Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bibliografie literatury o době vikinské

PDF

Pro čtenáře těchto stránek jsem shromáždil českou odbornou literaturu, která se zabývá problematikou raného a vrcholného středověku ve Skandinávii. Seznam, který se povětšinou skládá z lingvistické či archeologické literatury, s určitostí není kompletní a budu vděčný, když se kdokoli ozve a doplní jej. Většinu z těchto prací mám k dispozici v PDF formátu a jsem ochotný se o ně s vážnými zájemci podělit.


MONOGRAFIE:

ARBMAN, Holger. Vikingové, Praha 1969.

BANCKOVÁ, Claudia. Vikingové, Praha 2018.

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů a sever Evropy: Vikingové na mořích i na pevnině, Praha 2017.

BRØNSTED, Johannes. Vikingové – sága tří staletí, Praha 1967.

GRAHAM-CAMPBELL, James a kol. Svět vikingů. Kulturní atlas, Praha 1998.

KOŠNAR, Lubomír. Severní Evropa v raném středověku a vikinská expanze, Praha 1993.

PRICE, NeiL. Děti Jasanu a Jívy, Praha 2023.

DALŠÍ TÉMATICKÉ KNIHY A ČLÁNKY:

BAGGE, Sverre. Kralování svatého mučedníka. In: Co můj kostel má, nemůže kníže odníti, Praha 2011: 155-168.

BAKKE, Elisabeth – HROCH, Miroslav – KADEČKOVÁ, Helena. Dějiny Norska, Praha 2005.

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Ansgar a problémy misií na evropském severu. In: Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha. = Christianity during Period of St. Adalbert, Kraków 2009: 85-103.

BERENDOVÁ, Nora (ed.). Christianizace a utváření křesťanské monarchie. Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.-12. století, Praha 2013.

BUSCK, Steen – POULSEN, Henning. Dějiny Dánska, Praha 2007.

DOLEŽAL, Stanislav. Thúlé a Scandza u Jordana a souvislosti s Prokopiem. In: Listy filologické. Folia philologica, 134/3-4, Praha 2011: 285-307.

DOOVÁ, Lenka – POLÁCH, Vladimír P. Vikingové: verše, vendeta, wergeld. Pohled pramenů na řešení konfliktu ve středověké skandinávské společnosti. In: Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května – 1. června 2007 v Brně, Brno 2008: 13-30.

DOOVÁ, Lenka. „Odějme Tóra v nevěsty úbor!“ Aneb o genderových stereotypech severské společnosti v době Vikingské éry. In: Theatrum historiae, 5, Pardubice 2009: 201-214.

DOOVÁ, Lenka. Srovnání sociálně-právního postavení anglosaské a severské ženy v době vikingské éry (793-1066). In: Historica Olomucensia, 35, Olomouc 2009, 9-20.

Einar Olgeirsson. Z minulosti islandského lidu, Praha 1959.

EISNER, Jan. Kultura normanská a naše země. In. Cestami umění, Praha 1949: 36-44.

GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Feudalismus před soudem historiků aneb O středověké „rolnické civilizaci“. In: Dějiny – teorie – kritika, č. 1, Praha 2008: 7-38. Online.

HØYSTAD, Ole Martin. Mám tuk u kořenů srdce – staroseverská antropologie. In: Historie srdce, Zlín 2011: 124-130. Online.

IVÁNKOVÁ, Markéta. Konflikt dvojí stylistiky v islandských ságách: litotes versus superlativ. In: Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury 52, Praha 2015: 144-152. Online.

KADEČKOVÁ, Helena. Dějiny severských literatur I – Středověk, Praha 1993.

KADEČKOVÁ, Helena. Island v století Sturlungů. In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 18/1, Praha 1996: 26-31.

KADEČKOVÁ, Helena. Árni Magnússon aneb Historie záchrany islandských rukopisů. In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 18/2, Praha 1996: 9-13.

KADEČKOVÁ, Helena. Islandské středověké zákony v tzv. Šedé huse. In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 20/4, Praha 1998: 2-6.

KADEČKOVÁ, Helena. Dějiny Islandu, Praha 2001.

KAN, Aleksandr Sergejevič. Dějiny skandinávských zemí, Praha 1983.

KOŠNAR, Lubomír. Severní Evropa v období vrcholného rozvoje a počátku rozpadu rodové patriarchální společnosti. In: Úvod do problematiky raného feudalismu I, Praha 1984: 111-131.

KOŠNAR, Lubomír. Severní Evropa v 9.-11. století (doba vikinská). In: Úvod do problematiky raného feudalismu II, Praha 1985: 51-71.

KOŠNAR, Lubomír. Ke vztahům mezi vikinským a západoslovanským prostředím. In: Varia archaeologica 5, Praha 1991: 25-84.

KOZÁK, Jan – RATAJOVÁ, Kateřina. Funkce mohyl podle staroseverských ság. In: Archeologické rozhledy, 60/1, Praha 2008: 3-35.

KOZÁK, Jan. Óðinn a medovina básnictví: Dva aspekty iniciačního procesu. In: Religio, 18/2, Brno 2010: 191-215. Online.

KOZÁK, Jan. Cesta do Útgardu: Struktura a motivy cesty do Jiného světa ve staroseverském mýtu a hrdinské epice, 2009. Nepublikováno tiskem, online.

KOZÁK, Jan A. Óðinn : Mýtus, oběť, iniciace, Praha 2017.

KRÁLOVÁ, Kristýna. A po celou zimu byl klid : Analýza času jako narativní kategorie ve staroseverských ságách, Příbram 2014.

MICHALÍKOVÁ, Jana. Horizontalita a vertikalita ve staroseverských kosmologických představách. In: Religio, 20/1, Brno 2012: 73-92. Online.

MERHAUTOVÁ, Anežka. Vznik a význam svatováclavské přilby. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999), Praha 2000: 85-92.

PICKOVÁ, Dana. O počátcích státu Rusů. In: Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, 18/11-12, 2007: 253-261.

PODOLSKÁ, Markéta. Brocéliande středověké Skandinávie. In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, č. 8, Praha 2014: 53-56. Online.

PODOLSKÁ, Markéta. Sága o Álim Flekovi. In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, č. 9, Praha 2014: 10-13.

POLÁCH, Vladimír P. Několik poznámek k rané christianizaci Norska. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 11, Ostrava 2004: 123-136. Online.

POLÁCH, Vladimír P. Středověké Grónsko a Amerika – Vínland. In: Mediaevalia Historica Bohemica, 10, Praha 2005: 7-70.

POLÁCH, Vladimír P. Erik Zrzavý a jeho synové. Vikingové ve středověkém Grónsku. In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 27/10, Praha 2005: 22-24. Online.

POLÁCH, Vladimír P. Ottar na dvoře Alfréda Velikého. Cesta tam (a zase zpátky?). In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 28/8, Praha 2006: 30-32. Online.

POLÁCH, Vladimír P. Theodoricus Monachus: čtení mezi řádky jedné norské kroniky. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Historica, 33, Olomouc 2007: 25-34.

POULÍK, Josef (ed.). Švédské zlaté poklady a umění Vikingů, Praha 1968.

REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů: Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd, Brno 2019.

STARÝ, Jiří. Umění opisu: Poznámky ke stylu staroseverské skaldské poesie. In: Souvislosti: Revue pro literaturu a kulturu, 13/2, Praha 2002: 19-57.

STARÝ, Jiří. Co se přihází na hostinách: K podobě společného stolování na starém Severu. In: Souvislosti: Revue pro literaturu a kulturu, 14/3, Praha 2003: 84-101.

STARÝ, Jiří. Pojem boha u starých Germánů. In: Bůh a bohové. Pojetí božství v náboženských tradicích světa. Sborník přednášek na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, Praha 2004: 161-188.

STARÝ, Jiří. Runové písmo. In: Souvislosti: Revue pro literaturu a kulturu, 15/3, Praha 2004: 138-154.

STARÝ, Jiří. Otrok a pán, archeologie a literatura: hrob Stengade II (F II). In: Archeologické rozhledy, 57/4, Praha 2005: 750-786.

STARÝ, Jiří. Stromy a lidé: Severská kosmogonie a antropologie. In: Souvislosti: Revue pro literaturu a kulturu, 16/4, Praha 2005: 168-182.

STARÝ, Jiří. Tuleni ve staré Skandinávii, 2005. Nepublikováno tiskem, online.

STARÝ, Jiří. Pravda, racionalita a tradice. K pojetí historie u Snorriho Sturlusona a Saxona Grammatika. In: Různost rozhovorů. Poezie – Filozofie – Věda, Praha 2006: 219-239.

STARÝ, Jiří. Příběh, který podivně začal … : Tristan a Isolda na starém Severu. In: Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, 17/4, Praha 2006: 202-209.

STARÝ, Jiří. Sebevědomí básníka: O inspiraci a jejích projevech ve staroseverském básnictví. In: Původ poesie. Proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách, Praha 2006: 149-178.

STARÝ, Jiří. Věštba a proroctví u starých Germánů. In: Věštění a prorokování v archaických kulturách, Praha 2006: 163-189.

STARÝ, Jiří. Duše ve starogermánském náboženství? In: Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha 2007: 117-146.

STARÝ, Jiří. Sny starých Seveřanů. In: Spánek a sen v archaických kulturách, Praha 2008: 171-208.

STARÝ, Jiří. „Všechny země, o nichž máme zprávy …“ Známé a neznámé v mýtu a geografii starých Seveřanů. In: Mýtus a geografie. Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách, Praha 2008: 143-175.

STARÝ, Jiří. A potřísněn špínou, vkročil v hodovní síň …“ : Shakespearův Hamlet a staroseverský příběh o Amlódim. In: Rozrazil, 28, Brno 2009: 42-47.

STARÝ, Jiří. Jak dávní jarlové … : Mudrosloví a mravy starých Seveřanů. In: Mudrosloví v archaických kulturách, Praha 2009: 159-201.

STARÝ, Jiří. Nářek a triumf: Vztah ke smrti v poesii doby vikinské. In: Svět literatury, XIX, č. 39, Praha 2009: 65-87.

STARÝ, Jiří. O překládání staroseverské poezie. In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, č. 9, Praha 2009: 2-6.

STARÝ, Jiří. Snový svět starých Seveřanů a jeho jinakost. In: Slovo a smysl (Word and Sense), 13, Praha 2010: 17-39.

STARÝ, Jiří. Dávný byl věk, kdy Ymi vládl … : Řád a chaos u starých Seveřanů. In: Řád a chaos v archaických kulturách, Praha 2010: 189-227.

STARÝ, Jiří. Zákonem nechť je budována zem. In: Zákon a právo v archaických kulturách, Praha 2010: 295-344.

STARÝ, Jiří – KOZÁK, Jan. Hranice světů: Staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích. In: Religio, 18/1, Brno 2010: 31-58. Online.

STARÝ, Jiří. Vesla, vlny a zlato : skaldské popisy námořních plaveb. In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, č. 9, Praha 2011: 39-45.

STARÝ, Jiří. „A ten, kdo četl tuto ságu…“ : brak a staroseverské lživé ságy. In: Slovo a smysl (Word and Sense), 20, Praha 2013: 108-131.

STARÝ, Jiří. Zákonem nechť je budována zem: staroseverské zákony a zákoníky, Praha 2013.

STARÝ, Jiří. Pohanské náboženství ve staroseverských krajových zákonících: Několik případových studií k době náboženského přechodu. In: Religio, 22/2, Brno 2014: 179-210. Online.

STEBLIN-KAMENSKIJ, Michail Ivanovič. Svět islandských ság, Praha 1975.

STEBLIN-KAMENSKIJ, Michail Ivanovič. Mýtus a jeho svět, Praha 1985.

VALTA, Vladimír. Zbraně v kultuře Vikingů. In: Zpravodaj Klubu vojenské historie ZO Svazarmu Praha 9, 20/2, Praha 1990: 37-55.

VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů, Praha 2001.

WALTER, Emil. Ke jménům Tunna a Gommon v českých legendách a kronikách. In. Studie, č. 7, Řím 1961. Online.

ZATOČIL, Leopold. Staroseverská píseň o hunské bitvě a její vztah k Slezsku. In: Slezský sborník, 44, Opava 1946: 30-34.

14 komentářů

 1. Dobrý den,
  Píšetě, že máte většinu těchto děl v PDF. Chtěla jsem se zeptat, zda mezi ně patří: KOŠNAR, Lubomír. Ke vztahům mezi vikinským a západoslovanským prostředím. In: Varia archaeologica 5, Praha 1991: 25-84. Pokud ano, bylo by možné zaslat mi ho na e-mail sarka.stepankova@studenti.gymkh.eu?
  Předem děkuji za odpověď.
  Šárka Štěpánková

 2. Dobry den, rada bych se zeptala zda je dostupne dilo Lenky Doove – srovnani socialne-pravniho postaveni zeny … a pokud ano jestli ho muzete poslat na muj email cermakova.mir@gmail.com. predem dekuji. Je to velmi zajimava prace, ale bohuzel ji nemohu nikde sehnat.
  S pozdravem
  Čermáková

 3. Dobrý den,
  píšetě, že máte většinu děl v PDF. Chtěl bych se zeptat, zda máte: KADEČKOVÁ, Helena. Dějiny severských literatur I – Středověk, Praha 1993.
  Pokud ano, mohli by ste mi to prosím zaslat na e-mail stanboldizar@gmail.com ?
  Je to pro mě moc důležité.
  Děkuji.

  SB

 4. Dobrý den, pane Tomáši,

  výborná stránka, tenhle seznam literatury je super!

  Hledám informace o době Vikingů, chtěl bych Vás poprosit o .pdf „VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů, Praha 2001.“ Máte?
  A napadlo mě, jestli by nebylo něco s čím bych Vám s Vaším projektem mohl pomoci, napíšu Vám pár řádků na mail, platí ten v sekci o autorovi?

  Díky,

  Petr

 5. Dobrý den,
  sháním pro manžela dva články od pana Jiřího Starého „Co se přihází na hostinách“ dále „Runové písmo“, které vyšly před lety v časopisu Souvislosti. Bylo by prosím možné mi je zaslat ve formátu PDF. Předem Vám moc děkuji, ovšem nevím, zda je vaše nabídka ještě aktuální.
  S pozdravem
  Veronika (verupat@seznam.cz)

 6. Dobrý den,

  pokud by to možné, chtěl bych Vás poprosit o zaslání paf: STARÝ, Jiří. Pravda, racionalita a tradice. K pojetí historie u Snorriho Sturlusona a Saxona Grammatika. In: Různost rozhovorů. Poezie – Filozofie – Věda, Praha 2006: 219-239
  (sorm.milan@gmail.com)

  Předem moc děkuji za Váš čas a za výborně zpracované webové stránky.

  S pozdravem, MŠ

 7. Dobrý den, obdivuji množství informací na Vašem webu.
  Bylo by možné získat pdf článků Heleny Kadečkové ?
  – Island v století Sturlungů
  – Árni Magnússon aneb Historie záchrany islandských rukopisů
  – Islandské středověké zákony v tzv. Šedé huse
  Předem děkuji.

  1. Dobrý den,

   děkuji Vám. Bohužel ani jeden z těchto článků nyní nevlastním. V minulosti jsem měl poslední zmiňovaný k dispozici, ale výměnou počítačů jsem o něj přišel. Zkusím jej pro Vás najít.

   Mějte se moc pěkně a děkuji za pochopení.

   S pozdravem
   Tomáš Vlasatý

 8. Dobrý den, pokud by to bylo možné, mohl byste mi prosím poslat článek ,,Vikingové: verše, vendeta, wergeld. Pohled pramenů na řešení konfliktu ve středověké skandinávské společnosti“?

  Sbírám literaturu za účelem seminární práce na vysoké škole.
  Děkuji, hezký den

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *