Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stolek z norského Trondheimu, 11. století

Je naší milou povinností oznámit, že v součinnosti se skandinávskými kolegy byl v norských archivech nalezen dosud nerozpoznaný stolek či lavice z 11. století. Konkrétně jde o nález z Trondheimu. Nakolik je nám známo, je prozatím nedostatečně publikovaný a chybí jak v základní literatuře o raně středověkém dřevěném nábytku (Grodde 1989; Paulsen 1992; Wyley – […]

Runový náramek z Liberecka

Věnováno profesoru Klausovi Düwelovi (10.10.1935 – 31.12.2020). Abstrakt Se zvýšenou detektorovou aktivitou v posledních třech dekádách dochází ve střední Evropě k objevům runových šperků, které zdánlivě působí raně středověkým dojmem. Runové nápisy však obsahují kuriózní a neautentickou skladbu znaků, která vzbudila zájem runologů. Do dnešního dne jsme evidovaly devět runových náramků citujících tzv. merseburská zaříkadla, […]

Mimořádná skupina kopí s křidélky

Úvod Roku 2019 jsme představili článek Kombinační typologie křidélek kopí (Vlasatý 2019), který reprezentuje nejucelenější morfologický přehled raně středověkých křidélek kopí. Takřka s pětiletým odstupem se k látce vracíme, abychom informovali o objevu nové a dříve nedefinované skupiny křidélkatých kopí, která absentuje v dosavadních monografiích o kopí (např. Creutz 2003; Husár 2014; Kirpičnikov 1966; Solberg […]

Peněženka ze švédské Sigtuny

Úvod Archeologický materiál týkající se tašek, brašen, peněženek a váčků doby vikinské z území dnešního Švédska je překvapivě rozsáhlý. Můžeme jej rozdělit na: Příklad váčku. Převzato z Steuer 1997: Abb. 14b. Příklad skládací peněženky. Zdroj: Václav Maňha, Ratatosk CRAFT. Příklady lyrovitých peněženek. Zdroj: Sörling 1939: Fig. 1; 1945: Fig. 3. Příklad brašny s víkem ozdobeným dělenými kováními. […]

Zhodnocení potenciálních přileb z Meklenburska-Předního Pomořanska

V rámci přípravy Katalogu evropských přileb 9.-12. století jsme roku 2022 oslovili pracovníky Státního úřadu pro kulturu a památkovou péči Meklenbursko-Přední Pomořansko (Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern) ze Schwerinu, kteří pro naše účely zdokumentovali nálezy z lokalit Schwerinsburg a Schulzenwerder u Babke. Tyto předměty jsou v literatuře vykládány jako fragmenty přileb. Naše publikace přináší dosud nepublikované detaily, jejichž čtení […]

Přehodnocení pohřebiště Radim – Pod lipou

Úvod Při rešerši jsme roku 2023 narazili na staré Píčovy popisy překvapivě dobře zachovaného hrobu z lokality Radim u Kolína – Pod lipou, který byl Píčem datován do rané doby křesťanské, doslova do 12. století (Píč 1893: 437). Množství zachované organiky vzbudilo náš zájem o tento hrob. Hned na první pohled bylo zřejmé, že kovové […]

Brašna z holandského Roswinkelu

Úvod Následující článek si klade za cíl shromáždit veškeré známé údaje o brašně z nizozemské lokality Roswinkel, datované do závěru 9. století. S velkou pravděpodobností jde o doposud nejkompletnější nález karolinské brašny z kontinentální západní Evropy. Navzdory unikátnosti nálezu jsou dostupné údaje útržkovitě roztroušeny napříč literaturou a některé detaily nejsou veřejnosti známy vůbec. Výrazně větší […]

Identifikace potenciální koncovky čapky z Tiszaeszlár-Újtelep

Úvod V listopadu 2023 jsme při zběžné prohlídce literatury nalezli zmínku o stříbrném předmětu z maďarské lokality Tiszaeszlár-Újtelep, který je dosud identifikován jako součást koňské uzdečky. Dle našeho mínění je však předmět špatně interpretován a ve skutečnosti je velká pravděpodobnost, že je ve skutečnosti dosud nerozpoznaným vrcholkem elitní pokrývky hlavy. V následujícím příspěvku shromáždíme všechny […]

Včasnostredoveké dvojsečné meče z územia Bulharska (800 – 1100)

Úvod V nasledujúcej práci sa chcem zamerať na súpis všetkých mečov a ich konštrukčných prvkov, vrátane nákončí mečových pošiev z územia Bulharska, datované do obdobia 9. až 11. storočia. Súpis obsahuje meče ktoré je možné zaradiť do Petersenovej a Geibigovej klasifikácie a nákončia mečových pošiev do niektorej z klasifikácií podľa Paulsena, Kazakevičiusa, či Korzuchiny. Cieľom […]

Přilba z pruské lokality Ekritten

Úvod V rámci přípravy Katalogu evropských přileb 9.-12. století jsme roku 2023 oslovili Muzeum pro pravěk a ranou dobu dějinnou (Museum für Vor- und Frühgeschichte) ze Státních muzeí v Berlíně (Staatliche Museen zu Berlin), kteří pro nás ohledali fragmentárně zachovanou přilby z lokality Ekritten. Z důvodu stěhování depozitu nebylo osobní ohledání možné. V následujícím textu […]

Přilba z ukrajinské Nemije

Úvod V rámci přípravy Katalogu evropských přileb 9.-12. století jsme měli možnost osobně ohledat přilbu z Nemije, jednu z nejlépe zachovaných jednodílných přileb. Dvouhodinové ohledání, které proběhlo ve středu 3.8.2022 v budově Dériho muzea v Debrecíně (Déri Múzeum) za účasti pracovníků muzea, fotografa Jánose Mestellera (Kazár Bazár) a řemeslníka Jánose Aranyosi, pomohlo upravit a doplnit některé dříve publikované informace. […]

Zahrady a zemědělské nástroje doby vikinské

Představujeme Vám Johannese Weinbachera (joschweinbacher@gmx.at), kvalitního rakouského reenactora ze skupiny Mannschaft der Ormrinn Brands, který se dlouhodobě věnuje znázornění raně středověkých řemesel. Jeden z projektů, který dotáhl do dokonalosti, je rekonstrukce života skandinávského farmáře. Johannes upozorňuje, že rekonstrukce se běžně soustřeďuje na elitu a boj, ale zemědělské aktivity zůstávají takřka opomenuty. V minulosti šlo přitom […]

Replika garnitury meče z hrobu 55, Stará Kouřim

V této eseji se pokusím shrnout poznatky spojené s výrobou funkční repliky bronzového kování – garnitury řemení meče z hradiště Stará Kouřim. Popis nálezu V letech 1956-1958 byly při vykopávkách na bývalém hradišti Stará Kouřim pod vedením pana Miloše Šolleho odkryto významné pohřebiště v poloze jihovýchodně od tzv. Libušina jezírka; zachyceno bylo celkem 150 hrobů. […]

Šavle bulharského typu ze Staré Břeclavi

Úvod Při rešerši jsme ve staré literatuře nalezli pozůstatky jednobřitého, palaši či šavli podobného meče ze Staré Břeclavi na jižní Moravě. Tento typ zbraně je v literatuře obvykle označován za bulharský či byzantský typ (Yotov et al. 2022); v této práci budeme pro zjednodušení zbraň označovat za šavli. Meče z břeclavské aglomerace se v nedávné […]

Nože s nýtovanými střenkami 9.-12. století

Úvod Nože raného středověku patří mezi akademiky, reenactory, řemeslníky, sběrateli i dalšími zájemci o historii k velmi populárním předmětům, které kombinují funkčnost, estetiku a atraktivní příběh. Na samém počátku je třeba říci, že výrazná většina raně středověkých nožů, řekněme více než 95%, je tvořena prostou, do 3 cm širokou čepelkou s řapem, na který je […]

200 nejdůležitějších prací o vikinském Islandu

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr dvou set podstatných titulů, které se zabývají Islandem v období 9.-11. století. Island je pro svou výjimečnost předmětem studia tisíc archeologů, historiků, genetiků, geologů, jazykovědců, právníků, sociologů a dalších odborníků, a je proto nesmírně těžké omezovat se na takto omezenou selekci. Seznam je průřezem témat, které upotřebí reenactoři, kteří […]

Definování slovanských štítů 9.-11. století

Následující text, který je dedikován všem reenactorům, akademikům a zájemcům o historii, je zaměřen na téma, jež se v průběhu času opakovaně vynořuje – tvar, konstrukci a materiály slovanských štítů v 9.-11. století. Naším záměrem je shromáždění všech typů pramenů a aktualizované vyhodnocení toho, jak lze slovanský štít definovat. Přineseme nová svědectví, která se nashromáždila […]

Poznámky k raně středověkému ženskému oděvu

Opakovaně jsme vyzýváni, abychom vytvořili text, který by se věnoval ženským oděvům raného středověku a který by byl jistou protiváhou obvyklých příspěvků, jež jsou zaměřeny zpravidla na všeobecnou či vyloženě mužskou materiální kulturu. Vůči této výzvě nejsme hluší, a proto jsme se rozhodli zveřejnit článek, který má výrazný dopad na vizualizaci a rekonstrukci raně středověkého […]

Materiály raně středověkých ratišť kopí

Následující text mapuje analyzované materiály ratišť evropských kopí v období let 0 až 1200 n. l., přičemž jde o vyhodnocení sběru dat provedeného v letech 2017-2023. Článek je navázáním na naši předchozí tvorbu, a to Druhy dřeva na rukojetích mečů (Vlasatý 2020), Druhy dřeva na mečových pochvách (Vlasatý 2022), Materiály středověkých topůrek seker (Vlasatý 2023). […]

Materiály středověkých topůrek seker

Následující text je prezentací sběru analyzovaných topůrek seker, kterému jsme se průběžně věnovali od roku 2016. Do katalogu jsme zahrnuli pouze topůrka s určeným materiálem a pocházející z archeologických nálezů z období od 100 př. n. l. po 1600 n. l. z území Evropy. Celkově se nám podařilo shromáždit 329 nálezů, které dělíme do období […]

Způsob transportu seker v raném středověku

Způsob transportu seker doposud zůstává záhadou, která láká mnoho zájemců o raný středověk. Je překvapivé, že toto pozoruhodné téma získalo jen minimální pozornost v akademické obci, což nám dává dobrou příležitost prozkoumat drobné detaily, které dosud zůstaly opomenuty. Existující práce v oboru se často soustředí pouze na obecné typologické aspekty seker, jejich dekorace a historický […]

Konstrukce raně středověkých tunik

Úvod Raně středověké odívání je mimořádně populární téma, které poutá pozornost po více než sto posledních let. Otázku, jak vypadaly oděvy Přemyslovců, Velkomoravanů, Franků, Vikingů nebo třeba starých Rusů, si pokládají mnozí z laické i odborné veřejnosti. Výzkum evropského oblečení 5.-12. století však provází řada limitací, mezi nimiž můžeme jmenovat: Neuspokojivý stav věcí se lepší […]

Zdobená štítová puklice z Haithabu

Na počátku dubna roku 2023 jsme měli možnost opětovně navštívit Vikinské muzeum v Haithabu (Wikinger Museum Haithabu). Naše pozornost se přirozeně soustředila na nejslavnější nálezy z dané lokality, zejména militárie z pohřebišť. Při zběžném prozkoumání předmětů z Lodního komorového hrobu (Bootkammergrab) padl náš zrak na jednu z puklic, jejímuž neobvyklému rozvržení otvorů do tří trojic […]

Dřevěné pochvy dlouhých nožů švédské tradice

Úvod Dlouhé nože rozšířené kolem Baltského moře v období 10. a 11. století představují nepříliš početnou skupinu militárií, které se v posledních dekádách věnuje zvýšená pozornost ze strany akademiků (např. Stjerna 2007; Kainov 2019: 102-112) i historických reenactorů (např. Vlasatý 2020; 2021a; 2022a; 2022b). Společné úsilí těchto dvou zájmových skupin vedlo k vymapování, stanovení základní […]

Typológia kresadiel z vikinského Švédska a Gotlandu

Nasledujúci článok je voľným pokračovaním dvoch predchádzajúcich, v ktorých autor Tomáš Vlasatý mapuje typológiu kresadiel z území vikinského Nórska (Typologie křesadel z vikinského Norska) a Dánska (Typologie křesadel z vikinského Dánska). Nižšie zostavený katalóg predstavuje zoznam všetkých známych druhov kresadiel zo Švédska a Gotlandu, ktoré je možné datovať medzi roky 700 – 1000, a sú […]

100 nejdůležitějších prací o vikinském Gotlandu

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají Gotlandem v období 9.-11. století. Jelikož počet titulů přesahuje do vysokých stovek, je nesmírně těžké omezovat se na pouhé jedno sto titulů. Z tohoto rozcestníku můžete dále prozkoumat 100 nejdůležitějších prací o vikinském Švédsku. V případě zájmu o zmíněné či jakékoli další práce nás […]

200 nejdůležitějších prací o vikinském Norsku

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr dvou stovek nejpodstatnějších titulů, které se zabývají historickým Norskem v období 9.-11. století. Jelikož počet titulů přesahuje do vysokých stovek či tisíců, je nesmírně těžké omezovat se na pouhou selekci – do výběru proto nebyla zahrnuta literatura o mohylách z Osebergu a Gokstadu, která byly zpracovány v separátních článcích 100 […]

Výroba provazů od 800 do 1500 n. l.

Představujeme Vám Erika Brinkman (erik.brinkman.834@gmail.com), šikovného švédského řemeslníka s vášní pro zachování tradičních technik. Během uplynulých 20 let se Erik zdokonaloval v různých řemeslech, ale teprve v roce 2016 objevil historickou rekonstrukci, která ho naprosto uchvátila. Jak Erik stále více pronikal do světa historických řemesel, začalo ho zajímat umění výroby provazů. To, co začalo jako […]

100 nejdůležitějších prací o mohyle z Gokstadu

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají mohylou vykopanou roku 1880 v norském Gokstadu. Náš výčet zahrnuje drtivou většinu publikované literatury o tomto podstatném nálezu z přelomu 9. a 10. století. Z tohoto rozcestníku můžete dále prozkoumat 200 nejdůležitějších prací o vikinském Norsku a zajímat by vás mohl i náš […]

100 nejdůležitějších prací o mohyle z Osebergu

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají mohylou vykopanou roku 1904 v norském Osebergu. Náš výčet zahrnuje drtivou většinu publikované literatury o tomto podstatném nálezu z 1. pol. 9. století. Z tohoto rozcestníku můžete dále prozkoumat 200 nejdůležitějších prací o vikinském Norsku a zajímat by vás mohl i náš soupis […]

100 nejdůležitějších prací o vikinském Švédsku

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají historickým Švédskem v období 9.-11. století. Jelikož počet titulů přesahuje do vysokých stovek, je nesmírně těžké omezovat se na pouhé jedno sto titulů – do výběru proto nebyla zahrnuta literatura o Birce, která byla zpracována v separátním článku 150 nejdůležitějších prací o Birce. Stejně […]

150 nejdůležitějších prací o Birce

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr sto padesáti nejpodstatnějších titulů, které se zabývají nalezištěm Birka na ostrově Björkö ve středním Švédku. Jelikož počet titulů přesahuje do vysokých stovek, je nesmírně těžké omezovat se na pouhou selekci. Základem výběrové literatury jsou dvě nejpodstatnější série – Birka I-V a Birka Studies 1-10 – které jsou doplněny dalšími monografiemi a články. Velká […]

Katalog perforovaných seker 8.-12. století

Úvod Tento článek je rozšířením práce Sekery s proděravělou čepelí, která byla publikována na tomto webu v září roku 2014 (Vlasatý 2014). Důvodem opětovného navrácení k této látce je jak informování reenactorské komunity, tak akademický zájem, který si klade za cíl: Hned v úvodu musíme zmínit, že detekce perforací naráží na řadu problémů. Je přirozené, […]

100 nejdůležitějších prací o mečových pochvách 9.-11. století

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají evropskými mečovými pochvami, mečovými pásy a nákončími pochev z období 9., 10. a 11. století. Seznam je pokusem o rovnoměrné zahrnutí všech hlavních autorů, regionů i témat. Jde o rozšíření obdobné bibliografie o mečích, avšak nezahrnuje pochvy šavlí. Obecně vzato lze literaturu o […]

100 nejdůležitějších prací o brních 9.-11. století

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají evropskými kroužkovými pletivy z období 9., 10. a 11. století. Seznam je pokusem o rovnoměrné zahrnutí všech hlavních autorů, regionů i témat. Obecně vzato lze literaturu o zbrojích chápat jako extrémně roztříštěnou a decentralizovanou – nálezy jsou často zahrnuty do souhrnných monografií a […]

Zdobený štít z norského Nessu

Následující článek představuje předběžnou publikaci štítu, který byl roku 2010 objeven v lodním hrobu z norského Nessu. Prezentovaný text, který supluje prozatím chybějící detailní odbornou publikaci v tisku, využívá fotografický materiál pořízený ve stále expozici muzea Norské arktické univerzity (Norges arktiske universitetsmuseum) v Tromsø, popis dostupný na serveru Unimus.no (Unimus 2023) a dosavadní literaturu. Zjištění […]

100 nejdůležitějších prací o vikinském Dánsku

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají historickým Dánskem v období 9.-11. století. Jelikož počet titulů přesahuje do vysokých stovek, je nesmírně těžké omezovat se na pouhé jedno sto titulů – do výběru proto nebyla zahrnuta literatura o Haithabu, která byla zpracována v separátním článku 100 nejdůležitějších prací o Haithabu. […]

100 nejdůležitějších prací o Haithabu

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají nalezištěm Haithabu/Hedeby v severním Německu. Jelikož počet titulů přesahuje do vysokých stovek, je nesmírně těžké omezovat se na pouhé jedno sto titulů. Základem výběrové literatury jsou dvě nejpodstatnější série – Die Ausgrabungen in Haithabu a Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu – které […]

100 nejdůležitějších prací o lukostřelbě 9.-11. století

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají evropskými luky a kušemi, toulci a šípy z období 9., 10. a 11. století. Seznam je pokusem o rovnoměrné zahrnutí všech hlavních autorů, regionů i témat. Nutno dodat, že praky nejsou zahrnuty. Obecně vzato lze literaturu o lukostřelbě chápat jako extrémně roztříštěnou a […]

100 nejdůležitějších prací o štítech 9.-11. století

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají evropskými štíty z období 9., 10. a 11. století. Seznam je pokusem o rovnoměrné zahrnutí všech hlavních autorů, regionů i témat. Nutno dodat, že štíty poznáváme zpravidla na základě jejich kovových doplňků. Obecně vzato lze literaturu o štítech chápat jako extrémně roztříštěnou a […]

100 nejdůležitějších prací o přilbách 9.-11. století

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají evropskými helmami z období 9., 10. a 11. století. Seznam je pokusem o rovnoměrné zahrnutí všech hlavních autorů, regionů i témat. Nutno dodat, že kroužkové barmice a vycpávky a jiné organické díly nejsou zahrnuty. Obecně vzato lze literaturu o přilbách chápat jako velmi […]

100 nejdůležitějších prací o kopích 9.-11. století

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají evropskými kopími z období 9., 10. a 11. století. Seznam je pokusem o rovnoměrné zahrnutí všech hlavních autorů, regionů i témat. Nutno dodat, že pouzdra nejsou na rozdíl od násad zahrnuta. Obecně vzato lze literaturu o kopích chápat jako roztříštěnou a decentralizovanou – […]

100 nejdůležitějších prací o sekerách 9.-11. století

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají evropskými pracovními a válečnými sekerami z období 9., 10. a 11. století. Seznam je pokusem o rovnoměrné zahrnutí všech hlavních autorů, regionů i témat. Nutno dodat, že pouzdra nejsou na rozdíl od rukojetí zahrnuta. Obecně vzato lze literaturu o sekerách chápat jako mimořádně […]

100 nejdůležitějších prací o mečích 9.-11. století

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají evropskými meči z období 9., 10. a 11. století. Seznam je pokusem o rovnoměrné zahrnutí všech hlavních autorů, regionů i témat. Nutno dodat, že pochvy a řemení nejsou zahrnuty a byly zpracovány v separátním článku. Obecně vzato tato bibliografie představuje zhruba desetinu publikované […]

Křesadla s kovovým závěsem

Z dříve zveřejněných pracích Typologie křesadel z vikinského Dánska a Typologie křesadel z vikinského Norska vyplývá, že raně středověká evropská křesadla často nesou otvory a poutka, která naznačují jejich zavěšení. V návaznosti na tyto články jsme sebrali 29 pozoruhodných evropských křesadel 8.-13. století, u kterých jsou stále zachované kovové závěsníky a která vrhají na křesadla […]

Raně středověký poradce

Vážený čtenáři. Mé jméno je Tomáš Vlasatý a jsem odborník v oblasti hmotné kultury raně středověké Evropy. Během poslední dekády jsem na stránkách tohoto elektronického časopisu publikoval více než 600 článků se zaměřením na dokumentaci archeologických nálezů a jejich reprodukování. Za účelem fyzického ohledání archeologických nálezů navštěvuji archivy po celé Evropě. Nadto vlastním více než […]

Ranostredoveké meče z územia Rumunska (8. – 11. storočie)

Úvod Ranostredoveké meče z územia Rumunska patria k prehliadanej téme a výrazná pozornosť sa jej nevenuje ani v odbornej literatúre. Mojou ambíciou nie je vytvoriť odbornú prácu, ktorá by mapovala všetky nálezy mečov a ich konštrukčných prvkov vrátane podrobného opisu s rozmermi, keďže nedisponujem možnosťou preskúmať ich osobne. Primárnym cieľom môjho článku je uviesť základné […]

Dřevěné nádobí ze slovanského Německa

Pravidelným čtenářům těchto stránek i náhodným návštěvníkům předkládám výběr dřevěného nádobí ze slovanského Německa, ve kterém bylo nalezeno množství organiky. Pokud bychom se neomezovali na tento region a zahrnuli bychom oblast celého Německa, předložený materiál by se rozšířil o krájecí prkénko z Büderichu (Waurick – Böhme 1992: 37) a talíře a nádoby z Niederungsburgu (Janssen […]

Typologie křesadel z vikinského Dánska

V návaznosti na dříve zveřejněný přehled Typologie křesadel z vikinského Norska jsem se rozhodl provést podobný soupis i pro území historického Dánska z území 8.-11. století. Pod historické Dánsko zahrnujeme mimo současného Dánska také severní Německo po úroveň řeky Eider a jižníhošvédskou provincii Skåne. V následujícím příspěvku vymezujeme tři hlavní kategorie: Typ 1 – jednostranné […]

Dlouhý nůž z hrobu Valsgärde 12

Společně s předním britským reenactorem Mattem Bunkerem je nám ctí představit článek, ve kterém zveřejňujeme dosud nepublikované fotografie nože ze švédského hrobu Valsgärde 12 (3. čtvrtina 10. století) a jeho podrobný popis, který dosud nebyl v literatuře publikován. Článek je současně koncipován jako představení zajímavého hrobu do češtiny. Matta Bunkera, který vytváří detailní fotografie předmětů […]

Typologie křesadel z vikinského Norska

Rád bych představil svou typologii křesadel používaných ve vikinském Norsku, konkrétněji v období let 700–1000 n. l. Tato typologie vychází z knihy Jana Petersena Vikingetidens redskaper (Petersen 1951: 433–438), projektu UNIMUS a některých nových nálezů. Velikost křesadel se pohybuje od 4 cm do 14,2 cm, přičemž nejběžnější délka je mezi 7-9 cm. Ocílky byly nalezeny především […]

Anglosaské a skadinávské oděvní háčky

Následující článek je vyhodnocením dlouhodobého sběru informací o fixaci evropských oděvů nošených na nohách v období raného středověku. Hlavní fokus bude věnován oděvním háčkům, které známe ve velkém počtu exemplářů a které jsou hojně rozšířené mezi historickými reenactory. Přihlédnuto bude primárně k archeologickým nálezům a detailnější ikonografii. Výsledný text slouží jako revize nálezů a předložených […]

Picí nádoby z vikinského Norska

Věnovánu Michaelu Caralpsu Robinsonovi. Úvod Vážený čtenáři,spíše než úplný seznam norských picích nádob z doby vikinské je tento krátký článek souhrnem typů malých picích nádob pro osobní potřebu a sumářem zdrojů, které můžeme použít pro bádání. Než se přesuneme k výčtu, musím zdůraznit, že můžeme rozdělovat mezi situace každodenní a ojedinělé ceremonie (například Andersen – […]

Brož z maďarského Székesfehérváru

Dne 6. května 2022 jsem měl možnost osobně ohledat jednu z nejhezčích raně středověkých broží z území Maďarska, která byla objevena na pohřebišti v Székesfehérváru (Stoličném Bělehradě). Ohledání proběhlo dopoledne v depozitu Muzea krále sv. Štěpána (Szent István Király Múzeum) tamtéž, a to za přítomnosti kurátorky Adrienn Schneiderné Horváth. Brož byla změřena a na tomto […]

Sekera „z muzea ve Falköpingu“

Zdravím Vás, přátelé! Jak asi víte, jsem velkým fanouškem seker a sbírám veškeré informace o raně středověkých sekerách. Tentokrát bych rád představil fascinující sekeru, která bohužel není na akademické půdě tak známá, ačkoli jde o pozoruhodný a cenný kousek. Pojďme se ni podívat! Sekera „z muzea ve Falköpingu“ (Paulsen 1956: 64, Abb. 25d). Sekeru publikoval […]

Zakázkový stojan na zbraně

S tím, jak se má sbírka historických zbraní a zbrojí rozšířila o velice cenné kusy, začal jsem logicky uvažovat o výrobě či koupi jednoho či více stojanů. Na stojan jsem měl následující požadavky: musí být rozebíratelný, aby bylo možné jej transportovat na trhy, akce či např. při stěhování. musí mít historický či historizující vizuál. musí […]

Použití „rybí kosti“ v Evropě v období 700-1200

Definice pojmu Vazby, které budeme v této práci popisovat, spadají do dvou kategorií a jsou odvozené od keprové vazby, což je jediná vazba, která má v základu úhlopříčné vzorování (Hoffmann 1964: 183-4; Jørgensen 1986: Fig. 3; Poppová Urbanová 2009: Obr. 21). První kategorií je tzv. hrotový či hrotitý kepr, který vznikne obrácením směru řádku do […]

Přilba z francouzské řeky Sommy

Při psaní Přehodnocení přilby z Yarmu jsme zmínili přilbu nalezenou v řece Sommě u města Abbeville. S takřka ročním odstupem, během kterého byla přilba znovu publikována tiskem, cítíme, že uzrál čas k vytvoření separátního příspěvku o této přilbě, která může představovat klíč k poznání větší skupiny přileb rozmístěných kolem Severního moře. Okolnosti nálezu, uložení a […]

Plechem omotaná topůrka severských seker

Následující text je navázáním na článek Plechem omotaná topůrka lotyšských seker, který byl na tomto webu publikován v první polovině roku 2022 a který mapuje lotyšské sekery omotané dlouhými a úzkými pásky. Níže prezentovaná práce pokrývá všechny zbývající plechové omotávky evropských seker z období 9.-11. století, které nacházíme v Norsku, Polsku, Rusku, Švédsku a ve […]

Kopí a sekera z velšského Caerwentu

Úvod Následující příspěvek prezentuje výsledky osobního ohledání kopí a sekery z velšské lokality Caerwent, které provedl reenactor Michael Hendry v muzeu v Newportu (Newport Museum & Art Gallery) dne 22.6.2021. Tyto výsledky porovnáme s dosavadní literaturou. Dle literatury byly oba předměty nalezeny při archeologickém průzkumu římského města Caerwent financovaném lordem Tredegarem roku 1910 (Ashby et […]

Štít ze španělského Liétoru

Při brouzdání španělskou literaturou jsme nalezli pozoruhodný a v zahraničí naprosto neznámý nález – raně středověký štít, který byl objeven roku 1985 v depotu militárií z Liétoru. Tento depot, který poskytuje unikátní vhled do válečné výstroje bojovníka 10.-11. století v Cordóbském chalífátu, dále čítal krátký meč, hrot kopí, ostruhy, udidlo a kovové aplikace z uzdečky. […]

Nánosek přilby ze Stromovky

V souvislosti s tvorbou Katalogu evropských přileb 9.-12. století jsem 24.11.2021 při instalaci nové permanentní výstavy Národního muzea ohledal obě přilby ze Stromovky. K mému překvapení nánosek není součástí expozice, a proto nemohl být ohledán. K jeho dokumentaci došlo 22.6.2022 v terezínském depozitu za přítomnosti kurátora Tomáše Sekyrky. V souladu s muzejními pravidly nebudu publikovat […]

Pokus o repliku přilby ze Stromovky

Sidney, 2010 Poznámka editora: Článek navazuje na autorův starší text Přilby typu Stromovka/Gnězdovo, který byl zveřejněn na stránkách Livinghistory.cz takřka před patnácti lety. Byť jde o příspěvek v některých aspektech zastaralý, což je s ohledem na stáří práce pochopitelné, stále je zajímavým podnětem k diskuzi a zaslouží si publikaci. Některé poznámky týkající se vycpávky (pevné […]

Návod na výrobu čepicohelmy

Následující návod je reakcí na četné otázky, které jsme obdrželi v souvislosti s přilbami, kterými je vybavena část naší skupiny a které používáme na akcích. Tyto přilby nazýváme čepicohelmy – jedná se o přilby, které z hlediska funkčnosti chrání před seky železnými zbraněmi, ale na první pohled nepůsobí jako železná přilba, nýbrž jako normální čapka. […]

Pouzdra na kopí raného středověku

Úvod do problému Lze předpokládat, že kopí raného středověku byla udržována ve velmi ostrém stavu (staroseverština dokonce zná slovo geirhvass, doslova „ostrý jako oštěp“; Jesch 2012: 680). Broušení břitů kopí představuje rozšířený fenomén, který není archeology akcentován a který lze jednoduše rozpoznat díky břitům, které nemají vypouklý nebo rovný tvar, nýbrž jsou vyduté. Tento tvar je natolik charakteristický, […]

Druhy dřeva na mečových pochvách

V návaznosti na dříve zveřejněný článek Druhy dřeva na rukojetích mečů jsme se rozhodli shromáždit publikované informace o druzích dřev použitých na raně středověkých pochvách. Tento detail je v publikacích často přehlížen coby nepodstatná nadbytečnost, maximálně je zmíněno několik málo exemplářů (Geibig 1991: 104-5; Hošek – Košta – Žákovský 2019; Kainov 2012: 53). Dosud nejobsáhlejší […]

Přilba z polských Gorzuch

Úvod V rámci přípravy Katalogu evropských přileb 9.-12. století jsme měli možnost osobně ohledat jednu z nejlépe zachovaných přileb typu Černá mohyla, pocházející z polské lokality Gorzuchy. Tříhodinové ohledání, které proběhlo v pondělí 9.5.2022 v budově Národního muzea v Krakově (Muzeum Narodowe v Krakowie) za účasti pracovníků muzea a fotografa Jánose Mestelléra (Kazár Bazár), pomohlo […]

Sekera z karelského Gromova

V posledních letech se na internetových fórech s železnou pravidelností objevuje stříbrem zdobená sekera, jejíž popisek ji označuje za „1000 let starou vikinskou sekeru“ (viz odkaz), případně za „vikinskou sekeru z 10.-11. století“ (viz odkaz). Obrázek, který sdílí mnoho zájemců o historické zbraně, kvůli absenci jakýchkoli doplňujících informací budí mnoho otázek, včetně té, zda nejde […]

Hroty kopí 9.-11. století s délkou přes 50 cm

Úvod Těžko bychom hledali zbraň, která by v minulosti byla tak důležitá a v současnosti tak přehlížená, jakou je kopí. Kopí raného středověku sloužilo jako primární formační zbraň a spolu se štítem a poboční zbraní (sekerou, mečem nebo jinou) bylo standardní výzbrojí. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení nosili raně středověcí muži do válek celý arzenál […]

Přilba z ukrajinské lokality Mokre

Úvod V rámci přípravy Katalogu evropských přileb 9.-12. století jsme měli možnost osobně ohledat jednu z nejznámějších přileb typu Černá mohyla, pocházející z ukrajinské lokality Mokre. Ohledání, které proběhlo v pondělí 28.3.2022 v budově Státního archeologického muzea (Państwowe Muzeum Archeologiczne) ve Varšavě za účasti pracovníků muzea a fotografa Jánose Mestelléra (Kazár Bazár), pomohlo upravit a doplnit některé dříve […]

Plechem omotaná topůrka lotyšských seker

Když jsme roku 2016 navštívili Národní historické muzeum v lotyšské Rize, spatřili jsme nám do té doby neznámé sekery s topůrky omotanými pásky ze slitiny mědi. Po řadě let bychom se rádi na tento problém podívali z akademického úhlu pohledu, sebrali všechen publikovaný materiál z území dnešního Lotyšska a vyhodnotili jej. Výsledky mohou být užitečné […]

Doplněk Androščukova katalogu švédských mečů doby vikinské

Od publikování Androščukova vynikajícího katalogu mečů vikinského Švédska, který byl nejprve zveřejněn v ruštině (2013) a posléze přepracován do angličtiny (2014), uplynula takřka dekáda. Během tohoto období došlo k nalezení či publikování nejméně sedmi nových mečů či jejich fragmentů. Současně jsme ve starší literatuře nalezli pět kusů, které nebyly do katalogu zahrnuty, a proto jsme […]

Prolamování a stupňovitý okraj nožových pochev

Ač jde o mimořádně zajímavé téma pro reenactory a řemeslníky, nože a jejich pochvy patří mezi akademicky přehlížený problém. S vědomím, že každý reenactor raného středověku používá přinejmenším jeden nůž, jsme se rozhodli otevřít otázku nožových pochev zdobených kováním s prolamováním a stupňovitým okrajem. Tento typ kování je poměrně četný v oblasti středního Švédska, Gotlandu […]

Přilba z polské Olszówky

Úvod V rámci přípravy Katalogu evropských přileb 9.-12. století jsme měli možnost osobně ohledat jednu z nejlépe zachovaných přileb typu Černá mohyla, pocházející z polské lokality Olszówka. Tříhodinové ohledání, které proběhlo v pondělí 28.3.2022 v budově Muzea polského vojska (Muzeum Wojska Polskiego) ve Varšavě za účasti pracovníků muzea a fotografa Jánose Mestelléra (Kazár Bazár), pomohlo […]

Zbroje z ukrajinského Černihiva

V 70. letech 19. století byly v Černihivu otevřeny dvě významné mohyly 10. století, které co do velikosti a bohatosti výbavy patří na samý vrchol a v prostoru staré Rusi se k nim obtížně hledá srovnání. Řeč je o slavných mohylách Černá mohyla a Gulbišče. V těchto mohylách byly kromě tří přileb nalezeny také tři […]

Pouzdro sekery z dánského Fribrødre Å

Součástí permanentní výstavy muzea v dánském Moesgårdu je od roku 2017 neobvyklý exponát, jehož si na fotkách povšimlo hned několik bystrých reenactorů – dosud neznámé pouzdro sekery. Organických nálezů tohoto typu obecně z raně středověké Evropy není mnoho, necelé tři desítky. Jelikož mě fanoušek projektu, který si nepřeje být jmenován, vybavil řadou snímků z mnoha […]

Zbroje z ruského Gnězdova

V následujícím přehledovém článku představíme dvě staroruské kroužkové zbroje z Gnězdova, které jsou obecně neznámé. Obě zbroje pocházejí z mimořádně velkých mohyl Дн-86/Серг-1901 a Оль-24/Абр-1905, které patří mezi deset největších mohyl celé aglomerace. Obě mohyly jsou datovány do 3. čtvrtiny 10. století a vykazují skandinávskou materiální kulturu. V minulosti byly obě zbroje zahrnuty do Kirpičnikovovy […]

Zbroj z ruského Kazazova

Jednou z nejzachovanějších a nepřehlíženějších zbrojí raného středověku je nomádská brň nalezená v Kazazovu. Je nejlépe publikovaným zástupcem z oblasti východního Černomoří a je jednou z mála evropských zbrojí, u které lze určit střih. Přesto zůstává obecně neznámá. Pozice Kazazova na mapě Evropy. Nálezová situace a datace Roku 1972 byl v sektoru I kazazovského mohylníku […]

Zbroj z norského Gjermundbu

Zbroj nalezená v norském Gjermundbu náleží mezi nejznámější brně raně středověké Evropy. Důvodem je jak dobré publikování v minulosti, tak skutečnost, že jde o jediný hrobový nález zbroje z evropského kontinentu po 8. století, pokud pomineme východní Evropu. Následující příspěvek je obecný výtah z publikované literatury. Pozice Gjermundbu na mapě Evropy. Nálezová situace a datace […]

Koruna hlavice meča z Păcuiul lui Soare

Păcuiul lui Soare je názov ostrova v lokalite Ostrov, v župe Constanța, na juhu Rumunska, v blízkosti hraníc z Bulharskom. Na týchto miestach v stredoveku stála pevnosť, ktorú vybudovali v rokoch 971 – 972 byzantínci. Mala slúžiť ako námorná základňa. V 11. storočí síce stráca svoj námorný význam, obývaná však zostáva až do prvej polovice […]

Zbroj z bulharského Mihailova

Níže představená zbroj patří mezi absolutní špičku raně středověké zbrojní produkce. Po konstrukční a materiálové stránce se vymyká všemu, co jsme si donedávna mysleli na základě známějších evropských brní. Přesto, že již byla publikována v angličtině, zůstává obecně neznámou. Pozice Mihailova na mapě Evropy. Nálezová situace a datace Nálezový kontext je opředen mnoha nejasnostmi. Nakolik […]

Zbroj z byzantského Chersonésu

Jedna z konstrukčně nejpozoruhodnějších kroužkovou zbrojí raného středověku byla nalezena v byzantském osídlení krymského Chersonésu. Veřejnosti je známa teprve od roku 2016, kdy byla publikována v ruštině. Doposud nebyla uvedena do zahraniční literatury. Pozice Chersonésu na mapě Evropy. Nálezová situace a datace Zbroj byla nalezena G. D. Belovem v byzantském městě Chersonésu roku 1949, a […]

Zbroj z polského jezera Lednica

Jednou z nejkompletněji zachovaných kroužkových zbrojí raného středověku je brň, která byla objevena v polském jezeře Lednica. Ačkoli byla mnohokrát publikována, v literatuře se v jiném než polském jazyku takřka nevyskytuje, a proto je vhodné zpřístupnit tuto zbroj zahraničnímu publiku. Dalším důvodem, proč si zbroj zaslouží pozornost, je skutečnost, že byla v nedávných letech odborně […]

Zbroj z maďarského Boršodu

Na počátku roku 2022 jsem byl upozorněn na nově publikovaný nález kroužkové zbroje ze staromaďarského hradiště Boršod (Borsodi földvár), který byl zveřejněn poprvé od nalezení roku 1990 (Wolf 2019: 23, 99-100). Jde o významný nález, který si zaslouží zveřejnění i v jiných jazycích. Zbroj dokazuje, že staří Madaři znali a používali kroužkové zbroje, o čemž […]

Zbroj z pražské Stromovky

Kromě svatováclavské zbroje, která je zřejmě nejlépe zachovanou kroužkovou zbrojí raně středověké Evropy, z Prahy pochází ještě jedna nepříliš známá a špatně publikovaná zbroj nalezená v bubenečské Stromovce. V následujícím textu si tento nález zběžně představíme. Autor článku dlouhodobě usiloval o možnost zbroj osobně prozkoumat, což se 22.6.2022 podařilo. Pozice Stromovky na mapě Evropy. Nálezová […]

Jak skladovat umění

Zdravím Vás, přátelé! Vítejte u dalšího dílu série ze světa sbírání umění. V následujícím nedlouhém článku se pokusím shrnout některé své poznatky ohledně transportu a skladování uměleckých děl, v mém případě obrazů. Jde o téma, o kterém by mohla být napsaná celá kniha, a článek je proto zkratkou cílenou na začínajícího českého sběratele, který nekupuje […]

Raně středověká brož z Netvořic

Nálezová situace Na počátku června roku 2021 jsme byli kontaktováni osobou blízkou detektoráři, který nalezl neobvyklý artefakt, jenž by rád konzultoval. Z přiložených fotografií bylo na první pohled patrné, že se konzultovaný předmět – brož se schematickou rytinou kříže a lidské tváře – výrazně liší nejen od obvyklých novověkých a recentních nálezů, ale také od […]

Hypotetická rekonstrukce nálezu avarské přilby ze Zlínska

V roce 2018 byl v rámci výstavy „Hledači ztraceného času“ na půdě Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně představen veřejnosti nález přilby a lamelové zbroje. Tento nález evropského významu byl učiněn detektoráři roku 2015 na prudkém jihozápadním svahu Rysova a následně putoval do rukou archeologů. Děkujme jim za to! Do dnešního dne je helma publikována pouze […]

Peněženka z Trelleborgu

Archeologický materiál týkající se tašek, brašen a peněženek z území historického Dánska ve vikinském období není rozsáhlý. Nejznámější příklady pracovních tašek pocházejí z Haithabu a Viborgu (Petersen 2005: 407-409, Fig. 24; Schietzel 2014: 265; Ulbricht 1978: Taf. 42.1-2; Westphal 2006: 80, Taf. 59.1-4; viz také článek Rekonstrukce „vikinské tašky“). Jmenovat můžeme nejméně dvě kování brašen (Jensen […]

Přilba z maďarské Pécse

Úvod V druhé polovině ledna roku 2022 jsem měl možnost osobně prozkoumat přilbu z maďarské Pécse, která patří mezi nejpublikovanější raně středověké předměty Maďarska a je jedinou přilbou 9.-12. století, která byla na území Maďarska nalezena. Ohledání proběhlo v dopoledních hodinách dne 21.1. v archivu Muzea Jana Pannonia (Janus Pannonius Múzeum) v Pécsi za přítomnosti […]

Raně středověká přilba typu Stromovka – Gnězdovo – Bojná ze sbírek státního zámku Kozel

Mgr. Pavel Macků, Archeologický ústav FF JU, mackup01@ff.jcu.cz Mgr. Veronika Pilná, Ph.D., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, pilna.veronika@npu.cz Věnováno PhDr. Vladimíru Gošovi, CSc. (*8. 9. 1942 – †15. 1. 2020). Publikováno se souhlasem redakce časopisu Archaeologia historica. Originál práce publikován v: Macků, Pavel – Pilná, Veronika (2021). An early-medieval helmet of the Stromovka-Gnezdovo-Bojná […]

Přehodnocení přilby z Yarmu

V 50. letech 20. století byla objevena přilba, jež v poslední dekádě hojně koluje mezi odborníky i reenactory – přilba z Yarmu. Když byla roku 2020 publikována, článek překvapil nepříliš propracovanou srovnávací částí, která přilbu až příliš křečovitě přisoudila době vikinské. V následujícím příspěvku bude předložen protinávrh zavedené Capleho teorii o původu z 10. století […]

Rozměry kontinentálních a skandinávských štítových puklic

Zatímco mečům, jejich rozměrům a anatomickým zákonitostem se věnuje ze strany akademiků i šermířů velká pozornost, totéž nelze říci o štítech, které stojí v ústraní, což je překvapivé zejména proto, že původně šlo o neméně důležité součásti vybavení. Jak je uvedeno v článku „Méně známé aspekty vikinského štítu“, výroba štítu si žádala desítky hodin přípravy […]

Řemeslníci #6

Vítám Vás u šestého dílu série Řemeslníci. Tentokrát bych ráda představila velmi zručnou reenactorku Beatu Sigridsdotter. Na scéně historické rekonstrukce není žádným nováčkem, od roku 2009 je členkou SCA Kingdom of Drachenwald a od roku 2016 také Medium Aveum Hollence. Welcome to the sixth part of the Craftsmen series. This time I would like to introduce a very […]

Řemeslníci #7

Vítám vás u dalšího článku ze série Řemeslníci, tentokrát bych ráda představila Are Pedersena, veterána norské reenactmentové scény. Rekonstrukci doby vikinské se věnuje od roku 1994 jako člen skupiny Borre Vikinglag ve Vestfoldu v Norsku. Co se týče technik výroby, je neskutečně všestranný a nebojí se zkoušet nové věci. Areho práci lze definovat jako detailní čtení originálů […]

Křesadlo z hrobu na III. nádvoří Pražského hradu

Na III. nádvoří Pražského hradu byl roku 1928 objeven hrob bojovníka, umístěný 50 cm pod povrchem. Jáma o rozměrech 292 × 154 × 78 cm byla opatřena výdřevou z dubových prken a byla překryta víkem z měkkého dřeva (Borkovský 1969: 136-7; Sláma 1977: 105). U nohou kostry se nacházelo malé vědro, u pravé nohy pak […]

Opasek z Frøylandu

Úvod Oproti švédským kusům patří norské opasky doby vikinské ke všeobecně špatně známým a zřídkakdy replikovaným nálezům. Případný zájemce, který se chce o tomto typu předmětů dozvědět více, je odkázán na kombinování více zdrojů poznání, mezi nimiž vynikají následující: Petersenova práce Vikingetidens Redskaper (Nářadí doby vikinské), která opaskům věnuje samostatnou podkapitolu (Petersen 1951: 490-500). Opaskové […]

Kroky k autentickému raně středověkému opasku

Níže předkládaný příspěvek je volným navázáním na článek Délka raně středověkých opasků a mapuje mou cestu k ideální reprodukci raně středověkého opasku i s chybnými odbočkami. Jako celek může sloužit coby doporučení pro ostatní, kteří si chtějí pořídit historický opasek. 15 let, 8 opasků Opasek patří mezi ty nejzákladnější části reenactorova kostýmu, které si člověk […]

Přilba z Lagereva

Během tvorby katalogu evropských přileb 9.-12. století jsem zahrnul také přilbu u baškiského Lagereva, která mezi východoevropskými akademiky a reenactory není zcela neznámá. Po odborné konzultaci s Adamem Kubikem a Oleksim Komarem, kteří přilbu datují na základě opaskového kování do 2. poloviny 8. století, jsem se rozhodl tuto přilbu z připravované knihy vyjmout a publikovat […]

Drátem omotané rukojeti nožů 9.-12. století

Věnováno Davidu Herdovi k narozeninám. Úvod Tento článek je navázáním na práci Drátem omotané rukojeti mečů 9.-11. století, která byla publikována na tomto webu v listopadu roku 2020. Důvodem vytvoření tohoto článku je jak informování reenactorské komunity, tak akademický zájem, který si klade za cíl: provést revizi tohoto typu předmětů. zorganizovat předměty podle země původu, […]

Multifunkční hřebeny z Birky

V nedávné době jsem byl svým sponzorem Michaelem Wellerem upozorněn na zajímavý nález z Birky, který jsem roky přehlížel a který má potenciál stát se poměrně populárním v reenactmentu, ačkoli do dnešního dne jsem neviděl jeho zdařilou reprodukci – multifunkční hřeben. Tento zajímavý nález bych chtěl v níže přiloženém článku stručně popsat, zmínit analogie a […]

Rekonstrukce „vikinské tašky“

V tomto nedlouhém článku se zaměříme na interpretace tašek, které jsou v rámci reenactmentu doby vikinské velmi rozšířené. Naším hlavním cílem bude komparace výpovědní hodnoty archeologických nálezů s běžným postupem, jak jsou tyto artefakty v aktuální době rekonstruovány nejen reenactory, ale také muzejním prostředím. Článek bude doplněn o pozdně středověkou a raně novověkou ikonografii, která […]

Počet evropských mečů 9.-11. století

Jelikož se často setkáváme s názorem, že meče raného středověku jsou raritní, výjimečně objevované nálezy, rozhodli jsme se vytvořit příspěvek, který by se pokusil odhadnout, kolik evropských mečů z období 9.-11. století ve skutečnosti známe. V akademické i reenactorské sféře jde o poměrně častou otázku, na kterou přitom neexistuje jednoznačná odpověď; pro akademiky jsou počty […]

Katalog evropských přileb 9.-12. století

S dotazem, kdy sepíšu svou první knihu, se pravidelně setkávám již drahnou řádku let, avšak myšlenka tento plán uskutečnit začala zrát až v posledních třech letech. Když jsem na počátku roku 2020 ukončil dosavadní pracovní poměr a díky pomoci sponzorů se osamostatnil, ukázalo se, že není dalších překážek a lepší čas pro vznik knihy se […]

Fragmenty kroužkového pletiva z Dánska

Úvod Nálezy raně středověkých zbrojí stojí v centru zájmu nejen mnoha akademiků a expertů na militárie, ale také několika tisíců reenactorů, kteří dychtivě přijímají informace o každém novém nálezu, kterým mohou podepřít své kostýmy. Ze skandinávských zemí, kterým je v těchto zájmových skupinách věnována velká pozornost, známe pro období 9.-11. století nálezy zbrojí jak z […]

Drátem omotané rukojeti mečů 9.-11. století

Úvod Obecně lze říci, že základem mečové rukojeti je řap, který je překryt organickou (dřevěnou, parohovou, slaměnou / lýčenou) nebo kovovou střenkou. Jak ukazuje následující schéma, zejména dřevěné střenky byly často kompozity a byly potahovány kůží, textilem, drátem či osazovány a prokládány odlitými objímkami a kroužky: Dřevěná či parohová rukojeť Omotaná kůží Omotaná kůží a […]

Průzkum přileb v reenactmentu 9.-11. století

Tomáš Vlasatý, Martin Zbránek; Marobud V průběhu roku 2020 jsme formou fóra Viking Gear na Facebooku oslovili více než 100 uživatelů helem z celého světa, kterým jsme položili 4 otázky: 1. Vaše země původu? 2. Váš typ přilby dle přiloženého obrázku? 3. Užívání řemínků (ano / ne). 4. Myslíte si, že brýlová přilba reprezentuje dražší […]

„Zaměstnancům platy, reenactorům zážitky“

Rada velitelům (nejen) raně středověkých skupin V posledních dvou letech jsem se věnoval sběru dat týkajících se vývoje českých raně středověkých skupin od roku 1998-2020. Tento materiál prozatím zůstává nepublikován, přesto bych rád využil možnosti zveřejnit několik cenných poznatků pomocí rad směřovaných zejména velitelům těchto skupin. Hlavním důvodem sepsání je série incidentů v rámci některých […]

Doba porogarská, aneb vhled do duše pár přátel

David „Bigoš“ Herda Ludwigs Franken, 2020 Jelikož konstruktivní kritika je ta nejlepší odezva, kterou jako moderní společnost máme, přijměte, prosím, tyto řádky jako podnět k diskuzi či k případnému osobnímu rozvoji. Rogar je událostí, která si klade za cíl být dostupnou akcí pro všechny – jak veterány a pokročilé, tak nezkušené nováčky. Za 13 ročníků […]

Obuv a další kožené nálezy ze Staré Ladogy

Je mi velkou ctí publikovat příspěvek Obuv a další kožené nálezy „Zemljanovo gorodišča“ ve Staré Ladoze, který je volným překladem, pořízeným fanynkou projektu Eliškou Korityákovou. Příspěvek si klade za cíl zmapování kožených nálezů ze Staré Ladogy z období raného středověku. Pevně věřím, že si čtení tohoto článku užijete. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi […]

Evoluce skandinávských dlouhých nožů

Dlouhé nože, akademiky i reenactory nazývané saxy či skramasaxy, představují do značné míry opomíjenou kapitolu raně středověké zbrojní tradice. Obecně největší popularitě se ve sledovaném období těší nože skandinávské, kolem kterých se však vinou absence literatury nabalují polopravdy a nepřesné informace. Tento neutěšený stav bychom rádi následujícím článkem uvedli na pravou míru. Naším sledovaným obdobím […]

Nošení mečů pod zbrojemi v 11. a 12. století

Několik ikonografických pramenů z oblasti dnešní Francie, Anglie, Dánska, Španělska, Švýcarska a Německa, datovaných do 11. a 12. století, vyobrazují zajímavý způsob nošení mečů v kombinaci s kroužkovou zbrojí. Oproti přepásání zbroje opaskem s mečem, které můžeme vidět poměrně běžně na vyobrazení 12. a 13. století a které se dnes obvykle reprodukuje, se pochva s […]

Metody zavěšení kroužkového závěsu na raně středověkých evropských přilbách

S pokusy o rekonstrukce raně středověkých přileb se pravidelně setkávám po dobu přibližně 15 let a sám patřím mezi vlastníky a časté uživatele těchto předmětů. Pozoruji, že během tohoto období došlo v našem poznání raně středověkých přileb k výraznému posunu, který byl způsoben jak rozvojem digitálního média, tak nástupem nové generace badatelů a vznikem nových sborníků […]

Přehodnocení peněženky z Gokstadu

Peněženka z honosného hrobu z norského Gokstadu (počátek 10. století) patří mezi nejčastěji rekonstruované předměty raného středověku a je prodávána mnoha desítkami výrobců po celém světě. Její navržená rekonstrukce však pro svou nejednoznačnost opakovaně přitahuje pozornost reenactorů. V tomto článku se na peněženku podíváme podrobněji a navrhneme novou interpretaci, která doposud nebyla realizována.  Dosavadní interpretace […]

Svícny z Gokstadu

Roku 1880 byl v norském Gokstadu prozkoumán jeden ze dvou nejvelkolepějších hrobů doby vikinské. Navzdory rozsáhlému souboru artefaktů, mezi nimiž drží hlavní příčku takřka kompletní plavidlo, byl celek dvojjazyčně vypublikován o pouhé dva roky později Nicolayem Nicolaysenem. Tato uspěchanost zapříčinila, že popis předmětů není detailní, což se vzhledem k postupné degradaci organických materiálů jeví jako […]

Druhy dřeva na rukojetích mečů

V rámci internetových diskuzí jsem byl dotázán, zda nedisponuji materiály, které by popisovaly druhy dřev použité na rukojetích mečů z 9.-12. století. Když jsem se probíral archeologickými materiály, s překvapením jsem zjistil, že tento detail je jen zřídkakdy zmiňován a chybí v monografiích. Proto jsem se rozhodl popsat 27 rukojetí z vymezeného období, u nichž […]

Zdobené hroty zo Svébmi obývaného priestoru Čiech, Moravy a Slovenska

Je mi velkou ctí publikovat příspěvek “Zdobené hroty zo Svébmi obývaného priestoru Čiech, Moravy a Slovenska“, sepsaný fanouškem projektu Dušanem Kováčem. Příspěvek mapuje germánské nálezy zdobených hrotů kopí z našeho území, které lze zařadit do 2.-3. století našeho letopočtu. Pevně věřím, že si čtení tohoto článku užijete. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo […]

Meč s pochvou ze sbírky Gay

Nové hodnocení jedné staré zbraně V 19. století byl u Paříže na dně Seiny nalezen meč z 9. století, který byl vybaven výjimečně dobře zachovanou pochvou a kováním. Celek, který v literatuře není příliš dobře známý, je zásadním nálezem pro pochopení širších souvislostí ohledně nástupu nových progresivních typů mečů, konstruování pochev a užívání karolinských kování. […]

Prívesky v tvare Donarovho kyjaku

Je mi velkou ctí publikovat příspěvek „Prívesky v tvare Donarovho kyjaku v období sťahovania národov so zameraním na prostredie Čiech, Moravy a Slovenska„, sepsaný fanouškem projektu Dušanem Kováčem. Příspěvek popisuje přívěsky ve tvaru kyje, které se vyvinuly z miniatur kyjů hrdiny Hercula a které byly užívány pouze v provinciích. Pevně věřím, že si čtení tohoto […]

Staroseverská literatura v češtině

Lingvista, archeolog a staroseverský nadšenec Ľubomír Novák vytvořil seznam staroseverské literatury, která byla přeložena do českého jazyka. Tento seznam může pomoci badatelům, studentům skandinávských jazyků a reenactorům, kteří se věnují rekonstrukci duchovní kultury starého severu. Audun ze Západních fjordů (In: Staroislandské povídky; přeložila Veronika Dudková, Dauphin 1999)  Býk Brandkrossi (In: Staroislandské povídky; přeložila Veronika Dudková, Dauphin 1999)  Darraðaljóð. Bitevní píseň (přeložil Jiří Starý; In: […]

Středověké evropské kostěné sekery

Při pročítání výtečné práce Petra Luňáka Velkomoravské sekery mne zaskočila věta „Zatímco dřevěné meče se v průběhu středověku občas objevují (…), dřevěné sekery mi nejsou známy. Snad bylo zbytečné takto všudypřítomný předmět napodobovat ve dřevě (…)“ (Luňák 2018: 108). Překvapila mne zejména proto, že z evropského středověku známe hned několik desítek kostěných a parohových seker. Abych zvýšil povědomí o […]

Brašna s křížem z Kyjeva

Při běžném procházení literatury jsem narazil na pozůstatky brašny, která se jeví jako natolik netypická, že jsem se rozhodl tento nález zpracovat formou samostatného článku v naději, že se dočká větší popularity mezi reenactory. Okolnosti nálezu a jeho obsah V letech 1997-1999 podnikl Archeologický institut Akademie věd Ukrajiny (Інститут археології НАНУ) expedici v prostorách Chrámu […]

Výběr velkomoravských lunic

Ve slovanském prostředí raného středověku získal šperk, který se v dnešní literatuře nazývá lunice, lunula či luneta, významné popularity. Aby internet nebyl zahlcen pouze několika málo modely, které jsou distribuovány e-shopy, rozhodl jsem se zveřejnit výběr velkomoravských lunic, ze kterých by si mohl případný zájemce udělat obrázek o variabilitě, skutečném vzhledu a doplňcích těchto šperků. Fotografie […]

Plechová pouzdra na sekery

Před takřka pěti lety jsme na tomto webu umístili práci „Organická pouzdra na sekery 9.-12. století“, která mapovala do té doby málo postihnutý fenomén ochrany ostří seker a která se mezi reenactory po celém světě dočkala velké popularity. Závěr této práce byl takový, že jsme byli v prostoru Evropy 9.–12. století schopni nalézt 25 pouzder […]

Peněženka z dánského Iholmu

V březnu roku 2020 jsem byl upozorněn na zajímavý nález dánské peněženky z 11. století, který dosud stál v ústraní a kterému nebyla věnována větší pozornost. Tento krátký článek přinese základní informace k celému nálezu a dosavadní pokusy o rekonstrukce. Okolnosti nálezu a jeho obsah Jedné neděle roku 1853 se nejmenovaný pracovník cihelny z dánského […]

Zdobená bradatice z Hořicka

V květnu roku 2019 byla v České Republice nalezena výjimečná militárie, která prozatím nebyla publikována tiskem – stříbrem tausovaná bradatice z Hořicka ve východních Čechách. V tomto příspěvku bychom tento nález rádi okomentovali, zasadili jej do kontextu středoevropské zbrojní tradice a jako první přinesli jeho digitální podobu, která lépe poslouží k docenění tohoto vzácného artefaktu […]

Řemeslníci #5

Zdravím Vás, přátelé! V pátém dílu série o řemeslnících si představíme jednoho z nejzručnějších šperkařů, kteří se věnují raně středověkému šperku – slovenského reenactora Pavla Francúza, který má s výrobou šperků více než dvacetiletou zkušenost. Jeho výrobky, které zdobí mnoho slovenských muzeí, jsou mezi československými reenactory vyhlášené pro svou věrohodnost a vysokou kvalitu zpracování. Greetings, […]

Slovanská sekera z Levého Hradce

Přeji Vám dobrý den! Rád bych představil dokument, který jsem připravil pro svého kamaráda Matěje Lachmana a který popisuje sekerku nalezenou v levohradecké aglomeraci. Příjemce dokumentu si na jeho základě si nechal zhotovit kopii, kterou používá při historické rekonstrukci. Pevně věřím, že jste si čtení tohoto dokumentu užijete. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi […]

Vikinské náramky z Gotlandu

Příspěvek, který níže předkládám, má za cíl zmapoval gotlandské náramky doby vikinské a zasadit do jejich kontextu malou, relativně uniformní skupinu náramků z Gotlandu, které se díky své zdobnosti staly jedněmi z nejznámějších a nejběžněji replikovaných vikinských šperků. Zřetel bude kladen nejen na obecné popsání exemplářů, ale rovněž na postup výroby takového šperku. Úvod do […]

Velkomoravské šupinové zbroje?

V nově vydaném sborníku Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa („Vyzbrojení a jezdecké vybavení 8.-10. století ve střední Evropě“), který představuje takřka deset let staré texty autorů, je možné nalézt některé pozoruhodné skutečnosti, které budou zajímat nejen českou, ale také zahraniční reenactorskou a badatelskou obec. Dva články, na které bych chtěl […]

Talíř ze Štětína

Vážení návštěvníci, vítejte u dalšího článku! Tentokrát bych Vaši pozornost rád nasměroval k nálezu, který je – nakolik je mi známo – unikátní a nemá žádné bližší paralely. Předmětem, který bych v tomto článku rád přiblížil, je talíř ze Štětína. Talíř ze Štětína. Stanisławski 2013a: Ryc. 12a. Fragment okraje dřevěného talíře byl nalezen v průběhu vykopávek […]

Řemeslníci #4

Vítám Vás u čtvrtého dílu série o řemeslnících! Tentokrát si představíme medailonek vynikajícího slovenského řemeslníka a šermíře Petera Kocúra, který se k reenactmentu dostal poté, co se zúčastnil archeologických vykopávek jako brigádník. V minulých letech se věnoval rekonstrukci vrcholně středověkého šlechtice, ale v tuto chvíli se zaměřuje na velkomoravské období. Welcome to the fourth part […]

Tři zajímavé velkomoravské meče

Velkomoravské období představuje, co se týče mečů, epochu, kdy se na našem území objevují velmi kvalitní meče typu X a Y, které dlouhou čepelí s navařenými břity, dlouhou záštitou a jednodílnou hlavicí předbíhají svojí dobu takřka o jedno století. Jejich nárůst je nepochybně spjat s jezdeckou elitou, která tyto meče preferovala z důvodu lepší funkčnosti […]

„Svět na dlani“

konstrukce a symbolika oválných broží Tento článek si klade za cíl uvést do českého jazyka problematiku skandinávských oválných broží. Popíšeme, o jaký typ artefaktu se jedná, jak byl používán, jaké jsou jeho výpovědní hodnoty a jak byl konstruován. Pomocí příkladů dobře zachovaných kusů naznačíme původní vzhled standardních typů. V neposlední řadě se budeme věnovat symbolice […]

Specifický typ moravského opasku

Zdravím Vás, přátelé i náhodní kolemjdoucí! V tomto článku bych rád otevřel vskutku fascinující problematiku, na kterou se dva roky připravuji, a sice specifický typ opasku, který se používal, nakolik je mi známo, ponejvíce na velkomoravských lokalitách. Tento článek si klade za cíl popsání tohoto typu a jeho základní charakteristiky, uvedení nejdůležitějších nálezů a představení […]

Řemeslníci #3

Vítám Vás u v pořadí třetího dílu série o řemeslnících! Tentokrát se zaměříme na výrobu mečů a představíme si svět mého přítele Jana Motyčky, který se již řadu let věnuje výrobě výborných zbraní pod jménem Elgur. Welcome to the third part of the Craftsmen series! This time we will focus on the production of swords […]

Řemeslníci #2

Vítám Vás u druhého dílu série o řemeslnících! V tomto díle se podíváme na práci mého letitého přítele Romana Krále, který se historické rekonstrukci ve nejvyšší úrovni věnuje přes deset let. Roman je zřejmě nejvýraznějším představitelem reenactora, který se věnuje Velké Moravě, tedy rekonstrukci proto-státního útvaru na území rozkládajícím u řeky Moravy  při moravsko-slovenské hranici. […]

Řemeslníci #1

Zdravím Vás, přátelé dob minulých! Již po dlouhou dobu jsem chtěl v život uvést sérii článků, která bude doporučovat kvalitní řemeslníky věnující se ranému středověku a která bude přibližovat jejich výrobky, vyráběné zpravidla na zakázku. S radostí oznamuji, že tento příspěvek je pilotním článkem takové série, a budu velmi nadšen jakoukoli odezvu z řad dalších […]

Přilby typu „Černá mohyla“

nové nálezy a problém původu Artem Georgievič Papakin, kandidát historických věd, asistent, Katedra dějin střední a východní Evropy, Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka, artempapakin@gmail.com Julia G. Bezkorovajnaja, vedoucí oddělení Středověké archeologie při Výzkumném oddělení pro zachování fondů, Národní muzeum historie Ukrajiny, slavianka_j@meta.ua Vladimír Michailovič Prokopenko, Ph.D., výzkumný pracovník, Ústav bioorganických a petrochemikálií, Národní akademie věd […]

Bota z Přerova, přelom 10./11. století

Zdravím Vás, přátelé dob dávno minulých! Dnes se na Vás obracím se předmětem natolik závažným, že si zasluhuje zpracování v samotném článku. Mým cílem není nic jiného, než uvést tento artefakt do širšího povědomí a nastínit možné konsekvence, které z něj plynou pro reenactorskou obec. Pozice Přerova na mapě střední Evropy. Roku 1984 začal archeologický […]

Méně známé aspekty vikinského štítu

Zdravím Vás, věrní přátelé historie a tohoto blogu, který rád poodhaluje zašlá tajemství a lesk minulosti! Po odmlce se vracím s článkem, který prezentuje nejen můj dvouletý sběr informací ve skandinávském prostředí, ale také vnáší do českého jazyka mezinárodní diskurz o podobách štítů v době vikinské a ukazuje práci mých přátel z řad vrcholových reenactorů. […]

Mannfall 2019: Polské plenění

„Když došli ke hradisku Hedči, hradčané a s nimi i vesničané, kteří se tam uchýlili, nemohli útoku knížete odolat. Vyšli mu tedy naproti se zlatým prutem na znamení, že se mu vzdávají na milost, a pokorně ho prosili, aby je pokojně i s jejich dobytkem a s ostatním majetkem převedl do Čech. Kníže jejich přání […]

Soukromá sekera z Kaliningradu

Na konci července roku 2019 mne oslovil dánský sběratel, který chtěl před koupí zkonzultovat několik kusů raně středověkých seker. Sekeru, kterou níže popisujeme, zakoupil na moje doporučení od soukromého sběratele z Německa, neboť u ní dle mého soudu byla nejmenší pravděpodobnost padělku. Pokud by se jednalo o padělek, byl by mimořádně dobře zpracován, a náklady […]

Kombinační typologie křidélek kopí

Když jsem před pěti lety napsal článek „O křidélkách na vikinských kopích„, netušil jsem, že se k problematice posléze vrátím a pod tíhou evidence své závěry opravím. Otázka křidélek je mezi bojujícími reenactory poměrně často probírána, zatímco odborníky je povšimnuta pouze okrajově. Obecně lze říci, že se jedná o časově i geograficky velmi rozšířený fenomén, […]

Amputace dolních končetin raného středověku a jejich protézy

„Kolskegg s sebou prudce trhl a sekl po Kolovi mečem s takovou silou, že mu usekl nohu nad kolenem.‚Dobrá rána, což?‘ zeptal se Kolskegg.‚Doplatil jsem na to, že jsem se nechránil štítem,‘ odpověděl Kol a nějakou chvíli stál na jedné noze a díval se na pahýl druhé své nohy.‚Nepotřebuješ se moc dívat. Je to, jak vidíš: noha […]

Skandinávské spony s korouhvičkou

Při badatelské činnosti jsem se dlouhodobě setkával se zvláštním typem předmětů, které se označují jako miniaturní větrné korouhvičky (šv. miniatyrflöjel, miniflöjel, něm. Miniaturwetterfahne, angl. miniature weathervane). Po mnoha letech jsem se rozhodl, že tyto zajímavé artefakty zmapuji a poskytnu českému čtenáři s komentářem a odkazy na literaturu. Článek byl v přepracované podobě publikován v tisku (Vlasatý 2023). […]

Možné funkce „Perunovy sekery“

V tomto článku se zaměříme na raně středověké miniatury seker, tzv. „Perunovy sekery“, kterým je v současné době ze strany reenactorů a novopohanů přikládána velká pozornost. Pokusíme se v hrubých obrysech nastínit nejstěžejnější práce, ze kterých je možné čerpat, a následně se podíváme na možnou funkci, která jistě vyvolá kontroverzi. Hned v úvodu je třeba […]

„Vilborg mne vlastní“

Runové nápisy na staroseverských přeslenech Článek, který Vám tímto způsobem předkládáme, je volným navázáním na články „Skald Þorbjǫrn vytesal runy“ a „Ryji runy léčby“, které vznikly v předchozích letech a které si kladou za cíl realisticky představit každodenní práci s runami v raném středověku. Tentokrát jsme si zvolili konkrétní skupinu ordinérního domácího nářadí – přeslenů – na […]

Vlněné vesty z Haithabu

V průběhu své kariéry reenactora doby vikinské se pravidelně setkávám s otázkou, jak efektivně čelit zimě v chladnějších ročních obdobích. Reenactoři se obvykle uchýlí k plášťům či kabátům, zatímco jakékoli diskuze o vestách jsou většinou již v zárodku ukončeny jako nepodložené. Proto bych na tyto diskuze rád zareagoval následujícím příspěvkem, který se snaží zmapovat problematiku […]

Délka raně středověkých opasků

V reenactmentu existují „pravdy“, které takřka nikdy nejsou zpochybňovány, i když by měly být. Říká se jim „reenactorismy“ a jedná se o sebepropagující mýty, kterých se dopouštějí nováčci i veteráni. V tomto článku se podíváme na jeden z nich, a sice na mýtus dlouhého opasku v raně středověké Evropě, a navážeme tím na práci německého […]

Organické přezky a nákončí

  Úvod Reenactoři, kteří se snaží o rekonstrukci raného středověku, jsou často konfrontováni s faktem, že i v těch nejbohatších lokalitách ve zhruba polovině všech hrobů nemáme náznaky opaskových komponentů. Absence jakéhokoli opasku se týká jak bohatě vybavených, tak méně nákladných hrobů po celé Evropě. Je samozřejmě možné, že opasky nebyly ukládány do hrobů. Tento […]

Ohlédnutí za rokem 2018

očima Tomáše Vlasatého   Drahý čtenáři, rok 2018 se chýlí ke svému konci a tímto bych Ti chtěl, čtenáři, poděkovat za důvěru, kterou jsi v tomto roce projevil webu, na kterém se právě nacházíme. Za rok 2018 vzniklo více než 25 článků, to znamená zhruba 2 články za měsíc, v jednom člověku a při naprostém […]

Středověké tříprsté rukavice

Při kompletování materiálu, jenž posloužil k sepsání článku o raně středověkých rukavicích, jsem shromáždil data k tříprstým rukavicím z 13.-16. století, které se interpretují jako pracovní rukavice. Jelikož se na poli rekonstrukce těchto období nepohybuji, otázal jsem se svých přátel, zda by uvítali podobnou sbírku materiálů. Byl jsem ujištěn, že žádná podobná neexistuje, a proto […]

Raně středověké rukavice

Raně středověcí lidé, stejně jako moderní populace, z různých pohnutek nosili rukavice. V tomto článku si ukážeme, jak raně středověké rukavice vypadaly a jaká byla jejich možná funkce. Podle materiálu KůžePod tento materiál můžeme zařadit kožené a kožešinové rukavice. Pravděpodobné fragmenty kožené palčáku, nález a rekonstrukce. Muzeum v Hjørringu, fotky pořídila Elin Sonja Petersen. Rukavice […]

Původ symbolu „vegvísir“

Po úspěšném článku o původu symbolu „kolovrat“ jsem byl osloven, abych vytvořil obdobný článek o symbolu, který mezi zájemci o severskou problematiku proslul jako „vegvísir“ (doslova Ukazatel cesty). V tomto případě je situace daleko jednodušší než v případě jiných symbolů. V následujícím krátkém článku si ukážeme, jaké významy se dnes symbolu přičítají a jaký je […]

Hledání původu „kolovratu“

Za více než desetiletí, během něhož se soustavně věnuji studiu raného středověku, se u mne vyvinul zvláštní cit pro odhalování dezinformací a napravování mystifikací, které kolují mezi laickou i odbornou veřejností. Ostatně jedním z hlavních účelů těchto stránek bylo vytvoření platformy, která by osvětlovala dílčí a často kontroverzní témata a zasazovala je do správného kontextu. […]

Jak sbírat umění

Tomáš Vlasatý, 2019tomas.vlasaty.92@gmail.com Zdravím Vás, drazí přátele! Na české umělecké scéně se aktivně pohybuji již několik let. Můj zájem by se dal shrnout tak, že se rád seznamuji se všemi jejími aktéry – umělci, galeristy, sběrateli, novináři, kritiky a tvůrci odborné literatury. Z prvotního rozčarování, které plynulo z neznalosti zákonitostí tohoto zajímavého odvětví lidské činnosti, […]

Kuronský meč ze soukromé sbírky

Na začátku září tohoto roku jsme Vám přinesli článek o soukromém meči s dřevěným jílcem, který patří do sbírky pana Dr. Lee Jonese (http://vikingsword.com). Na základě této spolupráce jsme se rozhodli zveřejnit další exemplář z jeho sbírky. Tentokráte jde o meč, který pan Jones zakoupil zhruba před dvaceti lety v anglickém starožitnictví. Při koupi si byl […]

Jakobssonovy principy jílců

Na revoluční práci Jana Petersena De Norske Vikingesverd (1919) navázala řada autorů, kteří se snažili Petersenovu typologii upravit, doplnit anebo nahradit vlastními schématy. Jedním z nich je Mikael Jakobsson, který ve své práci Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi (Stockholm, 1992) představil poněkud odlišný přístup. Na něj se nyní podíváme. Práce Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi [Válečnická ideologie a typologie vikinských mečů], […]

Omotání norských mečových pochev

Při samostudiu mečů z raně středověkého Norska jsem si povšiml, že se u značné části exemplářů zachovaly organické zbytky rukojetí a pochev. Jelikož se tyto komponenty obvykle nezachovávají, považoval jsem za užitečné tyto materiály shromáždit v ucelených článcích pro obohacení mečových zájemců. V tomto článku se budeme zabývat některými pochvami norských mečů z doby vikinské, konkrétně […]

Podoba rukojetí norských mečů

Při samostudiu mečů z raně středověkého Norska jsem si povšiml, že se u značné části exemplářů zachovaly organické zbytky rukojetí a pochev. Jelikož se tyto komponenty obvykle nezachovávají, považoval jsem za užitečné tyto materiály shromáždit v ucelených článcích pro obohacení mečových zájemců. V tomto článku se budeme zabývat rukojetěmi norských mečů z doby vikinské, nicméně […]

Pochvy jednobřitých mečů

Již nějakou dobu se pravidelně setkávám s dotazy, jak vypadaly pochvy raně středověkých jednobřitých mečů. Tyto otázky jsou legitimní a souvisí se zvýšeným zájmem o reálnou podobu raně středověké výzbroje, ale i s absencí literatury, která by se problémem zabývala. Moji pozornost si toto téma získalo ve chvíli, když si o něm skvělý mečíř a […]

K původu „svatováclavské přilby“

V prosinci 2016 byl ve středočeských Lázních Toušeň nalezen výjimečný meč Petersenova typu S, vyznačující se bohatou dekorací. Ačkoli se tento typ objevuje na lokalitách od Irska po Rusko, jedná se o první exemplář v České Republice. V rámci spolupráce s Jiřím Koštou a Jiřím Hoškem, kterým jsem pomáhal zmapovat analogie tohoto meče, jsem měl […]

Soukromý meč s dřevěným jílcem

V červenci roku 2018 jsem při sepisování článku o mečích opětovně navštívil stránky asociace Hurstwic (http://www.hurstwic.org/). Článek o vikinských mečích byl oproti starší verzi, kterou jsem pamatoval, rozšířen o nové obrázky. Jedním z nových obrázků byl nekvalitní záběr meče s dřevěnou rukojetí, který byl popsán jako tkací meč z doby vikinské. Byv zvyklý na tkací […]

Mannfall 2018 : Boj o knížete

„Vršovci, nenávistný rod a zlé pokolení, vykonali ohavný zločin, o jakém předtím po věky nikdo neslyšel. Jejich vůdcem a jaksi hlavou veškeré ničemnosti byl Kochan, zlosyn a člověk ze všech lidí nejhorší. Ten a jeho ničemní příbuzní přišli s knížecím synem Jaromírem na lovecké místo, jež se nazývá Velíz. Jakmile se jejich ničemnost rozpálila a […]

Lotyšská sekera ze soukromé sbírky

Již podruhé v roce 2018 jsem měl možnost zdokumentovat raně středověký artefakt. Tentokrát mi majitel sbírky několika předmětů, který si přeje zůstat v anonymitě, zapůjčil železnou sekeru. V následujícím článku bych Vás rád s touto sekerkou seznámil, poukázal na některé detaily a dotkl se rovněž problému nelegálních výkopů a černého trhu.   Popis artefaktu Do […]

Biografie meče

Mapování života meče ve středověku Tento článek z hluboké úcty věnuji drahému příteli Janu Motyčkovi. Prostředky vedení války v minulosti jsou nesmírně populárním tématem, které láká mnoho laiků i odborníků. Dramatické příběhy plné násilí jako lidé vyhledáváme, učíme se jimi a předáváme je dále. Tento modus se napříč historií příliš nezměnil, a tak se v kronikách či […]

Konstrukce raně středověkých seker

Raně středověké sekery náleží mezi populární nástroje, pokud však jde o kovové hlavy, nejsou vždy rekonstruovány věrohodně. Materiálem se dnes stává homogenní ocel. Poměrně velká část seker stylizovaných do raného středověku je vyráběna z výpalku vyřazeného z plechu, na který je navařen kus trubky coby oko sekery a břit je jednoduše naostřen. Raně středověké ukazují […]

Kotowiczova typologie seker

Zdravím pravidelné čtenáře i náhodné „kolemjdoucí“, kteří zavadili o tyto webové stránky. Tentokrát bych Vás rád seznámil s velmi propracovanou typo-chronologií seker, která byla nedávno publikována Piotrem Kotowiczem v jeho otištěné diplomové práci „Early Medieval Axes from Territory of Poland“ (2018). Pravidelní čtenáři ví či si mohli povšimnout, že se tématu raně středověkých seker věnuji […]

Jak se spalo v minulosti

Příklad staroseverských postelí a lůžkovin V reakci na množící se dotazy, jak raně středověcí lidé spali a jakých prostředků využívali ke kvalitnímu spánku, jsem se rozhodl sepsat průřezový článek, který by problematiku přiblížil českému čtenářovi. K bádání můžeme využít jak samotných archeologických nálezů, které se vztahují k velmi bohatým hrobům, tak písemných zmínek z rodových […]

„Je gombík knoflíkem?“

Návrh funkcí velkomoravského gombíku Tento článek není ničím jiným než příspěvkem do sto let staré diskuze, jakým způsobem mohly být využívány nejznámější velkomoravské šperky, tzv. gombíky. Pod pojmem gombík rozumíme kulovité, zpravidla kovové předměty s očkem, které jsou význačným projevem svébytného velkomoravského šperkařství (Lutovský 2001: 75). V současné chvíli známe přinejmenším 628 gombíků, které byly objeveny […]

Rebec z Haithabu

Mezi dřevěnými fragmenty z Haithabu byly nalezeny tři kusy hudebních nástrojů (Lawson 1984: 151–159; Westphal 2006: 83–84), které společně s kostěnými flétnami (Brade 1978) dotvářejí náš obraz o hudbě praktikované v tomto městě a ve Skandinávii obecně. V tomto článku se budeme zabývat jedním z nich – fragmentem, který je považován za nejstarší hmotný doklad smyčcových […]

Fragmenty obuvi z Birky

Dnes Vám, čtenářům, přinášíme exkluzivní překlad práce ruských reenactorů, kteří po detailním prozkoumání kožených nálezů z Birky navrhli rekonstrukci tamější obuvi. Původní článek můžete nalézt zde. Jedná se o velmi cenný nález, jelikož boty z vikinského Švédska téměř absentují a reenactoři se musí uchylovat k rekonstrukci bot z Ladogy, Haithabu nebo Yorku. Roku 2013 byl […]

Meče Petersenova typu G

V dalším dílu mečového seriálu jsem se rozhodl věnovat malé skupině vzácných a nepříliš rozšířených mečů, kterým je Petersenův typ G. Tento typ meče je mezi reenactory prakticky neznámý, zřejmě pro svůj netradiční vzhled či malé zastoupení. Cílem tohoto článku tedy bude uvést tento typ do povědomí českého publika, naznačit jeho rozšíření a anatomii. Meč […]

Ozdobné lemy kroužkových zbrojí

V posledních letech svého bádání jsem náhodně narazil na několik raně středověkých fragmentů kroužkových zbrojí, jejichž okrajové kroužky byly vyrobeny z neželezných kovů. Téma kroužkových zbrojí má mezi reenactory řadu fanoušků, a proto mne překvapilo, že jsem nebyl schopen dohledat žádnou ucelenou práci, jež by zpracovávala bronzové a zlaté lemy kroužkových úpletů. Z tohoto důvodu […]

Meče Petersenova typu W

V dalším článku o mečích bychom rádi představili doposud nepříliš známý Petersenův typ W. Nakolik víme, tento typ meče byl v České republice doposud rekonstruován pouze dvakrát. V následujícím článku tento zajímavý typ popíšeme, zmapujeme a odhalíme i jeho rekonstrukce. Popis Typ W označuje meč, jehož jílec má komponenty – tedy jednodílnou hlavici a záštitu – odlité z […]

„Z manažera archeologem“

Dokumentace detektorového nálezu středověkých šperků V životě každého člověka se občas naskytnou momenty, během kterých jedinec ohromením oněmí a není s to pochopit bizarnost okamžiku. Rád bych pravidelné čtenáře, jakož i náhodné badatele a zájemce o historii, seznámil s jedním ze svých zážitků, který byl takovým momentem. Jakožto milovník historie a zaměstnanec obchodu prodávajícím repliky […]

Meče Petersenova typu M

Jelikož řada vikinských mečů se vyznačuje dekorací, která kvalitní rekonstrukce značně prodražuje, byl jsem svými kolegy osloven, zda bych nemohl zveřejnit některé nezdobené kusy, které by bylo možné snadněji rekonstruovat. Moje volba padla na Petersenův typ M. Vzhledem k jednoduchosti má tento typ mezi skandinávskými meči četné zastoupení, a protože jde dnes o často přehlížený typ, […]

Slovanský štít z hradiště Lenzen

„V Praze se zhotovují sedla, uzdy a málo trvanlivé štíty užívané v jejich zemích.“Ibrahím ibn Jákub, 10. století S radostí toužíme čtenářovi přednést čerstvé informace, které k nám dorazily od německých kolegů Erika Panknina a Reinera Liebentrauta, a sice detaily ohledně štítu, který byl nalezen v západoslovanském hradišti Lenzen (Braniborsko). Před samotným popisem objektu je […]

Typologie amuletů Þórových kladiv

V tomto přehledovém článku představíme typologii amuletů Þórových kladiv, jak byla prezentována Jörnem Staeckerem roku 1999. Jak bylo řečeno v článcích „Přátelství s bohem“ a „Ryji runy léčby“, v době vikinské měla už jen zmínka nebo vyobrazení Þóra a jeho zástupných symbolů apotropaickou funkci: obrázek kladiva vyrytého na runovém kameni má stejnou funkci jako runové fráze „Þór […]

Meče s organickým jílcem

Pokud hovoříme o mečích, často si na základě naší zkušenosti či znalosti nálezů představíme kovové kusy s organickými, v drtivé většině dřevěnými rukojetěmi (zdá se, že se po pádu Západořímské říše parohové rukojeti objevují spíše sporadicky; viz MacGregor 1985: 165). Takto zkonstruovaný meč splňuje všechny nároky na bezpečnost a robustnost, která zajistí dlouhodobou funkčnost. Pokud odhlédneme od těchto standardních […]

Zdobené miniatury štítů z Birky

Drahý čtenáři, po krátké předvánoční odmlce se opět hlásíme s plodem spolupráce skupin Herjan a Marobud. Tentokrát jde o slovenský překlad studie Wladyslawa Duczka o štítových miniaturách z Birky. Práci jsme doplnili o aktuální informace a některé další zajímavé nálezy a paralely. „Kruhové prívesky zo strieborného plechu s razenými vzormi“ je práce, která se snaží ukázat […]

Interní soutěž skupiny Herjan

Slovenská skupina Herjan, jejíž jsem čestným členem, v minulých dnech přišla se zajímavou soutěží – a sice každý přihlášený obdrží pět stránek katalogu švédského Historického muzea (mis.historiska.se), ze kterých si může vybrat pět nálezů a ty okomentovat. Soutěž je jednoduchý mechanismus s přidanou hodnotou, který přiměje jednotlivé členy ke studiu nálezů. Jednotlivci se při této […]

Rozhovor s Petrem Matouškem

Zdravím tě, Petře, a děkuji, že sis na nás udělal čas. Myslím, že jsi člověkem, který má díky svým znalostem mnoho co říci. V úvodu bych tě požádal, zda bys mohl čtenáři představit sebe a svou tvorbu – kdo jsi, čemu se věnuješ a jaké metody a přístupy k tomu používáš. Ahoj. Předem děkuji za […]

Mannfall 2017

Přesuňme se, alespoň na chvíli, za neproniknutelné mlhy času do doby, kdy přemyslovské Čechy sestávaly jen z Prahy a okolních hradů v lesích, kdy se křesťanství svářelo s pohanstvím a kdy si pocestní nemohli být jisti téměř ničím. V oněch časech se do lesa poblíž hradiště Budeč vypravila kněžna na koni se svou loveckou družinou. […]

Kostýmové pasy

Drazí reenactoři, organizátoři, přátelé, dovolte nám prezentovat výsledek dlouhodobého mezinárodní projektu, který byl připravován v letech 2021-2022 a vyžádal si nemalé časové i finanční investice. Cílem projektu je nabídnout mezinárodní komunitě reenactorů tzv. generátor kostýmových pasů, tedy dokument, který výrazně usnadňuje tvorbu kostýmových pasů. Idea kostýmových pasů spočívá ve vytvoření krátkého souboru, který je digitální […]

Vápnatak 2017

Dva roky poté / Two years later Nacházíme se pod hřebeny Nízkých Tater na pastvinách lemovaných lesy. Kolem táborového ohně se točí ženy připravující jídlo, zatímco někteří muži poměřují své síly v taflu, jiní zápasí a trénují zbraněmi, další se myjí v chladné, zurčící říčce, a ostatní se psem pročesávají okolí. Nezaujatý pozorovatel by mohl […]

Průměrná výška starých Seveřanů

„Nikdy jsem neviděl dokonalejší postavy než-li jejich – jsou [vysocí] jako palmy.“Ibn Fadlan: Risala, § 80 Staré Skandinávce žijící v době vikinské a ve středověku si často představujeme jako vysoké, sveřepé jedince. Loď plná dvoumetrových, větrem zocelených válečníků je sice estetická a impresivní idea, ale před jakýmkoli konečným soudem bychom si měli položit otázku, zda […]

Lov sobů na Lendbreenu

Třebaže oteplování naší planety sebou nese mnoho negativních dopadů, archeologii poskytla tato globální hrozba přinejmenším jednu drobnou satisfakci – a sice možnost zkoumat nálezy, které byly ukryty pod ledem. Z toho důvodu svévolně vzniklo odvětví archeologie, jež hledá, vyprošťuje a konzervuje právě takové objekty ukryté pod ledovci, takzvaná glaciální archeologie. A ačkoli je toto odvětví […]

Báseň „Plot stromů mne obklopuje“

Tímto příspěvkem bych chtěl čtenáři prezentovat třetí staroirskou báseň (předchozími jsou „Dnes v noci je ostrý vítr“ a „Pangur Bán“), tentokráte „Plot stromů mne obklopuje“ (Domfarcai fidbaidæ fál). Jedná se o báseň zachovanou jako glosa v rukopisu MS 904 (f. 203-4) v St. Gallenu a datuje se k polovině 9. století. Popisuje pocity písaře/mnicha, který pracuje v lese […]

„Ryji runy léčby“

Runové modlitby a léčitelství starého Severu Po delší odmlce přináším především českým čtenářům nový článek, který bude volně navazovat na článek „Přátelství s bohem“, který pojednával o funkci figurek bohů nošených v brašnách. V tomto příspěvku se podíváme na jiné kultické předměty, a sice na kosti, tyčky a bronzové destičky s vyrytými léčebnými nápisy. Pevně […]

Rozhovor s Alexejem Ovčarenkem

Tento příspěvek je překladem interview, které dal Alexej Ovčarenko, ředitel agentury pro řešení historických projektů Ratoborci (Ратоборцы), Eleně Romašovové, reportérce deníku M24, před festivalem „Časy a epochy 2016“. Jedná se o shrnutí jeho myšlenek o minulosti, přítomnosti a budoucnosti ruského reenactmentu. Původní verzi rozhovoru můžete najít zde. „Historie se lze dotknout“ Elena: „Alexeji, proč se […]

Norské saxy a bojové nože

Po článcích o bojových nožích z Haithabu, Švédska a Ruska mám tu čest představit přehled norských dlouhých nožů doby vikinské. Každý exemplář je opatřen krátkým popisem a pokud možno obrázkem. Kromě nožů jsou rozebrány také pochvy. Článek je možné prohlédnout či stáhnout zde: English summary This article is a short summary of what we know […]

„Stříhat a česat“

úprava vlasů a vousů ve vikinské Skandinávii V tomto dlouho připravovaném článku se pokusím nastínit, jakým způsobem se ve Skandinávii doby vikinské přistupovalo k úpravě hlavového porostu. Jedná se o komplikovanou problematiku, kterou je možno zkoumat z nejrůznějších možných úhlů. Tento článek proto bude spíše shrnujícím úvodem a tokem mých myšlenek, který bude průběžně doplňován […]

O použití slov „viking“, „vikinský“

Při odkazování na aktivity raně středověkých Skandinávců 8.–11. století se běžně užívají slova jako „vikingové“ nebo „vikinský“. V tomto příspěvku se pokusím ukázat, že jde o poněkud zavádějící označení, která se někdy používají z důvodu úspory času a prostoru a z absence lepšího označení, zatímco jindy se z neznalosti používají zcela mylně. Začnu poněkud obecněji. České slovo […]

Sekery z Birky

Po dlouhé a náročné práci mohu čtenářům představit svůj nejnovější článek „Sekeru s sebou“: katalog seker z Birky, komentář a srovnání. Tato práce si klade za cíl popsat, jakým způsobem byly sekery chápány a používány, zmapovat všechny dosud nalezené sekery z Birky, typologicky je zařadit, v případě zahraničních seker správně určit provenienci, a srovnat soubor z […]

Rozhovor s Janem Kozákem

Minulý rok jsem měl možnost udělat rozhovor se svým přítelem Janem Kozákem, religionistou, šermířem, mnohostranně zručným a neuvěřitelně moudrým člověkem. Mgr. Jan Kozák PhD. vystudoval religionistiku a latinu na FFUK v Praze. Hlavní náplň jeho výzkumu tvoří komparativní indoevropeistika a lingvistika. Kromě staroseverské literatury se věnuje překladu Tolkienovy tvorby, grafice a výuce šermu. Janovu publikovanou tvorbu můžete nalézt zde: KOZÁK, […]

„Přátelství s bohem“

Některé amulety doby vikinské a jejich symbolika Ochrannými předměty a přívěsky doby vikinské se dlouhodobě zabývám a snažím se upozorňovat na jejich špatné používání v současném reenactmentu. Většina mužských reenactorů například používá pouze Þórova kladiva, která nejsou zhotovená podle předloh a kterým přisuzují různé významy – ve většině případů jde o symbol přináležitosti k jisté subkultuře (metal, […]

Držadla tašek

Dear readers, let me present the text about bag handles (bag frames or bag closures) from Haithabu. Below the first picture, you can find the original German text and English and Czech translations. In the end of the post, you can find the table that we prepared for you and that maps Scandinavian bag handles. Correct […]

„Na jídlo vydatné nezapomeň“

Jsem nesmírně poctěn, že mám tu čest nabídnout Vám zbrusu novou studii Zdeňka Kubíka „Na jídlo vydatné nezapomeň“, která volně navazuje na můj článek „Jídlo v mysli starých Seveřanů“. Zdeňkova studie je momentálně nejobsáhlejší prací, která se v češtině zabývá vikinským stravováním a která kromě analytické části obsahuje kuchařku. Pevně věřím, že jste si čtení tohoto dokumentu užijete. […]

Reportáž z Berlin Buckler Bouts 7

Můj kamarád Roman Král, který se mimo jiné věnuje rekonstrukci raně středověkého boje, se na podzim roku 2015 zúčastnil mezinárodního setkání šermířů bojujících mečem a puklířem Berlin Buckler Bouts 7. O zkušenostech nabitých na tomto setkání se rozhodl napsat inspirující reportáž, ve které můžete kromě jiného nalézt i teorii k použití vikinského štítu. Pevně věřím, že se […]

Organická pouzdra na sekery 9.-12. století

Sekery patří ve vikinském reenactmentu stále mezi oblíbené zbraně a nářadí. Často však na festivalech vídáme zbraně položené do trávy a odložené napospas rzi. Každý zálesák však musí potvrdit, že aby byla sekera stále ostrá a v dobrém stavu, je třeba nějaké pouzdro a zejména pečlivého majitele. Pouzdra na sekery jsem dlouho hledal, ale kromě […]

Reportáž z Battle of Hastings 2015

Minulý týden se na mne obrátil český reenactor Josef Král s otázkou, zda bych nezveřejnil jeho reportáž z Battle of Hastings 2015, kteréžto akce se zúčastnil. Ochotně jsem mu vyšel vstříc, a tak se nyní můžete začíst do nedlouhého článku o tom, jak vypadají raně středověké festivaly ve Velké Británii, co obnáší účast na nich a […]

Inspiromat #17, baltofinský bojovník

„Nevidím žádný smysl ve vlastnictví hezkého kostýmu, který nejste schopni obhájit před ostatními.“ Edvards Puciriuss V tomto dílu inspiromatu se podíváme na Edvardse Puciriusse, známého lotyšského reenactora a řemeslníka žijícího v estonském Talinnu. Byly to vlastně níže přiložené Edvardsovy fotografie, které ve mě vzbudily zájem o tvorbu inspiromatů, ale zaneprázdněný Edvards dlouho neměl čas si popovídat […]

Veslování – řízení, zvyky a ochrana

Je mi ctí, že mohu čtenářům těchto stránek nabídnout jedinečný článek mého přítele a zkušeného námořníka Dalibora Grimma, který má název „Veslování – řízení, zvyky a ochrana“. Článek volně navazuje na příspěvek „Plavba na lodi: historie a současnost“ a svým experimentálním přístupem je určen pro badatele, reenactory (budoucí veslaře) i všechny zájemce o jedinečný svět historické mořeplavby. Článek […]

Inspiromat #16, bojovník z Birky

The 16th part of so-called „inspiromat“ will be a little bit special because it is the first bilingual article I have written so far. We are going to meet impressive Swedish reenactor Fredrik Hellman, who kindly answered my questions. Fredrik calls himself „a free Viking“, which means that he is not a member of any group. […]

Inspiromat #14, varjag v Byzanci

Ve čtrnáctém dílu inspiromatu se podíváme na ruského reenactora Jevgenije Danilova, alias Hǫskulða, který si svým přístupem k rekonstrukci historie získal můj naprostý obdiv. Jevgenij pohází z Kursku. Spolu se svou ženou Julií Danilovovou vlastní výrobnu středověkých stanů a ručně šitých kostýmů, která nese jméno Familia Sartores. Historické rekonstrukci se věnuje již přes 12 let. Většinu tohoto […]

Inspiromat #13, norský šlechtic

Ve třináctém dílu si představíme muže mnohých kvalit, přátelského a zručného řemeslníka, velitele skupiny Marobud a mého dobrého přítele, který je v českém „vikinském“ prostředí dobře znám. Nejde o nikoho jiného než o Jana Zbránka, alias „Jóna“. Jan a jeho dvojče Jakub (Valgarð) se na české reenactorské scéně pohybují od roku 2007, respektive od roku 2010, kdy […]

Inspiromat #12, chazarský bojovník

Ve dvanáctém dílu inspiromatu zabrouzdáme do poněkud exotičtějších končin, a sice Chazarské říše. Podíváme se přitom na kostým ruského reenactora Alexandra Panaskina, který představuje chazarského bojovníka.  Alexandr pochází z ruského města Brjansk, je vůdcem skupiny Kvetun a historické rekonstrukci se věnuje od roku 2007. Živí se výrobou historických přileb, které můžete nalézt v níže přiložené galerii. Alexandr […]

Inspiromat #10, varjag

Jakožto velitel vojska nájezdníků na festivalu Wolin je jednou z nejdůležitějších postav evropské raně středověké bojové rekonstrukce. Těm, kteří měli možnost jej potkat, utkví v paměti nekompromisní pohled, náušnice, potetované tělo a svérázné vystupování. Na letošním ročníku „Wolinu“ jsem měl možnost vidět jeho odhodlání, kdy pobíhal za řadou a neustále pobízel a hnal nerozhodné bojovníky vpřed, až dosáhli […]

Inspiromat #9, velmož z Birky

V devátém dílu inspiromatu si představíme kostým mého přítele Pavla Voronina, jednoho z předních ruských reenactorů. Pavel, kterému se též přezdívá Gunnar, je vůdčí postavou skupiny NorraVind, která, kromě toho, že pořádá celou řadu diváckých i soukromých akcí, zapůjčuje své vybavení do muzeí. Pavel/Gunnar reprezentuje králova zástupce sídlícího v Birce, o němž píše Rimbert v Životě […]

Rozhovor s Jiřím Koštou

Dnes jsem měl možnost setkat se s Jiřím Koštou, předním českým odborníkem na problematiku raně středověkých mečů. Diskuze, která mezi námi proběhla, ve mě vzbudila zájem o tvorbu speciálních článků zaměřených na rozhovory s odborníky, řemeslníky a obecně zajímavými lidmi. Tento článek bude prvním z nich. Mgr. Jiří Košta je kurátorem sbírky raného středověku v […]

Sokolnictví vikinského období

Tento víkend jsem se svými příteli navštívil hrad Křivoklát, kde jsme měli možnost setkat se se sokolníkem, pohovořit o jeho práci a vyfotit se dravcem. V některých z nás zanechala tato zkušenost tak hluboký otisk, že jsem se rozhodl přeložit článek norského archeologa Frans-Arne Hedlunda Stylegara Viking Age hawking, který volně navazuje na můj příspěvek „Sokolnictví vendelského období“. […]

Přilba z Lokrume

Když jsem nedávno napsal článek o vikinských přilbách a uvědomil jsem si, že jsem zatím neviděl zrekonstruovaný fragment z Lokrume, nečekal jsem, že se repliky dočkám tak rychle. Můj běloruský přítel Dmitrij Chramcov (známý též jako Truin Stenja), zručný kovář a šperkař, o jehož variaci přilby z Tjele jsem již dříve napsal, vyrobil dle mého názoru zajímavou […]

Deset věcí, kterých jste si možná nevšimli na výšivce z Bayeux

Výšivka z Bayeux (nesprávně tapisérie z Bayeux) je jedním z nejzajímavějších skvostů středověkého umění. Byla vytvořena na konci 11. století a vyobrazuje události vedoucí k normanskému záboru roku 1066. Některé její výjevy se staly proslulými. Tvůrci však do výšivky zakomponovali nepatrné detaily, které běžný divák nemusí postřehnout. Zde předkládáme deset obrázků, které je třeba sledovat […]

Lamelové zbroje ze Snäckgärde?

Otázka lamelových zbrojí je populární jak mezi odborníky, tak mezi reenactory a laiky. Sám jsem se jí několikrát zabýval a shromáždil jsem odbornou literaturu. Tím spíše mě zaujaly prakticky neznámé nálezy z gotlandského Snäckgärde u Visby, které se sice nezachovaly, ale jsou popsány knězem Nilsem Johanem Ekdahlem (1799–1870), kterého lze mimo jiné nazvat prvním gotlandským vědeckým archeologem. […]

Inspiromat #8, žena z Birky

V osmém dílu inspiromatu se podíváme běloruskou reenactorku Olgu Mazenkovou, která je členkou klubu historické rekonstrukce Naglfar (КИР Нагльфар) a která vystupuje pod historickým jménem Alvitr. S Olgou si již nějakou dobu dopisuji, a proto vím, že rekonstrukci bere vážně, má nastudované materiály a kupříkladu si vyrábí vlastní stříbrný drát a nitě, ze kterých tká vynikající karetkové pásky. […]

Hrob Langeid 8

názorný příklad elitního norského hrobu ze začátku 11. století „Ale když později přední muži poznali, jak [je moc Óláfa Haraldssona] zbavuje svobody, odešli mnozí ze země, většinou ke králi Knútovi, a každý z nich předstíral jiný účel své cesty. Všichni však, kdo přišli ke Knútovi a chtěli vstoupit do jeho služeb, dostali plné ruce zlata. […]

Vikinské přilby

Téma vikinských přileb patří mezi populární a přitom neprobádanou kapitolu raně středověkého vyzbrojení. O problematiku se dlouhodobě zabývám, o čemž svědčí také mé články o fragmentech přileb z Tjele („Přilba z Tjele“) a Birky („Fragmenty přilby z Birky?“, „Další fragment přilby z Birky?“). Proto jsem se rozhodl sepsat ucelený článek, který by mapoval všechny doklady skandinávských […]

Baltské široké bojové nože

Při toulkách Pobaltím jsem v muzeích spatřil něco, co jsem pokládal za neuvěřitelné – masivní sekáče baltských bojovníků. Rozhodl jsem se, že o těchto nožích napíši krátký článek, který zařadím do série o raně středověkých bojových nožích. Mým cílem není tvorba katalogu všech nálezu, což by při mé neznalosti baltských jazyků byl nemožný úkol, spíše bych […]

Vikingovia

Před měsícem jsem byl osloven, zda bych nesepsal krátký text o době vikinské, který by mohl být uveřejněn v brožurách rozdávaných během festivalu Utgard 2015. Tohoto úkolu jsem se rád zhostil a organizátor festivalu, můj popularizační text přeložil do slovenštiny. Slovenský text si můžete přečíst či stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu: Český text si můžete přečíst […]

Ovinky nohou

Jakožto reenactor se pravidelně setkávám s problémem ovinek nohou. Je obvyklé, že se ovinky vyrábějí co možná nejlevněji – to znamená ustřižením několika proužků vlny, které se sešijí k sobě a obšijí, aby se nepáraly. Článek, který tímto prezentuji a který je překladem článku Petera Beatsona, ukazuje, že tento způsob není nejvhodnější, a názorným způsobem […]

Vápnatak s Herjanem

Minulý víkend, 26.–28. června 2015, jsem se zúčastnil soukromé akce Vápnatak, kterou pořádala skupina Herjan ve vsi Dolná Lehota na okraji Nízkých Tater. S celkovým počtem šesti účastníků (přičemž jeden z nich odjel v jejím průběhu) se jednalo spíše o komorní akci, a přestože by bylo zavádějící označit ji za dobovou či living history, myslím, že […]

Náhrdelník ze Senji

Roku 1905 byl na severonorském ostrově Senja (lze též objevit jako Botnhamn či Hillesøy) objeven velkolepý poklad, který sestával ze dvou masivních stříbrných náhrdelníků a dvou stříbrných řetízkových náhrdelníků se sekerovitými přívěsky a křížkem. Menší z masivních náhrdelníků vyvolal a dosud vyvolává velký zájem. Jeho unikátnost spočívá v tom, že má na spodní straně rozšířených plošek u […]

Nášlapní ježci

Při listování v publikacích o nálezech z Haithabu / Hedeby jsem narazil na zajímavost, o které jsem doposud věděl pouze málo – nášlapné ježky (lat. tribulus, česky též „vraní noha“, viz terminologii v Žákovský 2009: 115). V Haithabu bylo objeveno celkem osm kusů. Nášlapní ježci se obecně „skládají ze čtyř různě dlouhých a profilovaných ramen, která jsou uspořádána […]

Bojové nože z Haithabu

Čtenářům těchto stránek tímto předkládám další článek ze série o saxech neboli bojových nožích. V následujícím překladu se můžete seznámit s nálezy z Haithabu / Hedeby. Článek si můžete přečíst či stáhnout kliknutím na následující odkaz: Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se […]

Skandinávské mačky

Po celou dobu mého působení na scéně českého reenactmentu se pravidelně setkávám s problémem klouzajících bot. Někteří reenactoři mají gumové podrážky, ale – řekněme si to otevřeně – nejedná se o zrovna dvakrát dobové řešení. Jiní si nechávají podbít kožené podrážky kovovými hřeby, což také není ideální řešení, protože podbití není u skandinávských bot dochováno. Kožené […]

Ženský hrob z Ejstrupholmu

Tento příspěvek je překladem článku Spændende kvindegrav fra Ejstrupholm („Zajímavý ženský hrob z Ejstrupholmu“), který byl publikován Christinou N. Johansenovou na webových stránkách jejího vikinského blogu vikingebloggen.blogspot.com. Tento překlad jsem doplnil o další podrobnosti. Pojednává o hrobu významné ženy, která byla v 1. polovině 9. století pohřbena poblíž dánského Ejstrupholmu. Zájemce odkazuji na tento detailnější článek […]

Atgeirr – luštění vikinské halapartny

„Atgeirr – solving the viking halberd“ Summary This article comments the knowledge we have about Old Norse weapon called atgeirr (atgeir in modern Icelandic). Many experts and reenactors believe that atgeirr represents a weapon similar to a halberd or a bill. However, the thesis of Mr. McMullen, as well as my own research, points to the conclusion that […]

Raně středověká šídla

V poslední době jsem v publikacích a na internetu náhodně narazil na několik raně středověkých šídel, které ve mně vzbudily zájem o sepsání kratšího článku. Ten bych chtěl věnovat všem řemeslně zaměřeným čtenářům těchto stránek. V tomto článku se nechci zabývat přehledovým zpracováním všech nástrojů, které máme k dispozici z raně středověké Evropy. Namísto toho […]

O potřebě změny pravidel

Před jistou dobou jsem sepsal příspěvek „Stagnace českých historických akcí“, který vyvolal značnou pozitivní i negativní odezvu. Vyjadřuji v něm nesouhlas s rekonstrukcí, která se nezakládá na pramenech. Ve článku kladu důraz na to, že každý reenactor by měl podniknout svůj vlastní výzkum a přizpůsobit svůj kostým k danému roku a dané oblasti. Přestože mnohé myšlenky […]

Reportáž z Bitvy národů

Ve dnech 7.–10. 5. 2015 se na pražském Petříně uskutečnila Bitva národů (BOTN – Battle of the Nations) – setkání cca 30 týmů z celého světa, které poměřily své síly v extrémních bitvách. Jakožto vášnivý fanoušek-divák tohoto stylu boje jsem si událost nemohl nechat ujít a zúčastnil jsem se jí se svými přáteli. Tento článek představuje reportáž […]

Bojové rukavice – tehdy a dnes

Sepsal Roman Král, editoval Tomáš Vlasatý, 2015 Do předchozího článku „Ochrana končetin: tehdy a dnes“ nebyly rukavice zahrnuty, ačkoli z něj vyplývá, že raně středověcí bojovníci věnovaly ochraně svých končetin jenom málo pozornosti, a proto nejsme schopni zaznamenat jejich ochranné prvky. Na zmíněný článek navazuje příspěvek Romana Krále, který názorně ukazuje, jak by se mělo přistupovat k […]

Tác ze Špandavy

Můj kolega ze skupiny Marobud Tomáš Staněk mne požádal, zda bych mu neposkytl informace o takzvaném tácu ze Špandavy, který hodlá zreplikovat. Rozhodl jsem se, že o tomuto kusu věnuji kratší text, protože v našem prostředí nejde o příliš známý nález. Tác byl nalezen při vykopávkách ve slovanské pevnosti ve Staré Špandavě (Alt-Spandau), která je […]

Přilba z Tjele

Za pomoc srdečně děkuji Mogensi Larsenovi. Roku 1850 nalezl mladý farmář v lese Lindum Storskov u dánského Tjele neobvyklý nález – velký soubor kovářských nástrojů. Díky místním orgánům se sada dostala do kodaňského muzea, kde byla analyzována. Nález byl obšírněji publikován celkem třikrát, nejprve roku 1858 (Boye 1858), posléze roku 1939 (Ohlhaver 1939) a konečně […]

Amulet kladiva z Flekstadu

Norský detektorář Magne Øksnes se během letošních Velikonoc vydal na pozvání Nilse Flekstada na farmu Flekstad, která leží ve farnosti Kvam v kraji Nord-Trøndelag. A během následujícího hledání objevil stříbrný amulet Þórova kladiva. Celkově jde o 14. amulet kladiva, který byl nalezen v Norsku, přičemž jenom polovina z nich je vyrobena ze stříbra. Jedinečnost nálezu názorně demonstruje prohlášení archeologa Larse […]

Saxy a bojové nože z východní Evropy

Čtenáře těchto stránek bych rád upozornil, že jsem sepsal článek s názvem „Saxy a bojové nože východní Evropy“, ve kterém shromažďuji všechny známé informace o raně středověkých bojových nožích z území Ruska a Ukrajiny. V níže přiložené práci o 28 stranách můžete najít katalog staroruských saxů včetně rozměrů, fotek, nákresů a interpretace. Článek je možné […]

Další fragment přilby z Birky?

Po sepsání článku o možných fragmentech východní přilby z Birky („Fragmenty přilby z Birky?“) mne můj ruský přítel Pavel Voronin upozornil na další podezřelý fragment, který byl nalezen v oblasti tzv. Posádky (Garrison/Garnison; Bj 596). Pavel mi také poskytl své vlastní fotky, které pořídil ve Státním historickém muzeu (SHM) ve Stockholmu. To bylo téměř vše, co jsem […]

Hlazení a žehlení oděvu

Poslední rok se detailněji zabývám dobovým textilem a snažím se prokázat, že dobové oděvy byly módní, zdobené a udržované. Tento můj zájem mě přivedl také k deskám z velrybí kosti a skleněným hladítkům, které jsou často interpretovány jako žehlicí prkna a žehličky. Při pátrání na internetu jsem objevil aktuální práci Eva Isaksen Hvalbeinsplater fra yngre jernalder […]

Lyry ve staré Skandinávii

Již dlouhou dobu jsem příznivcem dobových lyr. Kromě sledování různých internetových videí jsem v průběhu let sesbíral materiály, které se týkají konstrukce a používání tohoto úžasného nástroje. Když jsem měl minulý víkend možnost vyzkoušet si hru na pokusnou rekonstrukci, znovu se ve mně probudila ona tajná vášeň a rozhodl jsem se, že si v budoucnu […]

Bojová a nebojová rekonstrukce

Nedávné okolnosti a článek „Na obranu nebojové živé historie“ ve mně probudily touhu vyjádřit se k podobě „vikinské“ rekonstrukce na území České republiky. Uvědomuji si, že důležitá je především stručnost a výstižnost, a proto se pokusím shrnout své myšlenky do jednoho krátkého a uceleného příspěvku. Zároveň bych rád řekl, že tento článek vyjadřuje pouze mé […]

Potištěné textilie ve východní Evropě

Již nějakou dobu se zabývám dobovou módou a možnostmi její rekonstrukce. Proto jsem byl uchvácen, když se na Facebooku objevila práce Savelyevy Ekateriny z Moskvy, která vyrábí překrásné potištěné hedvábné a vlněné kostýmy. Zároveň mi však vrtalo hlavou, zda je potisk textilií podložen dobovými prameny, nakolik byl rozšířený a zda je adekvátní při rekonstrukci raného středověku. […]

Výstava „Vikingové a Baltové : severská sága“

Čtenáře těchto stránek bych chtěl seznámit s výstavou „Vikingové a Baltové : severská sága“ (Викинги и Балты: Северная Сага), která probíhá od 7. února do 12. dubna v Národním historickém muzeu v běloruském Minsku. Nejobsáhlejším článkem o této výstavě, který jsem byl schopen nalézt, je ten, který na svém webu publikoval jistý „maystra“. Tento článek jsem se rozhodl […]

Nález ze Skaunu

Tímto článkem bych Vás chtěl seznámit s nálezem ze Skaunu, který se nachází v norském Sør-Trøndelagu. Dne 14. srpna 2014 se 34letý detektorář Magnus Meistad, který je členem Detektorářského klubu z Trondheimu (Trondheim Metallsøkerklubb), vydal do vsi jménem Buvika, ve které v mládí vyrůstal. Vytipoval si lokalitu na pozemcích farmáře Arnta Olstada, kde chtěl kolem nově registrované mohyly hledat mince. Na kopci Mannsfjellet, asi […]

Tuniky se čtvercovými výstřihy

Pro všechny, kteří rádi zkoumají a rekonstruují raně středověké odívání, jsem přeložil článek „Square Neck Tunics“, který napsal Gavin Archer v roce 2013. Archer se velice podrobně věnuje otázce původu těchto tunik, jejich dataci, kontinentálním paralelám, lemování a zapínání výstřihů a konečně jejich rekonstrukci. Přestože ukazuje, že šlo o etablovanou součást anglosaské módy, zmiňuje také, […]

Zatmění Slunce roku 1030

Již od mládí jsem nadšencem do astronomie, a přestože jsem se nerozhodl věnovat tomuto oboru, rád se k němu vracím. Zejména mě pak zajímá, jakým způsobem byla chápána kosmická tělesa a astronomické jevy v minulosti. Pokud je o dobu vikinskou, dobových popisů o pozorování nebe je málo (viz např. tento článek), i když nemůžeme pochybovat […]

Experiment – bojový kabátec

Napsal Abe, Gunnar Vzhledem k tomu, že se mě už asi osmý člověk zeptal na můj bojový kabát, rozhodl jsem se sepsat krátký článek o tom, jak jsem jej dělal, z čeho jsem vycházel a jakou s ním mám zkušenost. Několik sezón jsem bojoval v prošívanici, taktéž vlastní výroby, která byla ušita z několika dek a […]

Úvod do staroseverských podzbrojí

Na žádost mnoha reenactorů, kteří se zabývají raně středověkým bojem, jsem se spolu se svými kolegy Romanem Králem, Janem Zajícem, Janem Bělinou a dalšími rozhodl sepsat článek, který by poskytoval obsáhlý komentář k užívání podzbrojí a textilních zbrojí raného středověku. Vzhledem k tomu, že neexistuje jediný archeologický nález, jsme nuceni složitě spekulovat a vycházet z […]

„Skald Þorbjǫrn vytesal runy“

aneb vznik runového kamene Během listování v odborných publikacích jsem náhodně narazil na článek, který mne velice zaujal. Jeho název zní „Majzlíkem nebo perlíkem : Jak byly ryty runy?“ (Med mejsler eller pikhammer : Hvorledes blev runer ristet?) a byl sepsán dánským archeologem Olem Thirupem Kastholmem Hansenem ve spolupráci s kameníkem Erikem Sandquistem, který se specializuje […]

Sokolnictví vendelského období

(Tento text reprezentuje článek, který jsem před dvěma roky napsal pro projekt Vendel. Přestože jsem od sepsání narazil na mnoho doplňujících údajů ohledně raně středověkého sokolnictví, s hlavními body tohoto článku dodnes souhlasím a myslím, že vystihuje také sokolnictví doby vikinské [na které poukazují řídké výjevy na runových kamenech či četné básnické opisy jako „velitel […]

Franská výzbroj ve Skandinávii

Při psaní článků se několik let průběžně setkávám s úryvky naznačujícími dovoz franského bojového vybavení do Skandinávie. Proto jsem se rozhodl tyto úryvky sebrat a okomentovat je. Na úvod je třeba ještě říci, že podobný článek již existuje (Valerie D. Hampton – Viking Age Arms and Armor Originating in the Frankish Kingdom), ale domnívám se, že je příliš […]

„Dobrodruh a pecivál“: klíč ke staroseverské mužnosti

„Nebezpečí je koření života a člověk občas musí zariskovat. Právě proto stojí za to žít.“ Anthony Hopkins, V zajetí rychlosti (2005) Často se sám sebe táži, čím je studium doby vikinské prospěšné a co si z něj může odnést obyčejný člověk 21. století. Jistě, člověk pochopí souvislosti, nahlédne do života předků a může se pokochat […]

Paraziti v době vikinské

Roku 2015 jsme měli možnost se na internetu dočíst, že dánští vědci zveřejnili studii (Søe et al. 2015), která je interpretovaná tak, že „vikingové z Viborgu trpěli střevními parazity, které jim způsobovali velké bolesti a které možná stáli za jejich nadměrnou agresivitou“ (Mirror 2015). K tomuto názoru bych se rád vyjádřil, i když nejde o […]

Osvětlení v době vikinské

„Šťastní jsou lidé, kterým je dopřáno sedět u ohně.„Sága o Grettim, kap. 38. „Oheň je nejlepší            pro syny lidía jasný sluneční svit,zdraví pro toho,              kdo umí ho získat,aniž s hanbou by žil.„Výroky Vysokého, strofa 68. V České republice 21. století si stěží umíme představit […]

Seveřané ve Španělsku?

Od března roku 2014 se objevují zprávy, že se na jedné galicijské pláži (mezi obcemi San Román de Vale a O Vicedo) po bouřce objevily dvě vyplavené rulové kotvy (127 a 66 kg) a nejméně padesát pazourkových balastových kamenů, které mohly pocházet ze severských lodí. Kameny byly vyplaveny na pláži, na které se nachází mohylovitý útvar; […]

Bývanie na Bojnej

aneb cesta na Slovensko a zase zpátky Vždycky jsem zastával názor, že chceme-li pochopit ducha a mentalitu jisté dějinné doby, je třeba se podívat do dobových obydlí a pokusit se v nich žít. A při reenactmentu toto platí dvojnásob; drtivá většina historických akcí se odehrává v polním ležení, které ovšem osekává dobový život. Mnoho skupin se toto […]

Mořští netvoři ve světle pramenů

„Vídávány bývají také v Islandu na vodách potvory náramně hrozné, kteréž se lidem ukazují, a často ti, kteříž je spatřují, sotva pro hrůzu při životu zachováni bývají.“ Daniel Wetter : Islandia aneb krátké vypsání ostrova Islandu, rok 1613 Ve svém článku o vikinských plavbách jsem se snažil vystihnout základní praktické informace k cestování na dobových plachetnicích, přesto jsem […]

Několik poznámek k používání „širokých seker“

Jestliže v podnázvu těchto stránek stojí „Vikingové, reenactment a věda“, pak tento článek bude rozhodně patřit mezi ty, které reenactment zásadním způsobem ovlivní. Za poslední rok jsem totiž odbojoval několik bitev s obouruční sekerou (tzv. danaxem) a pln dojmů jsem se rozhodl napsat tento článek, kterým bych chtěl nabourat či upravit tradiční vidění reenactorů, podle […]

Raně středověká kladiva

V článku „Železo a kámen v kosmologické perspektivě“ jsem zmínil, že kovářství a znalost zpracování železa bylo ve staroseverské společnosti chápáno jako důležitý kulturní výdobytek, který pomáhá definovat Miðgarð. Důležitost kladiva jakožto prostředníku a nástroje umožňujícího tuto řemeslnou činnost je podtržen v mýtu: bůh Þór, který ztělesňuje fyzickou sílu člověka, má jako atribut právě jednoruční kladivo, které […]

Návštěva výstavy v Berlíně

Před několika měsíci jsem čtenáře informoval o výstavě „Vikingové – život a legenda“ (Vikings: life and legend), která byla dříve vystavena v Kodani (od 22. června do 17. listopadu 2013) a Londýně (od 6. března do 22. června 2014) a která je v současné době umístěna v Berlíně (kde bude vystavena do 4. ledna 2015). Výstava se díky […]

Cesta do Valhally: život a smrt staroseverských elit

S veškerou svou úctou a respektem věnuji tento článek svému věrnému příteli Kryštofu Haldovi. Valhalla. Síň padlých bojovníků, která se stala synonymem pro poslední místo odpočinku hrdinů. V populární literatuře a filmech se její jméno skloňuje ve všech pádech, zatímco odborná literatura podává suchý religionistický obraz, který se, alespoň pokud je mi známo, příliš nevyjadřuje […]

Nohavice v době vikinské

Úvod V médiích a popularizační literatuře panují tendence vyobrazovat středověk jako dobu hrubosti, surovosti a jednoduchosti. A o době vikinské toto platí dvojnásob. Těžko bychom v laické veřejnosti hledali člověka, který by si staré Seveřany v době vikinské spojoval s čistotou, komfortem a zdobeností. Opak je však pravdou, jak si můžeme ukázat právě na příkladu nohavic. Různé […]

Sekery s proděravělou čepelí

V České Republice a zejména zahraničí se často setkáváme se sekerami, které mají netypický vzhled – střed čepele je vyříznutý do tvaru trojúhelníku a v některých případech vyplněný křížovitým nebo kladivovitým výstupkem. Tento oblíbený tvar seker opakovaně vyvolává debaty ohledně autenticity, a proto jsme se rozhodli shromáždit známé informace do jednoho souhrnného článku, jehož hodnota […]

Bubnování ve staré Skandinávii

Úvod Ačkoli nehraji na žádný hudební nástroj, nejvíce jsem vždy tíhl k bicím nástrojům. Před několika dny jsem měl možnost vypůjčit si od svého kamaráda repliku šamanského bubnu. A protože jsem nedávno napsal článek o používání trubek a rohů ve staré Skandinávii, rozhodl jsem se využít svých zdrojů a prozkoumat, jestli byly v době vikinské používány […]

Transport tekutin

Transport a uskladnění tekutin patří k nejpalčivějším problémům, se kterými se při rekonstrukci jakéhokoli období setkáváme. Archeologických dokladů je poskrovnu a výroba soudku či čutory vyžaduje zručnost, protože jinak bude výrobek protékat a nebude použitelný. Pro člověka žijícího ve 21. století je pochopitelně jednodušší a finančně dostupnější, když naloží do auta sud s pivem a PET-lahve s vodou, […]

Barvené oblečení

V tomto článku bych čtenáři rád prezentoval překlad zajímavého článku Thora Ewinga ‘í litklæðum’ – Coloured Clothes in Medieval Scandinavian Literature and Archaeology (originál zde). Pevně věřím, že jste si čtení tohoto dokumentu užijete. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a […]

Přednášky o Birce

Tímto článkem bych čtenáři rád prezentoval dvě své přednášky o Birce, které jsem přednášel roku 2013 a 2014 slovenské skupině Herjan. První přednáška se zabývá Birkou samotnou, reáliemi a historickým kontextem, zatímco druhá se zabývá Birkou a jejími kontakty s východní Evropou. Birka – úvod a kontext Birka a východní Evropa Útok na Birku Zánik […]

Hnefatafl jako bitevní simulátor

Hru hnefatafl nemusím v našem prostředí detailně představovat, protože je mezi reenactory i „laiky“ poměrně známá a na českém internetu o ní existuje několik solidních článků (např. zde a zde). Proto bych se v tomto článku rád pozastavil pouze nad jejími pravidly a možným významem pro samotné staré Seveřany. Nerad bych čtenáře zatěžoval složitými detaily, ale je […]

Signalizace v boji: trubky a rohy

Úvod Minulý týden jsem se setkal se slovenským amatérským řezbářem a hudebníkem Filipem. Během naší konverzace mi ukázal své výrobky, mezi kterými byly také dřevěné, zhruba půlmetrové trubky, které byly vyrobeny rozpůlením, vydlabáním a následným slepením. Okamžitě se mi takové řešení zalíbilo a řekl jsem si, že je to dobrá alternativa k troubicím rohům. A to […]

Vikinské šicí potřeby

Rád bych Vám prezentoval překlad článku o vikinských potřebách k šití. Původní článek sepsala Rebecca Lucas a je k dispozici online. Autorka stručně informuje o ženském vybavení, mezi které patřily nůžky, nože, jehly a jehelníčky, zřejmě také náprstky, vřetena, motovidla a truhly, krabičky a košíky, ve kterých se předměty uchovávaly. Překlad článku si můžete stáhnout prostřednictvím […]

O křidélkách na vikinských kopích

Tento článek byl významně rozšířen v článku Kombinační typologie křidélek kopí. Jako reenactor se s replikami kopí s navařenými křidélky (také nazývanými karolinská kopí) setkávám po celou svou „historickou“ kariéru a poslední dva roky jsem i hrdý majitel jednoho kusu této zajímavé zbraně. V souboru zbraní jde o poměrně častý nález. Jeho původ byl předmětem polemik, dnes […]

Plavaní u starých Seveřanů

Plavání je činnost stará jako lidstvo samo a čtenáři může přijít poněkud zvláštní, že jsem se o podobném tématu rozhodl psát. Byl jsem totiž konfrontován s názorem, že staří Seveřané v době vikinské neplavali. Jako argument přitom slouží názor, že v chladné vodě nelze plavat. A k tomu bych se rád krátce vyjádřil. Množství staroseverských slov, […]

Félag aneb „pokládání peněz“

„Jest dobře míti společenství [félag] s králem.“ Sága o Egilu Skallagrímssonovi, kap. 18. (Saga o Egilovi, synu Skallagrímově. Přel. Karel Vrátný, Praha 1926: 41) „Není vždy nutné          dávat náramný dar. I za málo možno získat vděk. Kousek chleba          a skloněný kalich mi druha [félagi] daroval.“ Výroky Vysokého, strofa […]

Kámen z Röku

Kámen z Röku (Ög 136) není třeba nijak dlouze představovat, protože se jedná o velice známý kámen, zřejmě nejznámější ze všech. Nápis na tomto kameni, který byl vyryt někdy okolo roku 800, je nejstarším a nejdelším nápisem zaznamenaným v mladším fuþarku. Obsah textu je však komplikovaný, existuje několik čtení a jistí si nemůžeme být ani funkcí textu, protože […]

Štítonošky a bojové ženy

Polský archeolog Leszek Gardeła nedávno publikoval svůj nový článek ‚Warrior-women‘ in Viking Age Scandinavia? V něm popisuje jak hroby obsahující ženské kosterní pozůstatky společně se zbraněmi, tak písemná svědectví o reálných i nadpřirozených bojových ženách. Podle mého názoru tento článek perfektně reflektuje současné tendence v rekonstrukci (není žádné tajemství, že se Gardeła dříve věnoval reenactmentu), které jsou ovlivněny prezentací […]

Jídlo a stravovací návyky

Problematika dobového jídla patří při rekonstrukci vůbec k těm nejzákladnějším. Z toho důvodu jsem se rozhodl sepsat článek, který by mapoval nejen jídlo, které bylo dostupné různým vrstvám staroseverské společnosti, ale také stravovací návyky. Myslím, že úroveň dobovosti stravování je na českých historických akcích solidní (samozřejmě nelze nakázat jednotlivcům, co mají jíst; nakonec vše záleží na […]

Ochrana končetin: tehdy a dnes

Každý dnešní bojovník má potřebu chránit si ruce a nohy, které potřebuje ve svém reálném životě. Přesto se domnívám, že je možné chránit si je dobovým způsobem a neuchylovat se k replikování předmětů, které nemají předlohu v archeologických nálezech. Mnoho lidí dnes nosí pod kalhotami chrániče kolen, které nejsou vidět a zároveň poskytnout dostatečnou ochranu. […]

Plavba na lodi: historie a současnost

Minulý rok jsem se zúčastnil vikinského festivalu ve Wolinu a po skončení festivalu jsem s dalšími 14 novodobými vikingy absolvoval pětidenní plavbu na replice oseberské lodi (replika 1:2) patřící skupině Flota Jarmeryka (která je také autorem doprovodných fotek). Chtěl bych se s vámi podělit o své jedinečné zážitky, které chci konfrontovat s dobovými popisy plaveb. Na úvod […]

Praporce doby vikinské

Ačkoli otázka praporců byla již dříve shrnuta, byl jsem požádán, abych sepsal článek, který shrnuje dohromady všechny informace, které máme, aby bylo možné vytvořit co nejvěrohodnější rekonstrukci. Zároveň si řekneme také něco o symbolice staroseverských praporců. Jsem si vědom pouze dvou vyobrazení vikinských praporců a několika literárních popisů (zájemce o literární popisy praporců odkazuji na tento článek). […]

Norské obranné majáky

Včera, když jsem projížděl Českým středohořím, mne zaujal pohled na tamější hrady, jejichž ruiny dodnes stojí na některých kopcích. Má bujná fantazie si z tohoto krásného panoramatu vzala inspiraci. Půvabná scenérie mi připomněla Tolkienovskou Středozemi a gondorské majáky, ale také norské obranné majáky postavené králem Hákonem Dobrým, ze kterých se Tolkien musel inspirovat (nebo je možné, že […]

Železo a kámen v kosmologické perspektivě

Při pročítání knihy Jense Petera Schjødta Initiation between Two Worlds; Structure and Symbolism in Pre-Christian Scandinavian Religion jsem narazil na zajímavou pasáž (str. 237) ohledně používání železa a kamení ve staroseverské mytologii. Nejsem sice religionista, ale přesto se pokusím k tomuto tématu nějakým způsobem vyjádřit. Na první pohled je patrné, že zde máme co dělat s otázkou […]

Ženská postava z Revninge

Minulé pondělí (2.6.) byl na stránkách Archeologie na dosah zveřejněn můj článek o nedávném dánském nálezu. Článek můžete nalézt na této internetové adrese: http://www.archeologienadosah.cz/o-archeologii/dejiny-oboru/vyznamne-nalezy/zenska-postava-z-revninge Necelých 14 dní po umístění do muzea a zveřejnění nálezu se již objevují první rekonstrukce na prodej. Můj známý a kolega Jan Bana vyrobil jejich poměrně zdařilé repliky – bronzová verze vyjde […]

Problémy s datací útoku na Lindisfarne

První článek, který zveřejňuji na tomto webu, je přímo tématický. Dnes je tomu přesně 1221 let, co byl podniknut nájezd na klášter v Lindisfarne, který je dnes považován do začátek doby vikinské. Je to grandiózní až přímo symbolické předznamenání dne, kdy jsem po zhruba půlroční odmlce znovu zprovoznil tento server. Na facebookové stránky Marobudu jsem dnes […]