Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top 200 works on 9th-11th Norway

PDF

The bibliography attached below is the author’s selection of the two hundred most important titles that deal with historical Norway in the period of 9th-11th century. Since the number of titles counts many hundreds or thousands, it is extremely difficult to limit to a mere selection – therefore our selection did not include the literature on the Oseberg and Gokstad mounts that were processed in separate articles Top 100 works on the mound of Oseberg and Top 100 works on the mound of Gokstad. A large number of academic articles were published in local periodicals, such as Viking, Ottar, Vitark, Nicolaysen, SPOR, Oldtiden, Frá haug ok heiðni or in museum yearbooks. If you are interested in the mentioned or any other work, do not hesitate to contact us.

Norwegian regions and sites named in written sources.
Source: A History of Norway and the Passion and Miracles of the Blessed Óláfr. Ed. Devra Kunin, London 2001, 128.

Norwegian regions and sites named in written sources.
Source: Egils saga. Ed. Bjarni Einarsson, London 2003, 303-4.


Aannestad, Hanne (2011). Alle veier fører til Kaupang? Om vareutveksling og ferdsel langs Numedalslågen i vikingtid. In: Viking 74, 119-136.

Aannestad, H. L. (2018). Charisma, Violence and Weapons. The Broken Swords of the Vikings. In: Vedeler, Marianne et al. (eds). Charismatic Objects: From Roman Times to the Middle Ages, 147-166.

Aksdal, Jostein (2017). Dei anglosaksiske sverda : L-typesverd i England og Skandinavia. In: Viking 80, 59–88.

Alsaker, Sigmund (2014). En båtgrav fra Ryum. In: Årbok for Vikna 1991, 19-25.

Antonsson, Haki (2003). The Cult of St Óláfr in the Eleventh Century and Kievan Rus’. In: Middelalderforum 1-2, 143-160.

Arbman, Holger (1962). Blatnica und Vaage. In: Památky archeologické 53, 2, 331-338.

Arntzen, J. E. (2015). Historia om en gravhaug fra vikingtid på Ness i Hamarøy. In: Ottar 305, 28-33.

Ashby, S. P. (2011). An Atlas of Medieval Combs from Northern Europe. In: Internet Archaeology 30.

Ashby, S. P. (2015). What really caused the Viking Age? The social content of raiding and exploration. In: Archaeological dialogues 22, 1, 89–106.

Askvik, Helge – Resi, H. G. (2008). Kaupang-funnene Bind 3C : Whetstones and grindstones in the settlement area : the 1956-1974 excavations, Oslo.

Bagge, Sverre (2010). From Viking Stronghold to Christian Kingdom. State Formation in Norway, c. 900-1350, Copenhagen.

Bagge, Sverre – Walaker Nordeide, Sæbjørg (2007). The kingdom of Norway. In: Berend, Nora (ed.). Christianization and the rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900–1200, Cambridge, 121-166.

Bakka, Egil (1993). Gauselfunnet og bakgrunnen for det. In: Solberg, Bergljot (ed.). Minneskrift Egil Bakka, Bergen, 248-304.

Barndon, Randon – Olsen, A. B. (2018). En grav med smedverktøy fra tidlig vikingtid på Nordheim i Sogndal. En analyse av gravgods, handlingsrekker og symbolikk. In: Viking 81, 63-88.

Bately, Janet – Englert, Anton (2007). Ohthere’s voyages. A late 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context, Roskilde.

Baug, Irene (2015). Quarrying in Western Norway. An Archaeological Study of Production and Distribution in the Viking Period and Middle Ages, Oxford.

Baug, Irene et al. (2018). The Beginning of the Viking Age in the West. In: Journal of Maritime Archaeology 14, 43–80.

Bender Jørgensen, Lise (2012). Textilrester og ornamenter i sølvtråd fra Lø. In: Vitark 8, 108-114.

Berg, Heidi Lund (2021). Mechanisms of Security: Locks, keys, and ordered life in Iron Age Norway (c. 0–1050 AD), Bergen.

Bergstøl, Jostein (2008). Samer i Østerdalen? En studie av etnisitet i jernalderen og middelalderen i det nordøstre Hedmark, Oslo: Universitetet i Oslo.

Bjerck, H. B. (1993). I jernalderhøvdingens innerste rike, Steigen.

Blindheim, Charlotte (1945). Vernesfunnene og kvinnedrakten i Norden i vikingtiden. In: Viking 9, 143-162.

Blindheim, Charlotte (1947). Drakt og smykker. In: Viking 11, 1-139.

Blindheim, Charlotte (1962). Smedgraven fra Bygland i Morgedal. Et Utsnitt av et større Arbeide. In: Viking 26, 25-80.

Blindheim, Charlotte (1975). Kaupang in Skiringssal. A Norwegian port of trade from the Viking age. In: Jankuhn, Herbert (ed.). Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter 2, Göttingen, 40-57.

Blindheim, Ch. – Heyerdahl-Larsen, B – Ingstad, A. S. (1999). Kaupang-funnene. Bind II. Gravplassene i Bikjholbergene/Lamøya: Undersøkelsene 1950–57. Del B. Oldsaksformer. Del C. Tekstilene, Oslo.

Blindheim, Ch. – Heyerdahl-Larsen, B. – Tollnes, R. L. (1981). Kaupang-funnene. Bind 1, Oslo.

Blindheim, Charlotte – Heyerdahl-Larsen, Birgit (1995). Kaupang-funnene, Bind II. Gravplassene i Bikjholbergene/Lamøya. Undersøkelsene 1950–1957. Del A. Gravskikk, Oslo.

Børsheim, R. L. (2001). Gausel – utgravingene 1997 – 2000, Stavanger.

Børsheim, R. L. (2005). A Recent Find of a Rich Viking Age Boat Burial in Gausel. In: Offa 59/60, 122-143. 

Braathen, Helge (1989). Ryttergraver: politiske strukturer i eldre rikssamlingstid, Oslo.

Brøgger, A. W. (1916). Borrefundet og vestfoldkongernes graver, Kristiania.

Brøgger, A. W. (1921). Rolvsøyætten : et arkeologisk bidrag til vikingetidens historie. In: Bergens Museums Aarbok 1920–21, Hist.antikv. Række 1, 3–42.

Brøgger, A. W. (1931). Nord-Norges Bosetningshistorie, Oslo.

Brunning, Sue (2016). A “divination staff” from Viking-Age Norway at The British Museum. In: Acta Archaeologica 87, 1, 193–200.

Dan Halvard, Løvlid (2009). Nye tanker om Skjoldehamnfunnet, Bergen: Universitetet i Bergen.

Dommasnes, L. H. (2018). Aristokrater, kvinner, kunnskap og makt – Vik fra romertid til vikingtid. In: Viking 81, 35-62.

Dove, C. J. – Wickler, Stephen (2016). Identification of Bird Species Used to Make a Viking Age Feather Pillow. In: Arctic 69, 1, 29–36.

Eldorhagen, Marianne (2001). Ovale spenner i Nord-Norge og Trøndelag- stil og symbolisme i sosial sammenheng, Tromsø: Universitetet i Tromsø.

Eriksen, Åse (2017). Med silke til Valhall. En studie av mønster og vevemetoder. In: Viking 80, 39-58.

Farbregd, Oddmunn (1972). Pilefunn frå Opplandsfjella, Miscellanea 5, Trondheim.

Farbregd, Odmunn (1974). Rapport arkeologisk serie 1974:1. To Nordtrønderske båtgrave, Trondheim.

Farbregd, Odmunn (1993). Vikingtidsfunn på Vang, Oppdal.

Færden, G. – Schia, E. – Molaug, P. B. (1990). De Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. 7-8, Dagliglivets gjenstander, Øvre Ervik.

Fuglesang, S. H. – Wilson, D. M. (2006). The Hoen Hoard. A Viking gold treasure of the ninth century, Oslo.

Gardeła, Leszek (2016). (Magic) Staffs in the Viking Age, Vienna.

Gardeła, Leszek (2021). Women and Weapons in the Viking World. Amazons of the North, Oxford – Philadelphia.

Gaut, Bjarne (2007). Vessel Glass from Kaupang: A Contextual and Social Analysis. In: Norwegian Archaeological Review 40, 1, 26-41.

Gellein, Kristin (2007). Kristen innflytelse i hedensk tid? En analyse med utgangspunkt i graver fra yngre jernalder i Hordaland, Bergen: Universitetet i Bergen.

Gjerpe, L. E. (2005). Gravene: en kort gjennomgang. In: Gjerpe, Lars Erik (ed.). Gravfeltet på Gulli. E18-prosjektet Vestfold. Bind I. Varia 60, 24-104.

Gjessing, Gutorm (1938). Skjoldehamndrakten. En senmiddelaldersk nordnorsk mannsdrakt. In: Viking 2, 27-81.

Gjessing, Gutorm (1941). Båtfunnene fra Bårset og Øksnes : to nordnorske jernaldersfunn, Oslo.

Glørstad, Z. T. (2010). Ringspennen og kappen. Kulturelle møter, politiske symboler og sentraliseringsprosesser i Norge ca 800-950 AD, Oslo.

Glørstad, Z. T. – Loftsgarden, Kjetil (2017). Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia, New York.

Graham-Campbell, J. A. – Sindbæk, S. M. – Williams, G. (2011). Silver economies, monetisation and society in Scandinavia, AD 800 – 1100, Aarhus.

Grieg, Sigurd (1920). Smedverktøi i norske gravfund. In: Oldtiden 9, 21–95.

Grieg, Sigurd (1929). Vikingetidens skattefund. In: Universitetets Oldsaksamlings Skrifter 2, 177-311.

Grieg, Sigurd (1947). Gjermundbufunnet : en høvdingegrav fra 900-årene fra Ringerike, Oslo.

Griffin, Kerstin (1981). Plant Remains from Archaeological Sites in Norway. A Review. In: Zeitschrift für Archäologie 15, 163–176.

Grøtberg, Unni (2007). Skipsgraver, båtgraver og ryttergraver : noen aspekter ved symbolbruk i vikingtidens gravskikk, Oslo: Universitetet i Oslo.

Guldberg, S. C. (2014). The Smith on the Edge of Worlds: New perspectives on technology and ideology in the Late Norwegian Iron Age, Oslo: Universitetet i Oslo.

Gustavsen, Lars et al. (2018). Sem: A Viking Age metalworking site in the southeast of Norway? In: Archaeological Prospection 26, 13–20.

Gustavsen, Cecilia (2014). Hauglagt – vikingenes gravskikk pa Gulli, Oslo.

Haugen, Hanne (2009). Menn og deres perler. En studie av menns bruk av perler med hovedvekt på Midt-Norge i yngre jernalder, Trondheim: NTNU.

Haugene, Heidi Albertinesdatter et al. (2023). Hest, hjort, ku eller geit! Hvilke typer lær ble brukt til sko i Borgund på Sunnmøre i sen vikingtid og tidlig middelalder? In: Viking 87/1, 79–100.

Heen Pettersen, A. M. (2013). Mellom De britiske øyer og Midt-Norge: En arkeologisk analyse av insulær kontakt og gjenst andsfunn fra vikingtidsgraver i Trøndelag, Trondheim: NTNU.

Helle, Knut (1998). The History of the Early Viking Age in Norway. In: Clarke, H. B. et al. (eds.). Ireland and Scandinavia In the Early Viking Age, Dublin, 239-258.

Heen-Pettersen, Aina – Murray, Griffin (2018). An Insular Reliquary from Melhus: The Significance of Insular Ecclesiastical Material in Early Viking-Age Norway. In: Medieval Archaeology 62, 1, 53-82,

Heen-Pettersen, A. M. (2019). The Earliest Wave of Viking Activity? The Norwegian Evidence Revisited. In: European Journal of Archaeology 22, 523–541.

Heen-Pettersen, A. M. (2021). Evidence of Viking trade and ‘Danelaw’ connections? Inset lead weights from Norway and the western Viking World. In: Internet Archaeology 56.

Hem Eriksen, Marianne (2014). Viking Worlds: Things, Spaces and Movement, Oxford – Philadelphia.

Hem Eriksen, Marianne (2019). Architecture, Society, and Ritual in Viking Age Scandinavia: Doors, Dwellings, and Domestic Space, Cambridge.

Henderson, Julian – Holand, Ingegerd (1992). The Glass from Borg, an Early Medieval Chieftain’s Farm in Northern Norway. In: Medieval Archaeology 36, 29-58.

Hernæs, Per (1985). De østnorske sverdfunn fra yngre jernalder : en geografisk analyse. Magistergradsavhandling i nordisk arkeologi, Oslo: Universitetet i Oslo.

Hjardar, Kim – Vike, Vegard (2016). Vikings at War, Oxford – Philadelphia.

Høgestøl, Mari (1984). Festskrift til Thorleif Sjøvold på 70-årsdagen, Oslo.

Holand, Ingegerd (1996). Vessel import to Norway in the first millennium A.D. composition and context, London: University College London.

Holck, Per (1988). Myrfunnet fra Skjoldehamn – mannlig same eller norrøn kvinne? In: Viking 51, 109-115.

Holm-Olsen, I. M. (1976). Noen gravfunn fra Vestlandet som kaster lys over vikingtidens kvinnedrakt. In: Viking 39, 197-206.

Hougen, E. K. (1993). Kaupang-funnene Bind 3B. Bosetningsomradets keramikk, Oslo.

Ianke, E. L. (2018). Intensjonell destruksjon og variasjoner i gravskikk – En undersøkelse av sverd fra yngre jernalder i Sogn og Fjordane, Bergen: Universitetet i Bergen.

Ingstad, A. S. (1980). «Frisisk klede»? En diskusjon omkring noen fine tekstiler fra yngre jernalder. In: Viking 43, 81-95.

Ingstad, A. S. (1979). To kvinnegraver med tekstiler fra Kaupang. In: Universitetets Oldsaksamling 150 år, Jubileumsårbok, Oslo, 158-164.

Isaksen, Eva (2012). Hvalbeinsplater fra yngre jernalder : en analyse av hvalbeinsplatenes kontekst og funksjon, Tromsø: Universitetet i Tromsø.

Iversen, Frode (2004). Eiendom makt og statsdannelse. Kongsgårder og gods i Hordaland i yngre jernalder og middelalder, Bergen: Universitetet i Bergen.

Johansen, O. S. (1980). The chronology of the court sites of North Norway. In: Studien zur Sachsenforschung 2, 181-190.

Jørgensen, L. B. (1986). Forhistoriske Textiler i Skandinavien – Prehistoric Scandinavian Textiles, København.

Kimball, J. J. L. et al. (2024). A new and ‘riveting’ method. Micro-CT scanning for the documentation, conservation, and reconstruction of the Gjellestad ship. In: Journal of Cultural Heritage 66, 76–85.

Kirpichnikov, A. N. – Stalsberg, Anne (1998). New investigations of Viking Age swords materials in Norwegian museums. In: Wesse, Anke (ed.). Studien zur Archäeologie des Ostseeraumes. Von der Eisenzeit zum Mittelalter, Neumünster, 507-514.

Kirpitsjnikov, A. N. – Stalsberg, Anne (1992). Sverd fra vikingtiden – Russisk-norske undersøkelser. In: Årbok 1992, 31-43.

Krøvel, Harald Johannes (2001). Norwegian runestones from the 10th and 11th centuries – a social and political approach. In: Offa 58, 173–178.

Krzewińska, Maja et al. (2015). Mitochondrial DNA variation in the Viking age population of Norway. In: Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 370, 1660.

Larson, L. M. (1935). The Earliest Norwegian Laws. Being the Gulathing Law and the Frostathing Law, New York.

Liestøl, Aslak (1953). The hanging bowl, a liturgical and domestic vessel. In: Acta Archaeologica 24, 163-170.

Loftsgarden, Kjetil – Wenn, C. C. (2012). Gravene ved Langeid – Foreløpige resultater fra en arkeologisk utgraving. In: Nicolay 117, 23–31.

Lorange, Anders (1876). Samlingen af Norske oldsager i Bergens museum, Bergen.

Lüdtke, Hartwig – Schietzel, Kurt (2001) (eds.). Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa (Vol. 1-3), Neumünster.

Lukešová, Hana (2011). Fragmenter av kvinnedrakter fra vikingtiden – Metode for identifikasjon av gamle tekstilfunn. In: Viking 74, 149-164.

Lukešová, Hana (2015). Old Fragments of Women’s Costumes from the Viking Age – New Method for Identification. In: Grömer, Karina – Pritchard, Frances (eds.). Aspects of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era, NESAT XII, Budapest, 145-153.

Lukešová, H. – Palau, A. S. – Holst, B. (2017). Identifying plant fibre textiles from Norwegian Merovingian Period and Viking Age graves: The Late Iron Age Collection of the University Museum of Bergen. In: Journal of Archaeological Science 13, 281-285.

Lund, Thomas (2018). En analyse av båtgraver fra jernalder i Nord-Norge, Tromsø: Universitetet i Tromsø.

Lunde, Monica (2018). Jernspidd og kjønn – Jernspidd i graver fra Norden belyst i relasjon til gender, Oslo: Universitetet i Oslo.

Lunde, Øivind (1977). Trondheims fortid i bygrunnen: middelalderbygens topografi på grunnlag av det arkeologiske materialet inntil 1970, Trondheim.

Maixner, Birgit (2020). Connected by water, no matter how far. Viking Age central farms at the Trondheimsfjorden, Norway, as gateways between waterscapes and landscapes. In: Archäologische Informationen 43, 289-308.

Marstrander, Sverre – Sjøvold, Thorleif (1979). Fortiden forteller : Universitetets oldsaksamling 1829-1979, Oslo.

Martens, Irmelin – Astrup, E. E. (2021). Viking Age Swords from Telemark, Norway. An Integrated Technical and Archaeological Investigation, Oslo.

Martens, Irmelin (2004). Indigenous and imported Viking Age weapons in Norway – a problem with European implications. In: Journal of Nordic Archaeological Science 14, 125–137.

Martens, Irmelin (2006). Karolingisk eller norsk?: noen iakttakelser og spørsmål om vikingtidens våpenproduksjon i Norge. In: Glørstad, H. – Skar, B. – Skre, D. (eds.). Historien i forhistorien: festskrift til Einar Østmo på 60-års dagen, Oslo, 221-228.

Martens, Irmelin (2009). Vågå og Tinn – to bygder med mange praktsverd fra vikingtid. In: Viking 72, 183-196.

Mikkelsen, Egil (1994). Fangstprodukter i vikingtidens og middelalderens økonomi. Organisering av massefangst av villrein i Dovre, Oslo.

Moberg, Eva (1992). Vikingtidssverdene, hjemlig produserte eller importerte, med utgangspunkt i et lokalt sverdmateriale fra Sogn og Fjordane. Hovedfagsoppgave i Arkeologi, Bergen : Universitetet i Bergen.

Mortensen, Mona (1997). For women only? Reflections on a Viking Age settlement at Stedje in Sogndal in Western Norway. In: Studien zur Sachsenforschung 10, 196–206.

Munch, Gerd Stamsø et al. (2003). Borg in Lofoten: A Chieftain’s Farm in North Norway, Trondheim.

Munch, J. S. (1960). Vikingesverdet fra Eltoft, Borge i Lofoten. In: Ottar 23, 16-18.

Myhre, Bjørn (1992). The Royal Cemetery at Borre, Vestfold: A Norwegian centre in a European periphery. In: Carver, M. O. H. (eds.). The Age of Sutton Hoo: The seventh century in north-western Europe, Woodbridge, 301-313.

Myhre, Bjørn (2008). Early viking age Norway. In: Acta Archaeologica 71, 35–47.

Myhre, Bjørn (2015). Før Viken ble Norge : Borregravfeltet som religiøs og politisk arena, Tønsberg.

Myhre, Bjørn – Gansum, Terje (2003). Skipshaugen 900 e. Kr. : Borrefunnet 1852-2002, Borre.

Myrvoll, Siri (1985). The trade in Eidsborg hones over Skien in the Medieval period. In: Iskos 5, 31-47.

Myrvoll, Siri (1988). Kontakt mellom Telemark og Sydskandinavia i sen Vikingtid og tidlig Middelalder. In: Iskos 7, 219-238.

Naumann, Elise et al. (2014). Slaves as burial gifts in Viking Age Norway? Evidence from stable isotope and ancient DNA analyses. In: Journal of Archaeological Science 41, 533-540.

Naumann, E. – Price, T. G. – Richards, M. P. (2014). Changes in dietary practices and social organization during the pivotal Late Iron Age period in Norway (AD 550–1030): isotope analyses of Merovingian and Viking Age human remains. In: American Journal of Physical Anthropology 155, 322–331.

Niemi, Anja Roth (2020). Nordvegen på Hillesøy – En kvinnes båtgrav fra rundt år 800, Tromsø.

Nordeide, S. W. (1989). “… De bæste bønder i kiøbstæden …”. En funksjons- og aktivitetsanalyse basert på gjenstandsmaterialet. Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten. Meddelelser nr. 20, Trondheim.

Noss, Aagot (1974). Draktfunn og drakttradisjon i det vestnordiske området frå vikingtid til høgmellomalderen. In: Viking 74, 39-67.

Nørgård Jørgensen, Anne (1999). Waffen & Gräber. Typologische und chronologische Studien zu skandinavischen Waffengräbern 520/30 bis 900 n.Chr. Nordiske Fortidsminder Serie B Volume 17, København.

Oestigaard, Terje (2015). Changing rituals and reinventing tradition. The burnt ship at Myklebostad, Western Norway. In: Brandt, J. R. – Prusac, M. – Roland, H. (eds.). Death and changing rituals. Function and Meaning in Ancient Funerary Practices, Oxford – Philadelphia, 359-377.

Okasha, Elisabeth (1992). Anglo-Saxon Inscribed Sheaths from Aachen, Dublin and Trondheim. In: Medieval Archaeology 36, 1, 59-66.

Øye, Ingvild (2015). Production, Quality, and Social Status in Viking Age Dress. Three Cases from Western Norway. In: Medieval Clothing and Textiles 11, Woodbridge, 1-28.

Øye, Ingvild (2015). Technology and Textile Production from the Viking Age and the Middle Ages. Norwegian Cases. In: Huang, A. L. – Jahnke, Carsten (eds.). Textiles and the Medieval Economy, Oxford – Philadelphia, 41-63.

Panagiotakopulu, E. – Buckland, P. C. – Wickler, S. (2018). Is there anybody in there? Entomological evidence from a boat burial at Øksnes in Vesterålen, northern Norway. In: PLoS ONE 13, 7.

Pedersen, Anne (2014). Dead Warriors in Living Memory. A study of weapon and equestrian burials in Viking-age Denmark, AD 800-1000, I-II, Copenhagen.

Pedersen, Unn (2016). Into the Melting Pot: Non-ferrous Metalworkers in Viking-period Kaupang, Oslo.

Petersen, Jan (1919). De Norske Vikingesverd: En Typologisk-Kronologisk Studie Over Vikingetidens Vaaben, Kristiania.

Petersen, Jan (1928). Vikingetidens Smykker, Stavanger.

Petersen, Jan (1951). Vikingetidens Redskaper, Oslo.

Petersen, Jan (1955). Vikingetidens smykker i Norge, Stavanger.

Pilø, Lars et al. (2020). Crossing the ice: an Iron Age to medieval mountain pass at Lendbreen, Norway. In: Antiquity 94, 374, 437-454.

Skre, Dagfinn (2011). Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Kaupang Excavation Project Publication series, vol. 3., Århus.

Preus Schou, Torbjørn (2007). Handel, produksjon og kommunikasjon – en undersøkelse av klebersteinsvirksomheten i Aust-Agders vikingtid med fokus på Fjære og Landvik, Bergen: Universitetet i Bergen.

Rabben, A. M. (2002). Med vevsverd og stekepanne. Tekstilredskaper og kjøkkenredskaper i vestnorske mannsgraver fra yngre jernalder, Bergen: Universitetet i Bergen.

Reitan, Gaute (2006). Faret i Skien – en kristen gravplass fra vikingtid og nye innblikk i tidlig kirkearkitektur. In: Viking 69, 251-274.

Resi, H. G. (1995). Produksjon og samfunn. Beretning fra 2. Nordiske jernaldersymposium på Granavolden 7.–10. mai 1992, Oslo.

Rødsdalen, S. S. (2014). Interaksjon i Midt-Skandinavias yngre jernalder, Trondheim: NTNU.

Rødsrud, Ch. L. – Mjærum, A. (2020). Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet, Kristiansand.

Rognø, Lene (2019). Hesteutstyr i graver i yngre jernalder i Sogn og Fjordane – Bruks- eller statusgjenstander?, Bergen: Universitetet i Bergen.

Rolfsen, Perry (1981). Den siste hedning på Agder. In: Viking 44, 112–128.

Rygh, Karl (1879). Faste Fornlevninger og Oldsagsfund i nordre Throndhjems Amt. In: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1878, 53–176.

Rygh, Oluf (1885). Norske oldsager, ordnede og forklarede, Christiania.

Sauvage, Raymond (2005). Jern, smie og smed. Jernhåndverkere og jernhåndverk ca 600-1100 e.Kr., Trondheim: NTNU.

Shetelig, Haakon (1926). Préhistoire de la Norvége, Oslo.

Schanche, Audhild (2000). Graver i ur og berg. Samisk gravskikk og religion fra forhistorisk til nyere tid, Karasjok.

Schetelig, Haakon (1905). Gravene ved Myklebostad paa Nordfjordeid. In: Bergens Museums Aarbog 1905, 7, 3-53.

Schetelig, Haakon (1912). Vestlandske graver fra jernalderen, Bergen.

Schia, Erik (1977). De Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo : 1 : “Mindets tomt” : stratigrafi-topografi daterende funngrupper, Oslo.

Sjøvold, Thorleif (1974). The Iron Age settlement of artic Norway : a study in the expansion of European Iron Age culture within the arctic circle, Vol. II, Tromsø.

Skaare, Kolbjørn (1976). Coins and Coinage of Viking Age Norway, Oslo.

Skre, Dagfinn (2007). Kaupang in Skiringssal, Århus.

Skre, Dagfinn (2007). Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age, Århus.

Skre, Dagfinn (2010). Centrality and places. The central place Skiringssal in Vestfold, Norway. In: Neue Studien zur Sachsenforschung 1, 220-231.

Skre, Dagfinn (2010). From Dorestad to Kaupang. Frankish Traders and Settlers in a 9th Century Scandinavian Town. In: Willemsen, Annemarieke – Kik, Hanneke (eds.). Dorestad in an International Framework, Leiden, 131-135.

Skre, Dagfinn (2014). Norðvegr – Norway: From Sailing Route to Kingdom. In: European Review 22, 1, 34–44.

Skre, Dagfinn (2018). Avaldsnes – A Sea-Kings’ Manor in First-Millennium Western Scandinavia, Berlin – Boston.

Skre, Dagfinn (2020). Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond, Berlin – Boston.

Sognnes, Kalle (1980). The relationship between coastal and inland areas in the Viking Period of West Norway. In: Acta Archaeologica 50, 223–233.

Solberg, Bergljot (1984). Norwegian Spear-Heads from the Merovingian and Viking Periods, Bergen : Universitetet i Bergen.

Solberg, Bergljot (1985). Social status in the Merovingian and Viking periods in Norway from archaeological and historical sources. In: Norwegian archaeological review 18, 61-76.

Solberg, Bergljot (1986). Automatic versus intuitive and impressionistic classification of Norwegian spearheads from A.D. 550–1100. In: Norwegian archaeological review 19, 77-89.

Solberg, Bergljot (1991). Weapons Export from the Continent to the Nordic Countries in the Carolingian Period. In: Studien zur Sachsenforschung 7, Hildesheim, 241–259.

Solberg, Bergljot (1999). Development of a hierarchical society in West Norway: demography, property rights and social structure. In: Häßler, Hans-Jürgen et al. (eds.). Die Altsachsen im Spiegel der nationalen und internationalen Sachsenforschung, Oldenburg, 367-379.

Solberg, Bergljot (2003). Jernalderen i Norge – ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr., Oslo.

Sørheim, Helge (1990). Borgund – en gammel kaupang, et nytt museum. In: Viking 53, 117-140.

Sørheim, Helge (1997). En høvdings gård – en høvdings grav. En vikingtids båtgrav på Egge i Steinkjer, Nord-Trøndelag, Trondheim.

Sørheim, Helge (2011). Three Prominent Norwegian Ladies with British Connections. In: Acta Archaeologica 82, 17-54.

Sørheim, Helge (2018). Sentralbygd, tettsted, knutepunkt, by, Bergen.

Spatacean, Cristina (2006). Women in the Viking age : death, life after death and burial customs, Oslo: Universitetet i Oslo.

Spurkland, Terje (2005). Norwegian Runes and Runic Inscriptions, Woodbridge.

Stalsberg, Anne (2008). Herstellung und Verbreitung der VLFBERHT-Schwertklingen. Eine Neubewertung. In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 36, 89-118.

Stamsø Munch, Gerd (1993). Hagbartholmen i Steigen – en „gravholme” fra jernalder med en spesiell kvinnegrav fra vikingtid. In: Kvinneforskermaraton III, 130-137.

Stamsø Munch, Gerd (1993). Two exceptional Viking period finds from Botnhamn, Senja, Tromsø. In: Arwidsson, Greta et al. (eds.). Sources and Resources. Studies in Honour of Birgit Arrhenius, Strasbourg, 435–444.

Stamsø Munch, Gerd (2013). Tre kvinner fra vikingtidens stor-Tromsø. In: Ottar 295, 19-24.

Stenvik, L. F. (1982). Verneplan for vassdrag. 10-års vernede vassdrag. Arkeologiske kulturminner i Stjørdalsvassdraget, Nord-Trøndelag.

Steppuhn, Peter (1999). Der wikingerzeitliche Schatzfund von Hoen, Øvre Eiker, Buskerud/Norwegen. In: Offa 56, 353-366.

Storli, Inger (2006). Hålogaland før Rikssamlingen. Politiske Prosesser i Perioden 200-900 e. Kr., Oslo.

Storli, Inger (2021). Godbiter fra arkeologisk magasin – tre spesielle tekstiler fra jernalderen. In: Ottar 337, 35-47.

Stylegar, F. H. – Børsheim, Ragnar (2021). Gjermundbufunnet – en småkonges grav med østlig tilsnitt på Ringerike. In: Viking 85, 89–122

Stylegar, Frans-Arne (1995). Vikingen på Rør. Mot et nytt syn på Østfolds vikingtid? In: Norheim, K. – Schjelle, S. – Amundsen, B. (eds.). Østfoldarv : kulturhistorisk årbok, 128-135.

Stylegar, Frans-Arne (2005). Kammergraver fra vikingtiden i Vestfold. In: Fornvännen 100, 161-177.

Stylegar, Frans-Arne (2005). Stormenn og bønder – sverd og øks. Våpengravene i Rogalands vikingtid. In: Frá haug ok heiðni 2005/1, 30-37.

Stylegar, Frans-Arne (2009). Kaupangs omland og urbaniseringstendenser i norsk vikingtid. In: Brendalsmo, A. J. – Eliassen, F.-E. – Gansum, T. (eds.). Den urbane underskog. Strandsteder, utvekslingssteder og smabyer, Oslo, 68-92.

Stylegar, Frans-Arne (2017). Identity and Difference in Scandinavian Funerary Fashions at Home and Overseas, AD 700-1000. In: Neue Studien zur Sachsenforschung 6, 401-407.

Svestad, Asgeir (2017). Svøpt i myra – Synspunkter på Skjoldehamnfunnets etniske og kulturelle tilknytning. In: Viking 80, 129–156.

Svestad, Asgeir (2021). Buried in Between. Re-interpreting the Skjoldehamn Medieval Bog Burial of Arctic Norway. In: Medieval Archaeology 65, 2, 286-321.

Tollines, R. L. (1998). Kaupang-funnene Bind 3A. Undersøkelser i boserningsområdet 1956-1974, Oslo.

Tonning, Christer et al. (2020). Halls at Borre: the discovery of three large buildings at a Late Iron and Viking Age royal burial site in Norway. In: Antiquity 94, 373, 145-163.

Tsigaridas Glørstad, Zanette (2013). From Byzantium to Norþ Weg: Penannular Brooches and Men’s Costume in Viking Age Norway. In: Simek, Rudolf – Ivanova, Asya (eds.). Between the Islands – and the Continent Papers on Hiberno-Scandinavian-Continental Relations in the Early Middle Ages, Vienna, 83-103.

Undset, Ingvald (1878). Norske Oldsager i fremmede Museer : en oplysende Fortegnelse, Kristiania.

Vea, M. S. (1993). Rikssamlingen og Harald Hårfagre. Historisk seminar på Karmøy 10. og 11. juni 1993, Kopervik.

Vedeler Nilsen, Marianne (1992). Draktmaterialet fra Guddal: Funksjon og visuell kommunikasjon, Bergen: Universitetet i Bergen.

Vike, Vegard (2016). «Det er ikke gull alt som glimrer» – bredøkser med messingbeslått skaft fra sen vikingtid. In: Viking 79, 95–116.

Vogt, E. J. (2012). Båter, død og liv på Kaupang En diskusjon rundt vikingtidens båtgravskikk med fokus på kjønnsrelasjoner og det maritime kulturlandskap, Oslo: Universitetet i Oslo.

Walaker Nordeide, Sæbjørg (2006). Thor’s hammer in Norway. A symbol of reaction against the Christian cross? In: Andrén, A. – Jennbert, K. – Raudvere, C. (eds.). Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions, Lund, 218-223.

Walaker Nordeide, Sæbjørg (2011). The Viking Age as a period of religious transformation: the Christianisation of Norway from AD 560 – 1150/1200, Turnhout.

Wamers, Egon (1985). Insularer Metallschmuck in wikingerzeitlichen Gräbern Nordeuropa, Neumünster.

Weber, Birthe (2007). Vesle Hjerkinn Kongens gård og sælehus, Oslo.

Wenn, C. C. (2016). RV.9 Krokå-Langeid del II: Gravfelt fra vikingtid, Langeid Øvre, 2/1, Bygland k., Aust-Agder, Kulturhistorisk museum i Oslo.

Wigen, H. A. (2020). Tekstilproduksjonsverktøy. En kilde til sosial identitet ved Kaupang i Skiringssal, i tidlig vikingtid, Oslo: Universitetet i Oslo.

Wilson, D. M. – Roesdahl, E. (1992). From Viking to Crusader: The Scandinavians and Europe, 800-1200, Uddevalla.

Ystgaard, Ingrid (2019). Environment and Settlement: Ørland 600 BC – AD 1250. Archaeological Excavations at Vik, Ørland Main Air Base, Kristiansand.


We hope you liked reading this article. If you have any question or remark, please contact us or leave a comment below. If you want to learn more and support our work, please, fund our project on PatreonBuymeacoffee or Paypal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *