhoršího možného počasí a v zimě, výše zmíněný úryvek ze Ságy o lidech z Lososího údolí ukazuje, že lidé neměli žádný problém s plaváním během hezkých dní od jara do podzimu. Je to dáno jinými životním podmínkami a tudíž i jinými nároky na teplotu vody.

Článek bych chtěl ukončit slovy, že život starého Seveřana byl neodmyslitelně spjat s mořem a vodou obecně. Pokud máte připomínky, můžete se vyjádřit do komentářů.


ZDROJE:

Béowulf. Přel. Jan Čermák, Praha 2003.

Kniha o záboru země – Landnamabók I-III: Hauksbók, Sturlubók, Melabók. Ed. Finnur Jónsson, København 1900.

Píseň o Rígovi. Přel. Ladislav Heger. In: Edda, Praha 1962: 169-181.

Saga o Egilovi, synu Skallagrímově. Přel. Karel Vrátný, Praha 1926.

Saga o Grettim. Přel. Ladislav Heger, Praha 1957. Originál online.

Sága o lidech z Lososího údolí. Přel. Ladislav Heger. In: Staroislandské ságy, Praha 1965: 187–319.

Sága o synech Magnúsových – Magnússona saga, online

STARÝ, Jiří. Co se přihází na hostinách: K podobě společného stolování na starém Severu. In: Souvislosti: Revue pro literaturu a kulturu, 14/3, Praha 2003: 84-101.

STARÝ, Jiří. Tuleni ve staré Skandinávii, 2005. Nepublikováno tiskem, online.

Připravované překlady do ČJ

V posledních několika letech zažíváme doslova staroseverský boom. Každý rok se v knihkupectvích objevuje minimálně jeden titul, který tématicky zapadá do doby vikinské či skandinávského středověku. Pojďme se podívat, na co se můžeme těšit v několika následujících letech.

Na začátku roku 2014 byla vydána Jiřího Starého Zákonem nechť je budována zem. Staroseverské zákony a zákoníky, která poutavým způsobem vystihuje specifika nejen staroseverského soudnictví, ale kultury obecně.

Na podzim roku 2014 byly vydány dva články Markéty Podolské v časopisu PLAV, “Sága o Álim Flekovi” a “Brocéliande středověké Skandinávie“. Na jaře roku 2015 byl témže časopise vydán také překlad Ságy o plášti. Jejich tématem jsou rytířské ságy a překladová literatura. Pro studium doby vikinské nejsou využitelné. Mohou však posloužit lingvistům či historikům, kteří se zabývají zavedením rytířské kultury do Norska či zmíněnými žánry. V lednu plánuje zmíněný časopis vydat další článek Markéty Podolské.

9. 12. 2014 vyšel překlad Theodorikovy Historie o starých norských králích. Překlad pořídil Vladimír P. Polách.

Na základě překladatelských seminářů, které Jiří Starý pořádá na FF UK, se plánují další dva větší počiny. Za prvé je to výbor Lživé ságy starého Severu, který bude vydán 15. 10. 2015. Dosud byla do češtiny přeložena pouze jediná lživá sága, a to sice Sága o Bósim a Herrauðovi ve výboru Sága o Völsunzích a jiné ságy o severském dávnověku. Již teď Vám mohu garantovat, že se nad stránkami této připravované knihy rozhodně zasmějete, protože Vás čeká mnoho romantiky, boje a erotiky. Druhý projekt se zabývá příběhů o skaldech. Jedná se o krátké útvary, které pojednávají o větším či menším období ze života staroseverských básníků. Pokud vím, tak jsou nyní tyto příběhy již přeloženy a čeká se na tématické číslo časopisu (zřejmě opět PLAV), ve kterém by mohly vyjít. To však může ještě nějakou dobu trvat a v roce 2014 to již určitě nebude.

Jiří Starý se ve spolupráci s Marií Novotnou snaží zajistit grant, s jehož pomocí by mohli vydat staroseverská historiografická díla. Podle nejnovějších informací grant zajištěn nebyl, ale Jiří Starý se nevzdává a snaží se nyní grant zajistit ve spolupráci s Vladimírem Poláchem. Marie Novotná mi sdělila, v tomto výboru by mohla být vydána Kniha o Islanďanech, jejíž část vyšla v časopisu PLAV 9/2009. Necháme se překvapit, zda tento projekt dojde ke zdárnému konci.

Jiří Starý s kolektivem překladatelů zrevidovali Hegerovy Staroislandské ságy. Vydání je podle edičního plánu naplánována na 16. 11. 2015.

Již zmíněná Marie Novotná v současné době pracuje na překladu Ságy o jómských vikinzích. Ten vzniká na základě dlouhodobé spolupráce s kolegy z Velké Británie, Islandu, Norska, Polska a Finska. V rámci této spolupráce se také v červnu 2013 na půdě FHS UK konal workshopu o jómských vikinzích. Zatím mi však není známo, kdy bude tento překlad vydán.

David Šimeček, který v současné době vyučuje staroseverštinu na FF UK, plánuje v horizontu několika let vydat první českou učebnici staroseverštiny.

Religionista Jan Kozák, překladatel Ságy o Hervaře, mi sdělil, že by rád přeložil Ságu o Hrólfu Krakim. Úryvek z této ságy vyšel již v časopisu PLAV 9/2009, ale dosud nebylo publikováno úplné dílo. Kozák se domnívá, že tato sága je společně se Ságou o Vǫlsunzích (vydanou u nás již dvakrát v překladech Zatočila a Dudkové/Kadečkové) zřejmě nejdůležitější částí hrdinského cyklu. Určitě jde o dlouhodobý plán, ale jak znám tvorbu a osobnost Jana Kozáka, určitě se vrhne na překlad s mravenčí pílí.

V neposlední řadě musím zmínit také Miroslava Černého, který se před několika lety na poli staroseverského překladatelství zviditelnil kontroverzním, leč kritiky dobře přijatým překladem Ságy o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém. Dozvěděl jsem se totiž, že pan Černý přeložil Ságu o Gotlanďanech (vydanou u nás již v překladu Zatočila). Na vydání knihy si však musíme ještě nějakou dobu počkat.

To jsou prozatím všechny zprávy, které mám z oblasti překladatelství ze staroseverštiny. Pokud víte o dalších připravovaných překladech, můžete se mi ozvat.